Luận văn Tổ chức hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.2

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .3

6. Cấu trúc của luận văn .4

7. Tổng quan đề tài .4

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG

TIN KẾ TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG ERP.6

1.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN .6

1.1.1.Khái niệm về hệ thống thông tin kế toán.6

1.1.2. Mối quan hệ giữa hệ thống thông tin kế toán với các hệ thống

thông tin khác trong doanh nghiệp.8

1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ERP (ENTERPRISE RESOURCE

PLANNING) .9

1.2.1. Khái niệm ERP .9

1.2.2. Đặc trưng của phần mềm ERP .10

1.2.3. Tầm quan trọng của phần mềm ERP.11

1.3. TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG

ERP TRONG DOANH NGHIỆP.13

1.3.1. Đặc điểm của doanh nghiệp thương mại.13

1.3.2. Tổ chức hệ thống chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ .15

1.3.3. Tổ chức cơ sở dữ liệu và mã hóa dữ liệu .17

1.3.4. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán.25

1.3.5. Tổ chức thông tin trong doanh nghiệp .251.3.6. Tổ chức hệ thống sổ sách và báo cáo kế toán .30

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.32

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG

THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

NGUYỄN KIM .33

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄNKIM .33

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.33

2.1.2. Triết lý kinh doanh, tầm nhìn, sứ mạng .34

2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh.35

2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .36

2.1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán .39

2.1.6. Các chính sách, quy định về công tác kế toán áp dụng.39

2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM.40

2.2.1. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin .40

2.2.2. Thực trạng xây dựng hệ thống chứng từ kế toán.43

2.2.3. Thực trạng tổ chức cơ sở dữ liệu và mã hóa dữ liệu .45

2.2.4. Thực trạng tổ chức hệ thống tài khoản kế toán .48

2.2.5. Thực trạng các quy trình quản lý.49

2.2.6. Thực trạng tổ chức hệ thống báo cáo .61

2.2.7. Thực trạng công tác kiểm soát thông tin .62

2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ

TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM .65

2.3.1. Ưu điểm của hệ thống thông tin kế toán tại Nguyễn Kim.65

2.3.2. Những tồn tại của hệ thống thông tin kế toán tại Nguyễn Kim .66

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.67CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG

TIN KẾ TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM.68

3.1. CĂN CỨ TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO

ĐỊNH HƯỚNG ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄNKIM .68

3.2. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO

ĐỊNH HƯỚNG ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄNKIM .69

3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại các trung tâm.69

3.2.2. Hoàn thiện tổ chức cơ sở dữ liệu và mã hóa dữ liệu.70

3.2.3. Hoàn thiện tổ chức các quy trình quản lý tại Nguyễn Kim.74

3.2.4. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hệ thống thông tin kế toán trong điều

kiện ứng dụng ERP.84

3.2.5. Các giải pháp khác.86

3.3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HỆ

THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG ERP TẠI CÔNG

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM .87

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.88

KẾT LUẬN .89

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.90

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao)

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY