Luận văn Tình cảm thẩm mỹ trong hoạt động âm nhạc ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .0

CHưƠNG 1.17

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÌNH CẢM THẨM MỸ VÀ .17

HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC .17

1.1. Tình cảm thẩm mỹ .17

1.1.1.Quan niệm về tình cảm thẩm mỹ trong lịch sử mỹ học.17

1.1.2. Khái niệm và đặc trưng của tình cảm thẩm mỹ .20

1.2. Hoạt động âm nhạc .28

1.2.1 Khái niệm, đặc trưng và vai trò của âm nhạc.28

1.2.2. Các hoạt động âm nhạc .35

1.2.2.3 Hoạt động đánh giá âm nhạc.38

1.3. Vai trò của tình cảm thẩm mỹ trong hoạt động âm nhạc .39

1.3.1. Vai trò của tình cảm thẩm mỹ trong hoạt động sáng tạo âm nhạc.40

1.3.2. Vai trò của tình cảm thẩm mỹ trong hoạt động thưởng thức âm nhạc.41

1.3.3. Vai trò của tình cảm thẩm mỹ trong hoạt động đánh giá âm nhạc .43

TIỂU KẾT CHưƠNG 1.46

CHưƠNG 2 .47

TÌNH CẢM THẨM MỸ TRONG HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC .47

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP .47

2.1. Một số nhân tố tác động đến tình cảm thẩm mỹ trong hoạt động âm

nhạc ở Việt Nam hiện nay .47

2.2. Thực trạng của tình cảm thẩm mỹ trong hoạt động âm nhạc ở Việt

Nam hiện nay .54

2.2.1. Một số biểu hiện tích cực của tình cảm thẩm mỹ trong hoạt động âm

nhạc ở Việt Nam hiện nay và nguyên nhân của nó.54

2.2.2. Một số biểu hiện tiêu cực của tình cảm thẩm mỹ trong hoạt động âm

nhạc ở Việt Nam hiện nay và nguyên nhân của nó.635

2.3. Một số giải pháp cơ bản bồi dưỡng tình cảm thẩm mỹ trong hoạt

động âm nhạc ở Việt Nam hiện nay.75

2.3.1. Bồi dưỡng tình cảm thẩm mỹ trong hoạt động âm nhạc gắn với việc

nâng cao nhu cầu thẩm mỹ âm nhạc.75

2.3.2. Bồi dưỡng tình cảm thẩm mỹ trong hoạt động âm nhạc gắn với việc

giáo dục thẩm mỹ âm nhạc.77

2.3.3. Bồi dưỡng và phát triển tình cảm th ẩm mỹ ở cả ba chủ thể thẩm mỹ :

chủ thể sáng tạo, chủ thể thưởng thức và chủ thể đánh giá âm nhạc.80

TIỂU KẾT CHưƠNG 2.83

KẾT LUẬN .84

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO.77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY