Luận Văn Luận Văn Tiến Sĩ

Tóm tắt Luận án Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù của một số câu lạc bộ, giáo phường tại Hà Nội

Tóm tắt Luận án Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù của một số câu lạc bộ, giáo phường tại Hà Nội


- Hát ả đào: Theo Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên: Đời vua Lý Thái Tổ (1010-1028) có người ca nương tên là Đào Thị giỏi nghề ca hát, thường được nhà vua ban thưởng. Người thời bấy giờ ngưỡng mộ danh tiếng của Đào Thị nên phàm con hát đều gọi là Đào nương. Theo đó, Ả đào được coi là tên g ...


Tóm tắt Luận án Xây dựng chế định pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản ở Việt Nam

Tóm tắt Luận án Xây dựng chế định pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản ở Việt Nam


Chế định pháp luật công ty HVĐG sẽ là một hệ thống (một tập hợp) của những QPPL, có tính chất và liên quan chặt chẽ với nhau, để cùng tham gia điều chỉnh tất cả những vấn đề nhƣ: việc thành lập, tổ chức, quản trị vận hành, đại diện, chấm dứt của công ty HVĐG. Về kết cấu, chế định pháp luật công ...


Tóm tắt Luận án Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam

Tóm tắt Luận án Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam


Hình thức tự mình khai thác thương mại sáng chế của chủ sở hữu được thể hiện ở việc chủ sở hữu thực hiện quyền năng căn bản nhất của mình là quyền năng sử dụng sáng chế. Quyền sử dụng và ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế chủ sở hữu đồng thời là cơ sở nền tảng, căn cứ dẫn đến việc chủ sở hữu c ...


Tóm tắt Luận án So sánh pháp luật cộng hòa dân chủ nhân dân lào với cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Tóm tắt Luận án So sánh pháp luật cộng hòa dân chủ nhân dân lào với cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa


Trên cơ sở nhận xét, đánh giá khái quát kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam và một số công trình của tác giả nước ngoài và Lào về bảo hộ NHHH, luận án đã đi đến kết luận rằng: các nhà khoa học Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu về mọi khía cạnh liên quan đến bảo hộ NHHH và đ ...


Tóm tắt Luận án Áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam

Tóm tắt Luận án Áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam


* Câu hỏi nghiên cứu chung: Hiện ở Việt Nam đã có mô hình lý luận áp dụng tập quán giải quyết tranh chấp thương mại chưa? Chúng bao gồm những vấn đề gì, và cần chi tiết hóa hay làm rõ chúng như thế nào? Thực trạng áp dụng tập quán giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam hiện nay có những bất ...


Tóm tắt Luận án Hoàn thiện pháp luật về báo chí ở Việt Nam hiện nay

Tóm tắt Luận án Hoàn thiện pháp luật về báo chí ở Việt Nam hiện nay


MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. DANH MỤC BẢNG BIỂU . MỞ ĐẦU. 1. Tính cấp thiết của đề tài . 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. 2.1. Mục tiêu nghiên cứu. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể . 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 4. Phương pháp nghiê ...


Tóm tắt Luận án Các biện pháp bảm đảm thực hiện quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tóm tắt Luận án Các biện pháp bảm đảm thực hiện quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam


Quyền tự do kinh doanh được ghi nhận lâu đời trong lịch sử lập pháp của nhiều quốc gia trên thế giới nhưng ở Việt Nam, quyền này chỉ mới được ghi nhận trong thời gian gần đay. Do đó, nghiên cứu các quy định về đảm bảo quyền tự do kinh doanh của các nước trên thế giới sẽ giúp chúng ta học hỏi, ho ...


Tóm tắt Luận án Hoàn thiện pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt Nam

Tóm tắt Luận án Hoàn thiện pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt Nam


Đặc điểm căn bản của Việt Nam giai đoạn trước năm 1990 là đất nước có chiến tranh và tiếp đó là mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp. Đây là những đặc điểm chi phối mang tính quyết định đối với pháp luật về ĐTXH trong QHLĐ thời kỳ này. Do thiếu các tiền đề kinh tế, chính trị, xã hội v ...


Luận án Nghiên cứu và phát triển anten mimo cho các thiết bị đầu cuối di động thế hệ mới

Luận án Nghiên cứu và phát triển anten mimo cho các thiết bị đầu cuối di động thế hệ mới


MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ . viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .xvi MỞ ĐẦU. xvii 1. Kỹ thuật MIMO và hệ thống đa anten . xvii 2. Những vấn đề còn tồn tại.xix 3. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu .xxi 4. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp của luận án . xxii ...


Luận án Nghiên cứu, phát triển bộ lọc thông dải, bộ chia công suất, anten sử dụng đường truyền phức hợp, vòng cộng hưởng và hiệu ứng viền của siêu vật liệu

Luận án Nghiên cứu, phát triển bộ lọc thông dải, bộ chia công suất, anten sử dụng đường truyền phức hợp, vòng cộng hưởng và hiệu ứng viền của siêu vật liệu


(Bản scan) CHƯƠNG 2. GIAl PHÁP THIẾT KẾ BỌ LỌC THÔNG DÁI, ANTEN, BỌ CHIA CÔNG SUÁT PHẢNG sứ DỤNG ĐƯỜNG TRUYÉN PHỨC HỢP VÀ VÒNG CỌNG HƯỚNG CỦA SIÊU VẠT LIỆU 2.1. Giới thiệu chương Chương này đề xuầt các thiết kế mô-đun siêu cao tằn bao gồm bộ lọc thõng dái. anten. bộ chia công suắt có kích thước n ...


Tóm tắt Luận án Nghiên cứu và phát triển anten mimo cho các thiết bị đầu cuối di động thế hệ mới

Tóm tắt Luận án Nghiên cứu và phát triển anten mimo cho các thiết bị đầu cuối di động thế hệ mới


Trong trường hợp anten MIMO ban đầu (chưa sử dụng phần tử ký sinh), tương hỗ giữa các phần tử đồng phân cực không đạt yêu cầu (lớn hơn -15dB) ở vùng tần số 6,7 GHz. Do đó, để giảm ảnh hưởng tương hỗ giữa các phần tử anten thành phần, mô hình anten MIMO sẽ được bổ sung thêm phần tử ký sinh có cấu t ...


Tóm tắt Luận án Hoạt động của hội đồng dân tộc, các uỷ ban của quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tóm tắt Luận án Hoạt động của hội đồng dân tộc, các uỷ ban của quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Trong hoạt động giám sát, có công trình kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của QH, trong đó có kiến nghị mang tính chất nêu vấn đề về các nội dung: làm rõ hơn quy trình giám sát cũng nhƣ mối quan hệ trong quá trình thực hiện hoạt động giám sát của các cơ qua ...


Luận án Nghiên cứu cải tiến bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho đối tƣợng phi tuyến

Luận án Nghiên cứu cải tiến bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho đối tƣợng phi tuyến


MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU .viii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ . ix MỞ ĐẦU . 1 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu đại số gia tử trong và ngoài nƣớc . 1 1.1. Đại số gia tử . 1 1.2. Tình hình nghiên cứ ...


Tóm tắt Luận án Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật định vị và định danh kết hợp thông tin hình ảnh và wifi

Tóm tắt Luận án Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật định vị và định danh kết hợp thông tin hình ảnh và wifi


Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một phương pháp khử bóng hiệu quả. Phương pháp gồm sơ đồ kết hợp score dựa trên mật độ phân bố xác suất, cùng với phương pháp học được áp dụng cho khứ bóng. Hai kiểu đặc trưng khác nhau trong vùng bóng được trích chọn. Dó là đặc trưng chromaticity và đặc trưng ...


Tóm tắt Luận án Nghiên cứu phát triển du lịch thể thao thành phố Đà Lạt đến năm 2020 theo hướng bền vững

Tóm tắt Luận án Nghiên cứu phát triển du lịch thể thao thành phố Đà Lạt đến năm 2020 theo hướng bền vững


3.2.3. Đề xuất các giải pháp 3.2.3.1. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách. (gồm 06 giải pháp) Mục tiêu: Tạo một hành lang thông thoáng về chính sách để thu hút các nguồn vốn từ trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện chương trình đầu tư cở sở hạ tầng dịch vụ để phát triển DLTT. 3.2.3.2. Nhóm giải ...


Tóm tắt Luận án Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí H2 và H2S trên cơ sở màng SnO2 biến tính đảo xúc tác micro-Nano

Tóm tắt Luận án Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí H2 và H2S trên cơ sở màng SnO2 biến tính đảo xúc tác micro-Nano


Nghiên cứu tính chất nhạy khí của cảm biến đo độ dẫn chỉ cần đo điện trở của cảm biến theo thời gian. Với điều kiện phòng thí nghiệm, chúng tôi đã chọn nguồn thế để đo điện trở theo thời gian. Để đo đặc trưng nhạy khí của cảm biến chúng tôi sử dụng các khí chuẩn được trộn với không khí khô bằng c ...


Luận án Nghiên cứu phát triển hệ thống truyền thông hỗn loạn sử dụng đa sóng mang

Luận án Nghiên cứu phát triển hệ thống truyền thông hỗn loạn sử dụng đa sóng mang


MỤC LỤC MỤC LỤC. 1 Danh mục các thuật ngữ viết tắt. 4 Danh mục các hình. 7 Danh mục các bảng . 9 Mở đầu. 10 Truyền thông sử dụng hỗn loạn . 10 Điều chế đa sóng mang và ứng dụng trong truyền thông hỗn loạn . 11 Động lực, mục tiêu, đối tƣợng, giới hạn và phƣơng pháp nghiên cứu của luận án. 12 ...


Luận án Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ mới trên cơ sở biến tính than hoạt tính và ứng dụng xử lý thủy ngân trong môi trường nước, không khí

Luận án Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ mới trên cơ sở biến tính than hoạt tính và ứng dụng xử lý thủy ngân trong môi trường nước, không khí


MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG . iv DANH MỤC HÌNH . v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . viii MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN . 5 1.1. Thủy ngân - Các dạng tồn tại và hiện trạng phát thải trong môi trường nước và khí. 5 1.1.1. Các dạng tồn tại và độc tính của thủy ngân . 5 1.1.2. Hiện trạng phát thải thủy n ...


Tóm tắt Luận án Phát triển công nghiệp chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tóm tắt Luận án Phát triển công nghiệp chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk


CHƢƠN 2 ĐẶC ĐIỂ ĐỊA BÀN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Tổng quan về tỉnh Đắk Lắk 2.1.1. Điều kiện tự nhiên Với lợi thế là vùng đất đỏ bazan màu mỡ, Đắk Lắk có những ưu thế đặc trưng về điều kiện tự nhiên như độ cao địa hình, nền nhiệt độ thích hợp, ẩm độ, lượng mưa. là những yếu tố quyết định ...


Tóm tắt Luận án Nghiên cứu phát triển hệ thống truyền thông hỗn loạn sử dụng đa sóng mang

Tóm tắt Luận án Nghiên cứu phát triển hệ thống truyền thông hỗn loạn sử dụng đa sóng mang


Trong hệ thống MC-DCSK truyền thống đã được mô tả ở Mục 1.6.1, việc sử dụng một sóng mang con riêng biệt để mang tín hiệu tham chiếu (tín hiệu này không mang thông tin) sẽ làm cho hiệu suất băng thông và hiệu suất năng lượng của MC-DCSK bị hạn chế, đặc biệt là khi số lượng sóng mang con thấp. Hơn ...