Luận văn Tích hợp GIS và ảnh viễn thám hỗ trợ quản lý vùng ven biển Hải Phòng

PHỤ LỤC MỞĐẦU . . . 71. Lý do chọn đề tài. 72. Mục tiêu nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài . 73. Phạm vi nghiên cứu và ứng dụng . 74. Ý nghĩa khoa học . 75. Phương pháp nghiên cứu . . 7TỔNG QUAN . . 8NỘI DUNG . 6CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ GIS VÀ VIỄN THÁM. 101.1. Khái quát về Hệ thông tin địa lý GIS . . 101.1.1. Khái niệm Hệ thông tin địa lý. 101.1.2. Các thành phần của Hệ thông tin địa lý . 131.1.3. Các chức năng của Hệ thống thông tin địa lý. . 161.1.4. Hệ thông tin địa lý làm việc như thế nào . . 181.2. Khái quát về viễn thám . 231.2.1. Định nghĩa . . 231.2.2. Phân lo ại viễn thám theo bước sóng . 231.2.3. Nguyên lý c ơ bản của viễn thám. 241.2.4. Ứng dụng của viễn thám . 261.2.5. Phân lo ại viễn thám . . 271.2.6. V ấn đề thu nhận và phân tích tư liệu viễn thám . 29CHƯƠNG 2. TÍCH HỢP GIS VÀ ẢNH VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG . 312.1 Thu thập ảnh viễn thám bằng TerraLook . 312.2 Thu thập và tiền xử lý dữ liệu bản đồ véctơ . 322.3 Nắn chỉnh dữ liệu bản đồ . . 392.4 Đơn giản hóa dữ liệu không gian . . . 432.5 Chồng ghếp bản đồ. 442.6 Một số thuật toán minh họa . 49CHƯƠNG 3.THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH BIẾN ĐỘNG . 553.1 Giới thiệu bài toán . 543.2 Giới thiệu về ArcGIS. . 543.2.1 Giới thiệu về phần mềm ArcGIS . 543.2.2 Giới thiệu về ArcMap. 553.3 Vị trí vùng nghiên cứu. 573.4 Khái quát biến động địa hình vùng nghiên cứu . 583.4.1 Nắn chỉnh bản đồ vector theo ảnh vệ tinh . 583.4.2 Chồng ghép bản đồ. . 613.4.3 Tính diện tích biến động . 62KẾT LUẬN . . 63TÀI LIỆU THAM KHẢO . 64

PHỤ LỤC

MỞĐẦU . . . 7

1. Lý do chọn đề tài. 7

2. Mục tiêu nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài . 7

3. Phạm vi nghiên cứu và ứng dụng . 7

4. Ý nghĩa khoa học . 7

5. Phương pháp nghiên cứu . . 7

TỔNG QUAN . . 8

NỘI DUNG . 6

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ GIS VÀ VIỄN THÁM. 10

1.1. Khái quát về Hệ thông tin địa lý GIS . . 10

1.1.1. Khái niệm Hệ thông tin địa lý. 10

1.1.2. Các thành phần của Hệ thông tin địa lý . 13

1.1.3. Các chức năng của Hệ thống thông tin địa lý. . 16

1.1.4. Hệ thông tin địa lý làm việc như thế nào . . 18

1.2. Khái quát về viễn thám . 23

1.2.1. Định nghĩa . . 23

1.2.2. Phân lo ại viễn thám theo bước sóng . 23

1.2.3. Nguyên lý c ơ bản của viễn thám. 24

1.2.4. Ứng dụng của viễn thám . 26

1.2.5. Phân lo ại viễn thám . . 27

1.2.6. V ấn đề thu nhận và phân tích tư liệu viễn thám . 29

CHƯƠNG 2. TÍCH HỢP GIS VÀ ẢNH VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG . 31

2.1 Thu thập ảnh viễn thám bằng TerraLook . 31

2.2 Thu thập và tiền xử lý dữ liệu bản đồ véctơ . 32

2.3 Nắn chỉnh dữ liệu bản đồ . . 39

2.4 Đơn giản hóa dữ liệu không gian . . . 43

2.5 Chồng ghếp bản đồ. 44

2.6 Một số thuật toán minh họa . 49

CHƯƠNG 3.THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH BIẾN ĐỘNG . 55

3.1 Giới thiệu bài toán . 54

3.2 Giới thiệu về ArcGIS. . 54

3.2.1 Giới thiệu về phần mềm ArcGIS . 54

3.2.2 Giới thiệu về ArcMap. 55

3.3 Vị trí vùng nghiên cứu. 57

3.4 Khái quát biến động địa hình vùng nghiên cứu . 58

3.4.1 Nắn chỉnh bản đồ vector theo ảnh vệ tinh . 58

3.4.2 Chồng ghép bản đồ. . 61

3.4.3 Tính diện tích biến động . 62

KẾT LUẬN . . 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY