Luận văn Tính toán phổ dao động của d-Glucose bằng phương pháp DFT

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP DFT 3

1.1. Giới thiệu về lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT) 3

1.1.1. Bài toán của hệ nhiều hạt 4

1.1.2. Ý tưởng ban đầu về DFT: Thomas-Fermi và các mô hình liên quan 5

1.1.3. Các định lý Hohenberg-Kohn 10

1.1.4. Giới thiệu về orbital và hàm năng lượng Kohn-Sham 15

1.1.5. Phiếm hàm gần đúng mật độ địa phương (LDA – Local Density Approximation) 17

1.1.6. Phương pháp gần đúng gradient suy rộng (GGA) 18

1.1.7. Mô hình lý thuyết phiếm hàm mật độ trong Dmol3. 18

1.2.2. Nguồn gốc và cấu trúc phổ Raman 23

1.2.3. Các nguyên tắc chọn lọc cho phổ Hồng ngoại và phổ Raman 24

1.2.4. Sự dao động của phân tử 2 nguyên tử 30

1.2.5. So sánh phổ Raman và phổ Hồng ngoại 37

1.2.6. Ứng dụng của phương pháp phân tích phổ Raman 39

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN 40

2.1. Tổng quan về Glucose. 40

2.1.1. Các phân tử Sacchride 40

2.1.2. Glucose 41

2.1.2.1. Định nghĩa 41

2.1.2.2. Trạng thái tự nhiên 41

2.1.2.3. Tính chất Vật lý 41

2.1.3. Công thức cấu tạo 42

2.1.4. Tính chất hóa học 44

2.1.5. Điều chế và ứng dụng 48

2.1.5.1. Điều chế 48

2.1.5.2. Ứng dụng 49

2.1.6. Tầm quan trọng của Glucose trong đời sống 49

2.1.7. Một số nghiên cứu quang phổ học dao động của Glucose 50

2.2. Phương pháp tính toán 55

2.3. Mô hình và các thông số tính toán 56

2.3.1 Cấu trúc phân tử của D-Glucose 56

2.3.2 Cấu trúc phân tử của H2O 59

2.3.3 Xây dựng mô hình D-Glucose có thêm phân tử H2O để nghiên cứu ảnh hưởng của H2O lên phổ Raman của D-Glucose. 60

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 63

3.1 Đặc trưng phổ Raman của và D-Glucose 63

3.1.1 Vùng phổ từ 0 – 1700 cm-1. 64

3.1.2 Vùng phổ từ 2700–3200cm-1 66

3.1.3 Vùng phổ từ 3300–3900cm-1 67

3.2 Đặc trưng phổ Raman của phân tử H2O 69

3.3 Ảnh hưởng của H2O lên phổ Raman của D-Glucose. 70

3.3.1 Ảnh hưởng của H2O lên phổ Raman của D-Glucose trong khoảng tần số lân cận 1600cm-1. 70

3.3.2 Ảnh hưởng của H2O lên phổ Raman của D-Glucose trong khoảng tần số 3600cm-1 – 3800cm-1. 75

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY