Luận văn Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Hiệp Hưng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN!. ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC CÁC BẢNG.v

DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ. vii

MỤC LỤC. viii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .1

2. Câu hỏi nghiên cứu .2

3. Mục tiêu nghiên cứu.2

4. Phạm vi nghiên cứu.2

5. Đối tượng nghiên cứu.2

6. Phương pháp nghiên cứu.3

6.1. Phương pháp thu thập số liệu.3

6.1.1. Số liệu thứ cấp.3

6.1.2. Số liệu sơ cấp .3

6.2. Phương pháp phân tích.4

6.2.1. Phương pháp thống kê mô tả.4

6.2.2. Phương pháp sơ đồ.4

6.2.3. Phương pháp phân tích kinh tế.4

6.2.4. Phương pháp phân tích phương sai ANOVA .4

6.2.5. Phương pháp kiểm định INDEPENDENCE SAMPLE T -TEST.4

PHẦN NỘI DUNG .6

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ TIÊU THỤ

SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI.6

1.1 Khái niệm về hoạt động tiêu thụ sản phẩm.6

1.1.1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm.6

1.1.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp.7

1.2. Nội dung của hoạt động tiêu thụ sản phẩm.9

1.2.1 Hoạt động điều tra nghiên cứu thị trường tiêu thụ.9

1.2.2 Xây dựng chiến lược và kế hoạch tiêu thụ.10

1.2.3 Chuẩn bị hàng hóa để xuất bán .11

1.2.4 Xây dựng mạng lưới tiêu thụ .12

1.2.5 Tổ chức xúc tiến yểm trợ hoạt động tiêu thụ .14

1.2.6 Tổ chức tiêu thụ sản phẩm .15

1.2.7 Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm.16

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ thức ăn chăn nuôi .16

1.3.1. Các nhân tố bên ngoài.16

1.3.2. Các nhân tố bên trong .19

1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của công tác tiêu thụ sản phẩm thức ăn chănnuôi.22

1.5. Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm thức

ăn chăn nuôi .24

1.5.1. Nhà máy Thức ăn chăn nuôi Khánh Hòa.24

1.5.2. Kinh nghiệm của Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi Gold Coin Việt Nam.27

1.5.3. Kinh nghiệm của Công ty CP Dinh dưỡng Việt Tín.28

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐẠI

HIỆP CỦA CÔNG TY TNHH HIỆP HƯNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2013.30

2.1 Khái quát về công ty TNHH Hiệp Hưng .30

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty.30

2.1.2 Sản phẩm sản xuất kinh doanh tại công ty.30

2.1.3 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty TNHH Hiệp Hưng .32

2.1.4. Tình hình lao động của công ty.35

2.1.5. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty .37

2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Hiệp Hưng .41

2.2.1. Sản lượng và doanh thu tiêu thụ phân theo loại thức ăn.41

2.2.2. Sản lượng và doanh thu tiêu thụ phân theo các kênh phân phối.42

2.2.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm qua các tháng trong năm .45

2.2.4. Tình hình tiêu thụ thức ăn chăn nuôi theo thị trường.46

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ thức ăn chăn nuôi của công ty.50

2.3.1. Nhân tố bên ngoài .50

2.3.2. Các nhân tố bên trong .55

2.3.3. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm .67

2.4. Đánh giá chính sách Marketing của Công ty qua ý kiến của đại lý bán hàng và

khách hàng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi.69

2.4.1. Thông tin chung về mẫu điều tra .69

2.4.2. Đánh giá của các đại lý, người bán lẻ .69

2.4.3. Đánh giá của người chăn nuôi về chính sách Marketing của công ty .80

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ THỨC

ĂN CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY TNHH HIỆP HƯNG .91

3.1 Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới.91

3.1.1 Định hướng chung của công ty .91

3.1.2 Định hướng cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm .91

3.2. Một số giải pháp thúc đẩy hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn

nuôi Đại Hiệp của công ty TNHH Hiệp Hưng.92

3.2.1 Mở rộng thị trường tiêu thụ.92

3.2.2 Nhóm giải pháp về sản phẩm.93

3.2.3 Nhóm giải pháp về nhân viên.94

3.2.4 Phát triển mạng lưới tiêu thụ, phân phối sản phẩm.94

3.2.5 Tăng cường hoạt động xúc tiến hỗ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm .95

3.2.6 Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trường.97

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .98

1. KẾT LUẬN.98

2. KIẾN NGHỊ .99

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.100

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN

NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1 VÀ 2

BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA

XÁC NHẬN HOÀN THIỆN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY