Luận văn Tình hình thực hiện tự chủ về tài chính của các đơn vị hành chính, sự nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các từ viết tắt. i

Danh mục các bảng . ii

Danh mục biểu đồ . iii

Mục lục. iv

LỜI MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN

VỊ HÀNH CHÍNH VÀ SỰ NGHIỆP CÔNG.7

1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM, PHẠM VI VÀ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ TỰ CHỦ TÀICHÍNH .7

1.1.1 Một số khái niệm.7

1.1.2 Vai trò và đặc điểm của đơn vị sự nghiệp.9

1.1.2.1 Vai trò của đơn vị sự nghiệp trong nền kinh tế quốc dân .9

1.1.2.2 Đặc điểm hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu.10

1.1.3 Phạm vi và phân loại đơn vị tự chủ tài chính.11

1.1.3.1 Phạm vi đơn vị thực hiện tự chủ theo Nghị định 130/CP .11

1.1.3.2 Phân loại đơn vị thực hiện tự chủ theo Nghị định 43/CP .12

1.2 MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH .13

1.2.1 Mục tiêu .13

1.2.2 Nguyên tắc .14

1.3 QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH.14

1.3.1 Quyền hạn .14

1.3.2 Trách nhiệm .16

1.4 NỘI DUNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH .17

1.4.1 Cơ chế tự chủ tài chính thực hiện theo Nghị định 130/CP .17

1.4.1.1 Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ.17

1.4.1.2 Điều chỉnh kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ .18

1.4.1.3 Nội dung chi thực hiện chế độ tự chủ .19

1.4.1.4 Sử dụng kinh phí tiết kiệm được.19

1.4.1.5 Cách xác định và thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm .20

1.4.1.6 Xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài

sản công.21

1.4.1.7 Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ.22

1.4.2 Cơ chế tự chủ tài chính thực hiện theo Nghị định 43/CP .23

1.4.2.1 Tự chủ về mức thu, khoản thu .23

1.4.2.2 Tự chủ về sử dụng nguồn tài chính.26

1.4.2.3 Cách xác định và thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm .27

1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH .29

1.6 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TÀICHÍNH .30

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ SỰ NGHIỆP CÔNG Ở TỈNH THỪA THIÊN

HUẾ GIAI ĐOẠN 2007-2010 .31

2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI, TÌNH HÌNH

GIAO BIÊN CHẾ VÀ KHOÁN KINH PHÍ CHO CÁC ĐƠN VỊ HCSN CÔNG

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.31

2.1.1 Giới thiệu chung về tình hình kinh tế xã hội.31

2.1.2 Tình hình giao biên chế và khoán kinh phí cho các đơn vị HCSN trên địa bàn

tỉnh Thừa Thiên Huế .32

2.3 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH Ở TỈNH THỪATHIÊN HUẾ.33

2.3.1 Quá trình triển khai, phân nhóm và phân loại các đơn vị thực hiện cơ chế tự

chủ tài chính .33

2.3.1.1 Quá trình triển khai .33

2.3.1.2 Phân nhóm các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ trên địa bàn tỉnh Thừa ThiênHuế .35

2.3.2 Tình hình thực hiện Nghị định 130/CP và Nghị định 43/CP.35

2.3.3 Tổ chức biên chế .40

2.3.4 Tình hình thực hiện tự chủ về tài chính của các đơn vị thực hiện Nghị định130/CP.44

2.3.5 Tình hình thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị

thực hiện Nghị định 43/CP.50

2.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH.64

2.4.1 Thuận lợi .64

2.4.2 Khó khăn, hạn chế.65

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN TỰ

CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP Ở TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ .71

3.1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM2020.71

3.2. MỤC TIÊU THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ

SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ

QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN (2011-2020).72

3.2.1 Mục tiêu tổng quát .72

3.2.2 Mục tiêu cụ thể.72

3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH .73

3.3.1 Giải pháp chung .73

3.3.1.1 Nâng cao nhận thức về cơ chế tự chủ tài chính .73

3.3.1.2 Đổi mới cơ cấu và phương thức đầu tư của ngân sách nhà nước.73

3.3.1.3 Hoàn thiện cơ chế giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.74

3.3.1.4 Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập .74

3.3.1.5 Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực .74

3.3.1.6 Tăng cường kiểm soát chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các

khoản chi .75

3.3.1.7 Công tác kiểm soát nội bộ.75

3.3.1.8 Về việc ban hành hệ thống các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật.75

3.3.2 Giải pháp cụ thể .76

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.77

1. KẾT LUẬN.78

2. KIẾN NGHỊ .81

TÀI LIỆU THAM KHẢO.83

BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN

NHẬN XÉT LUĂN VĂN THẠC SĨ PHẢN BIỆN 1

NHẬN XÉT LUĂN VĂN THẠC SĨ PHẢN BIỆN 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY