Luận văn Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty xuất nhập khẩu Y Tế I Hà Nội

Mục lục

LờI Mở ĐầU Trang

Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng

và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp.1

1.1. Sự cần thiết của việc tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác

định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp.1

1.1.1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng.1

1.1.2. Vai trò của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.1

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong

doanh nghiệp.2

1.2. Những vấn đề chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng.3

1.2.1. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán.3

1.2.1.1. các phương thức bán hàng.3

1.2.1.2. Các phương thức thanh toán.5

1.2.2. Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu.6

1.2.3. Phương pháp xác định trị giá vốn hàng bán.7

1.2.3.1. Tính trị giá vốn hàng xuất kho để bán.7

1.2.3.2. Tính trị giá vốn hàng đ• bán.9

1.2.4. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.10

1.2.4.1. Chi phí bán hàng.10

1.2.4.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp.11

1.2.5. Xác định kết quả kinh doanh.12

1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.12

1.3.1. Chứng từ và luân chuyển chứng từ.12

1.3.2. Tài khoản sử dụng và trình tự kế toán.13

1.3.3. Tổ chức hệ thống sổ, báo cáo kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.15

Chương 2: Thực tế về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định

kết quả bán hàng tại công ty XNK Y Tế I Hà Nội.17

2.1. Khái quát chung về công ty XNK Y Tế I Hà Nội.17

2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển.17

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty XNK Y Tế I Hà Nội.18

2.1.3. Mục tiªu và đặc điểm các mặt hàng kinh doanh của công ty.18

2.1.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty.18

2.1.5. Tổ chức công tác kế toán của công ty.19

2.2. Thực tế về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty XNK Y Tế I Hà Nội.21

2.2.1. Khái quát về nghiệp vụ bán hàng tại công ty.21

2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán.22

2.2.2.1. Phương pháp tính trị giá vốn hàng xuất kho.22

2.2.2.2. Chứng từ kế toán vµ tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ.24

2.2.2.3. Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu.24

2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng.25

2.2.3.1. Chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ.25

2.2.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng.26

2.2.4. Kế toán doanh thu hàng bán bị trả lại.28

2.2.5. Kế toán thanh toán với khách hàng.30

2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.31

2.2.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng.31

Chương 3: Đánh giá chung và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty XNK Y Tế I Hà Nội.33

3.1. Đánh giá chung công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty XNK Y Tế I Hà Nội.33

3.1.1. Những ưu điểm.33

3.1.2. Một số hạn chế cần hoàn thiện.34

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty XNK Y Tế I Hà Nội.35

KÕT LUËN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY