Luận văn Tình hình tiêu thụ tôm sú của các hộ nông dân xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các cụm từ viết tắt.iv

Danh mục các bảng .v

Danh mục các sơ đồ .vi

Mục lục.vii

PHẦN.MỞ ĐẦU.11

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .11

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.22

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.22

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.33

5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN .44

6. NHỮNG ĐÓNG GÓP KHOA HỌC CỦA LUẬN VĂN .44

PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .55

CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ SẢN XUẤT, TIÊU THỤ

THUỶ SẢN NUÔI TRỒNG VÀ TÔM SÚ .55

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN.55

1.1.1. Những vấn đề chung về nuôi trồng và tiêu thụ thuỷ sản .55

1.1.2. Vai trò của sản xuất tiêu thụ thủy sản.13

1.1.3. Hệ thống kênh tiêu thụ.15

1.1.4. Hệ thống kênh phân phối trong nông nghiệp .21

1.1.5. Một số nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ thuỷ sản.23

1.1.6. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế .25

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỂN.2626

1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ thủy sản trên thế giới.26

Chỉ tiêu .2626

1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thủy sản trong nước .28

1.2.3. Tình hình nuôi trồng thủy sản ở Thừa Thiên Huế .33

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ TIÊU THỤ TÔM SÚ Ở XÃ VINH

HƯNG, HUYỆN PHÚ LÔC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.3535

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI XÃ VINH HƯNG, HUYỆNPHÚ LỘC.3535

2.1.1. Điều kiện tự nhiên.35

2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội.38

2.2. TÌNH HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ TIÊU THỤ TÔM SÚ Ở XÃ

VINH HƯNG, HUYỆN PHÚ LỘC.4444

2.2.1. Tình hình nuôi trồng thủy sản của xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc.44

2.2.2 Tình hình nuôi trồng thuỷ sản của các hộ điều tra.48

2.2.3. Tình hình tiêu thụ thủy sản .59

CHƯƠNG 3.ĐỊNH HƯỚNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN, NÂNG

CAO HIỆU QUẢ NUÔI TRỒNG VÀ TIÊU THỤ TÔM SÚ TẠI XÃ VINH

HƯNG, HUYỆN PHÚ LỘC.9595

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN.9595

3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ TIÊU THỤ TÔM SÚ

Ở XÃ VINH HƯNG, HUYỆN PHÚ LỘC .9697

3.2.1 Chiến lược sản phẩm .9697

3.2.2. Chính sách tiêu thụ .101102

3.2.3. Chiến lược về giá.106107

3.2.4. Chính sách giao tiếp và khuyếch trương .108109

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.110112

1. Kết luận .110112

2. Kiến nghị.112114

2.1. Đối với hộ nuôi tôm sú.112114

2.2. Đối với những người bán buôn .112114

2.3. Đối với nhà máy chế biến .112114

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY