Luận văn Tổ chức dạy học dự án phần di truyền học – sinh học 12 – trung học phổ thông

MỤC LỤC

Lời cảm ơn . i

Danh mục các chữ viết tắt. ii

Mục lục. iii

Danh muc̣ bảng .v

Danh muc̣ hình, đồ thi. ̣ . vi

MỞ ĐẦU .7

CHƢƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .11

1.1. Lược sử nghiên cứu liên quan đến DHDA .11

1.1.1. Trên thế giới .11

1.1.2. Ở Việt Nam.5

1.2. Cơ sở lý luận của DHDA .13

1.2.1. Khái niệm dự án và dạy học dự án.7

1.2.2. Đặc điểm của dạy học dự án .15

1.2.3. Mục tiêu của DHDA .16

1.2.4. Các loại dự án học tập.17

1.2.5. Cấu trúc của dự án học tập.18

1.2.6. Các giai đoạn của DHDA.18

1.2.7. Ưu điểm và hạn chế của DHDA .22

1.2.8. Một số kỹ thuật dạy học tích cực được sử dụng trong DHDA .23

1.3. Cơ sở thực tiễn .26

1.3.1. Phương pháp xác định.26

1.3.2. Kết quả điều tra .26

Tiểu kết chương 1.33

CHƢƠNG 2:TỔ CHỨC DHDA PHẦN DI TRUYỀN HỌC - SINH HỌC 12 –THPT.

2.1.Phân tích cấu trúc, nội dung phần Di truyền học (Sinh học 12) –THPT .Error!

Bookmark not defined.

2.1.1. Cấu trúc và nội dung chương trình Sinh học 12 - THPT.Error! Bookmark not

defined.iv

2.1.2. Phân tích cấu trúc, nội dung phần Di truyền học – Sinh học 12 làm cơ sở để

xây dựng các DAHT .

2.2. Nguyên tắc, quy trình xây dựng các dự án học tập

2.2.1. Nguyên tắc xây dựng các dự án học tập .

2.2.2. Quy trình xây dựng các dự án học tập .

2.3. Các dự án học tập được xây dựng.

2.3.1. Dự án 1 .

2.3.1. Dự án 2 .

2.4. Tổ chức DHDA phần Di truyền học - Sinh học 12 - THPT

2.5. Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực thông qua sản phẩm của HS.Error!Bookmark not defined.

2.6. Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực của HS qua dạy học theo DAHT.

2.7. Đánh giá các dự án đã thiết kế. .

Tiểu kết chương 2.

CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM.

3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm.

3.2. Nhiệm vụ của TNSP.

3.3. Tổ chức thực nghiệm sư phạm.

3.3.1. Đối tượng thực nghiệm .

3.3.2. Bố trí thực nghiệm .

3.3.3. Thời gian thực nghiệm .

3.3.4. Phương pháp xử lí số liệu.

3.4. Kết quả thực nghiệm .

3.4.1. Phân tích định tính về kết quả dạy học theo DAHT.78

3.4.2. Phân tích định lượng kết quả dạy học theo DAHT qua các tiêu chí.

3.4.3. So sánh kết quả học tập của HS .

Tiểu kết chương 3.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.v

1. Kết luận .

2. Khuyến nghị .

TÀI LIỆU THAM KHẢO .98

PHỤ LỤC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY