Luận văn Tổ chức dạy học phần “Quang hình học” Vật lý 11 ban cơ bản theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT. 6

PHẦN MỞ ĐẦU . 7

1. Lý do chọn đề tài.7

2. Mục đích nghiên cứu .9

3. Giả thuyết khoa học.9

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .9

5. Nhiệm vụ nghiên cứu.9

6. Phương pháp nghiên cứu .10

7. Đóng góp của đề tài.11

8. Cấu trúc luận văn .11

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC,

TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

VẬT LÝ Ở TRƯỜNG THPT . 12

1.1. Bản chất của quá trình dạy học.12

1.1.1. Bản chất của hoạt động dạy [26], [31] .12

1.1.2. Bản chất của hoạt động học.14

1.1.3. Mối quan hệ giữa hoạt động dạy và hoạt động học. .17

1.2. Tính tích cực, tự lực và sáng tạo của HS trong quá trình dạy học .18

1.2.1. Tính tích cực học tập của HS [9], [15], [19], [33], [37].18

1.2.2. Tính tự lực học tập của HS [20], [27], [33].20

1.2.3. Tính sáng tạo trong học tập của HS. [20], [26], [33] .22

1.3. Một số phương pháp dạy học phát huy cao tính tích cực, tự lực và sáng tạo của

HS trong quá trình dạy học Vật lý ở trường THPT.23

1.3.1. Dạy học vấn đáp, đàm thoại. [11], [13], [26].23

1.3.2. Dạy và học phát hiện và giải quyết vấn đề [19], [26], [32], [34].24

1.3.3. Dạy và học hợp tác trong nhóm nhỏ [9], [26], [34] .26

1.3.4. Dạy học theo dự án [9], [26], [34].27

1.4. Một số biện pháp phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của HS trong dạy

học Vật lý ở trường THPT [25], [27], [33].29

1.4.1. Kích thích hứng thú và sự chú ý của học sinh đối với kiến thức .294

1.4.2. Tăng cường công việc của HS với SGK, BT và TN Vật lý .30

1.4.3. Sử dụng phiếu học tập và quan tâm đến công việc ở nhà của HS [5], [25], [34] 34

1.4.4. Xây dựng bầu không khí học tập thích hợp và nhóm học tập và tinh thần đồng độicho HS. .36

1.4.5. Sử dụng phương pháp và thủ thuật giảng dạy phù hợp.37

1.4.6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý [12] .38

1.4.7. Hướng dẫn học sinh tự lực làm việc và xây dựng câu trả lời trong quá trình dạyhọc .40

1.5. Tiến trình dạy học một bài học vật lý theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực

và sáng tạo của HS [19], [23], [31], [36] .42

1.6. Kết luận của chương 1.44

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC PHẦN “QUANG HÌNH HỌC”- VẬT LÝ

11 BAN CƠ BẢN THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ

SÁNG TẠO CỦA HS . 46

2.1. Mục tiêu dạy học và cấu trúc của phần “Quang hình học”_Vật lý 11 ban Cơ bản46

2.1.1. Mục tiêu dạy học của phần “Quang hình học”_Vật lý 11 ban Cơ bản [1], [7].46

2.1.2. Cấu trúc của phần “Quang hình học”_Vật lý 11 ban Cơ bản .48

2.2. Điều tra thực trạng dạy học phần “Quang hình học”_Vật lý 11 ban Cơ bản ở

một số trường THPT của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .49

2.2.1. Mục đích điều tra.49

2.2.2. Phương pháp điều tra .50

2.2.3. Kết quả điều tra .50

2.3. Thiết kế tiến trình dạy các bài học phần “Quang hình học”_Vật lý 11 ban cơ bản

theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của HS. [1], [2], [3], [7]. .51

2.3.1. Các bài học của chương “ Khúc xạ ánh sáng”. .51

2.3.2. Các bài học của chương VII: “Mắt. Các dụng cụ quang học”. .69

2.4. Kết luận của chương 2.126

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. 128

3.1. Mục đích và nhiệm vụ của TNSP .128

3.1.1. Mục đích của TNSP .128

3.1.2. Nhiệm vụ của TNSP.128

3.2. Nội dung, đối tượng, thời gian và địa điểm tiến hành TNSP.128

3.2.1. Nội dung.128

3.2.2. Đối tượng, thời gian và địa điểm của tiến hành TNSP .129

3.3. Phương pháp đánh giá kết quả TNSP .131

3.4. Diễn biến quá trình và kết quả TNSP.1325

3.4.1. Diễn biến quá trình TNSP .132

3.4.2. Kết quả quá trình TNSP .142

3.5. Kết luận của chương 3.148

KẾT LUẬN CỦA LUÂN VĂN . 149

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 150

PHỤ LỤC . 153

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY