Luận văn Tín dụng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 7 1.1. Khái niệm và nội dung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 7 1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 10 1.3. Phương pháp phân tích, đánh giá chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp 11 1.4. Vai trò tín dụng ngân hàng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 12 1.5. Những đặc điểm cần chú ý đối với hoạt động tín dụng phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 19 1.6. Kinh nghiệm một số nước về tín dụng ngân hàng cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 23 Chương 2: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH 28 2.1. Những điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 28 2.2. Khái quát về chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thanh Hoá 33 2.3. Thực trạng tác động của tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 35 Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HOÁ ĐỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 82 3.1. Dự báo những thuận lợi và khó khăn đối với tác động của tín dụng ngân hàng nhằm góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá 82 3.2. Những giải pháp chủ yếu về tín dụng ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 85 KẾT LUẬN 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 113

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 7

1.1. Khái niệm và nội dung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 7

1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 10

1.3. Phương pháp phân tích, đánh giá chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp 11

1.4. Vai trò tín dụng ngân hàng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 12

1.5. Những đặc điểm cần chú ý đối với hoạt động tín dụng phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 19

1.6. Kinh nghiệm một số nước về tín dụng ngân hàng cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 23

Chương 2: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH 28

2.1. Những điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 28

2.2. Khái quát về chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thanh Hoá 33

2.3. Thực trạng tác động của tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 35

Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HOÁ ĐỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 82

3.1. Dự báo những thuận lợi và khó khăn đối với tác động của tín dụng ngân hàng nhằm góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá 82

3.2. Những giải pháp chủ yếu về tín dụng ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 85

KẾT LUẬN 110

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 113

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY