Luận văn Tiêu thụ Tôm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

MỤC LỤC

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các cụm từ viết tắt.iv

Danh mục các sơ đồ .v

Danh mục các biểu đồ .v

Danh mục bảng biểu.vi

Mục lục. vii

PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ .1

PHẦN II – NỘI DUNG CHÍNH.4

CHƯƠNG I – TỔNG QUAN VỀ TIÊU THỤ THỦY SẢN .4

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIÊU THỤ THỦY SẢN NÓI CHUNG VÀ

TÔM NÓI RIÊNG.4

1.1.1. Khái niệm về tiêu thụ thủy sản.4

1.1.2. Đặc điểm trong sản xuất và kinh doanh thủy sản nói chung .4

1.1.3. Đặc điểm sản xuất và tiêu thụ tôm.10

1.2. LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG.13

1.2.1. Khái niệm về chuỗi cung.13

1.2.2. Tầm quan trọng của chuỗi cung ứng.16

1.2.3. Quá trình tạo giá trị .18

1.2.4. Định hướng chuỗi và kiểm soát .20

1.2.5. Các trở ngại cho hoạt động .21

1.3. KINH NGHIỆM TIÊU THỤ THỦY SẢN NUÔI TRỒNG TRÊN THẾ GIỚI

VÀ VIỆT NAM.24

1.4. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI .32

CHƯƠNG 2 -TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TÔM Ở TỈNH HÀ TĨNH .35

2.1. VÀI NÉT CƠ BẢN VỀ TỈNH HÀ TĨNH.35

2.1.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên .35

2.1.1.1. Vị trí địa lý .35

2.1.1.2. Điều kiện tự nhiên.36

2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội .37

2.2. TÌNH HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ NUÔI TÔM

Ở TỈNH HÀ TĨNH .42

2.2.1. Tình hình nuôi trồng thủy sản của tỉnh .42

2.2.2. Tình hình nuôi tôm ở tỉnh Hà Tĩnh .44

2.3. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TÔM.45

2.3.1. Khái quát tình hình tiêu thụ tôm ở tỉnh Hà Tĩnh.45

2.3.2. Phương thức tiêu thụ của các thành phần trong chuỗi .47

2.3.3. Phân tích chuỗi cung sản phẩm tôm.64

2.3.3.1. Quá trình tạo giá trị .64

2.3.3.2. Chênh lệch giá.64

2.3.3.3. Quan hệ hợp tác trong chuỗi .67

2.3.3.4. Dòng thông tin trong chuỗi cung sản phẩm tôm ở Hà Tĩnh .67

2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ tôm ở Hà Tĩnh .70

2.4.1. Nhân tố thuận lợi.70

2.4.1.1. Xu hướng tiêu thụ các mặt hàng thuỷ sản ngày càng tăng.70

2.4.1.2. Tác động của chính sách .71

2.4.1.3. Những thuận lợi về điều kiện tự nhiên.72

2.4.2. Những tác động bất lợi.72

2.4.2.1. Về cơ sở hạ tầng.72

2.4.2.2. Về điều kiện tự nhiên .73

2.4.2.3. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được quan tâm.74

2.4.2.4. Hiểu biết của nông dân, các nhà bán buôn về công tác quản trị chất lượng

sản phẩm còn rất nhiều hạn chế .74

2.4.2.5. Quy hoạch tổng quan phát triển nuôi trồng thủy sản còn chậm.74

2.4.2.6. Đầu tư cho khâu giống thủy sản.75

2.4.2.7. Các cơ sở chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh còn thiếu và hoạt động chưa

hiệu quả .75

CHƯƠNG III – GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ TÔM Ở HÀ TĨNH.76

3.1. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP.76

3.1.1. Mục tiêu của giải pháp .76

3.1.2. Quan điểm đề xuất giải pháp.76

3.1.2.1. Coi ngành thủy sản nuôi trồng là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh .76

3.1.2.2. Chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm là yếu tố hàng đầu quyết định sự

phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ thủy sản.77

3.1.2.3. Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành thủy sản .77

3.2. CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KHẢ NĂNG TIÊU THỤ THỦY SẢN .78

3.2.1. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thủy sản ở khâu nuôi trồng.78

3.2.2. Phục hồi lại sự hoạt động của các nhà máy chế biến và xuất khẩu thủy sản.82

3.2.3. Tăng cường mối quan hệ hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp và người nuôitôm.83

3.2.4. Kích thích tiêu dùng trong nước .84

3.2.5. Chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm .84

3.2.6. Tăng cường công tác thông tin thị trường.85

PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .87

3.1. KẾT LUẬN.87

3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .89

3.2.1. Đối với hộ nuôi tôm .89

3.2.2. Đối với những người bán buôn .89

3.2.3. Đối với nhà máy chế biến .89

3.2.4. Kiến nghị đối với Nhà nước.89

3.2.4.1. Đối với cấp tỉnh.89

3.2.4.2. Đối với cấp nhà nước .89

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY