Luận văn Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch biển, đảo tại tỉnh Kiên Giang

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN. ii

MỤC LỤC. iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . viii

DANH MỤC CÁC BẢNG .ix

DANH MỤC CÁC HÌNH .x

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.1

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.2

2.1. Mục tiêu nghiên cứu .2

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu.2

3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu .2

4. Lịch sử vấn đề nghiên cứu .3

5. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu .4

5.1. Quan điểm nghiên cứu .4

5.1.1.Quan điểm tổng hợp lãnh thổ .4

5.1.2. Quan điểm tổng hợp .5

5.1.3. Quan điểm phát triển bền vững.6

5.1.4. Quan điểm lịch sử - Viễn cảnh.6

5.2. Các phương pháp nghiên cứu.7

5.2.1. Phương pháp thu thập, thống kê và tổng hợp tài liệu .7

5.2.2. Phương pháp phân tích hệ thống .7

5.2.3. Phương pháp điều tra thực địa.7

5.2.4. Phương pháp bản đồ.7

6. Đóng góp chủ yếu của luận án.8

7. Cấu trúc của luận án .8iv

PHẦN NỘI DUNG .9

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH BIỂN, ĐẢO.9

1.1. Một số vấn đề về du lịch.9

1.1.1. Khái niệm và phân loại du lịch.9

1.1.1.1. Khái niệm du lịch (Tourism) .9

1.1.1.2. Phân loại du lịch (loại hình du lịch).11

1.1.2. Chức năng của du lịch.12

1.1.2.1. Chức năng xã hội .12

1.1.2.2. Chức năng kinh tế .13

1.1.2.3. Chức năng sinh thái .15

1.1.2.4. Chức năng chính trị .16

1.2. Tài nguyên du lịch .16

1.2.1. Khái niệm tài nguyên du lịch.16

1.2.2. Phân loại tài nguyên du lịch.17

1.2.3. Vai trò của tài nguyên du lịch đối với sự phát triển du lịch .17

1.3. Sản phẩm du lịch .18

1.3.1. Khái niệm.18

1.3.2. Các thành phần của sản phẩm du lịch.19

1.3.2.1. Thành phần sản phẩm du lịch phân theo hình thái vật chất.19

1.3.2.2. Thành phần của sản phẩm du lịch phân theo loại hình dịch vụ .20

1.3.2.3. Thành phần sản phẩm du lịch phân theo tính chất dịch vụ .20

1.3.3. Đặc điểm của sản phẩm du lịch.20

1.3.3.1. Sản phẩm du lịch không hiện hữu trước người mua.20

1.3.3.2. Quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm du lịch diễn ra đồng thời .21

1.3.3.3. Sản phẩm du lịch có tính sử dụng tạm thời và không có tính sở hữu.21

1.3.3.4. Sản phẩm du lịch có những yếu tố đặc thù, không bị mất đi giá trị

khi đã sử dụng .21

1.3.3.5. Sản phẩm du lịch không thể lưu kho, tích trữ được.22v

1.3.3.6. Sản phẩm du lịch có tính thời vụ.22

1.4. Du lịch biển, đảo .22

1.4.1 Khái niệm du lịch biển, đảo .22

1.4.2. Vai trò của du lịch biển đảo.23

1.4.3. Điều kiện phát triển du lịch biển, đảo.24

1.4.3.1. Những điều kiện chung .24

1.4.3.2. Các điều kiện làm nảy sinh nhu cầu du lịch .26

1.4.3.3. Khả năng cung ứng nhu cầu du lịch .27

1.4.4. Một số loại hình du lịch biển, đảo .29

Tiểu kết chương 1 .30

Chương 2: TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN,

ĐẢO TỈNH KIÊN GIANG.31

2.1. Khái quát về biển, đảo tỉnh Kiên Giang.31

2.1.1. Giới thiệu về tỉnh Kiên Giang.31

2.1.1.1. Vị trí địa lý .31

2.1.1.2. Đặc điểm tự nhiên .31

2.1.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội .33

2.1.2. Các bộ phận vùng biển, đảo Kiên Giang .34

2.1.2.1. Biển và bờ biển.34

2.1.2.3. Đảo và quần đảo.35

2.1.3. Đặc điểm hải văn và khí hậu vùng biển, đảo Kiên Giang.39

2.1.3.1. Hải văn.39

2.1.3.2. Khí hậu.40

2.2. Tiềm năng phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Kiên Giang.42

2.2.1. Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái .42

2.2.2. Tiềm năng phát triển du lịch tắm biển .46

2.2.3. Tiềm năng phát triển du lịch thể thao .51

2.2.4. Tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng.53

2.2.5. Tiềm năng phát triển một số loại hình du lịch khác.56vi

2.2.6. Đánh giá chung tiềm năng phát triển du lịch biển, đảo tỉnh KiênGiang .58

2.3. Kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch biển, đảo tỉnh

Kiên Giang .60

2.3.1. Cơ sở hạ tầng.60

2.3.1.1. Hệ thống giao thông.60

2.3.1.2. Hệ thống điện, nước.63

2.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật .64

2.3.2.1. Cơ sở lưu trú .64

2.3.2.2. Cơ sở ăn uống .66

2.3.2.3. Các khu thể thao, vui chơi giải trí, khu mua sắm .67

2.4. Hiện trạng phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Kiên Giang.68

2.4.1. Khái quát du lịch Kiên Giang.68

2.4.2. Hiện trạng khách du lịch biển, đảo Kiên Giang .70

2.4.3. Hiện trạng phát triển các loại hình du lịch biển, đảo tại một số địa

bàn tiêu biểu .75

2.4.4. Hiện trạng lao động .79

2.4.5. Hiện trạng doanh thu .82

2.5. Đánh giá chung về hiện trạng phát triển du lịch biển, đảo .84

Tiểu kết chương 2 .86

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN,

ĐẢO TẠI TỈNH KIÊN GIANG.87

3.1. Cơ sở xây dựng định hướng .87

3.1.1. Chiến lược phát triển du lịch quốc gia.87

3.1.2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang.87

3.1.3. Nhu cầu du lịch .88

3.1.4. Tiềm năng và hiện trạng .89

3.2. Định hướng phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Kiên Giang.90

3.2.1. Về loại hình du lịch .90vii

3.2.2. Về địa bàn du lịch biển, đảo.92

3.2.3. Định hướng phát triển các trục không gian và tuyến du lịch biển,đảo .94

3.2.4. Về thị trường khách du lịch.95

3.2.4.1. Thị trường khách du lịch nội địa .95

3.2.4.2. Thị trường khách du lịch quốc tế .96

3.3. Những giải pháp phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Kiên Giang .97

3.3.1. Nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng.97

3.3.1.1. Giao thông.97

3.3.1.2. Điện, nước sinh hoạt.100

3.3.2. Phát triển và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật.100

3.3.2.1. Cơ sở lưu trú .100

3.3.2.2. Nhà hàng và cơ sở ăn uống.102

3.3.2.3. Khu vui chơi, giải trí và mua sắm.102

3.3.3. Đẩy mạnh quảng bá du lịch .103

3.3.4. Phát triển nguồn nhân lực .105

3.3.5. Phát triển cộng đồng du lịch.106

3.3.6. Quy hoạch, tổ chức và quản lý .107

3.3.7. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.108

Tiểu kết chương 3 .110

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .111

A. KẾT LUẬN .111

B. KIẾN NGHỊ.112viii

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY