Luận văn Tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng khi dạy một số bài học vật lí (chương trình và sách giáo khoa cơ bản) góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp cho học sinh THPT

MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU . . 1Chương I. Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng trong dạy học vật lí ở trường THPT 51.1. Tổng quan . . 51.1.1. Thực hiện giáo dục kĩ thuật tổng hợp trong dạy học vật lí. 51.1.2. Các nghiên cứu về dạy học tích hợp . 71.2. Nhiệm vụ dạy học vật lí ở trường THPT. . 111.2.1. Nhiệm vụ dạy học vật lí ở trường THPT và các con đường thực hiện nhiệm vụ dạy học vật lí.111.2.2. Giáo dục KTTH và hướng nghiệp trong dạy học vật lí. . 161.3. Điện năng và sản xuất điện năng. . 191.3.1. Điện năng và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội . 191.3.2. Sự chuyển hoá các dạng năng lượng thành điện năng. 211.3.3. Sản xuất điện năng và vấn đề môi trường sinh thái. 211.4. Các biện pháp tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng trong dạy học vật lí ở trường THPT. . .231.4.1. Tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng vào các bài học Vật lí. Các mức độ tích hợp 231.4.2. Tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng khi giải các bài tập có nội dung kĩ thuật .241.4.3. Tổ chức tham quan, ngoại khoá . 251.4.4. Phối hợp các phương pháp và phương tiện dạy học . 271.5. Nghiên cứu thực trạng thực hiện giáo dục KTTH và hướng nghiệp trong dạy học vật lí. .36Kết luận chương I . 39Chương II. Xây dựng tiến trình dạy học một số bài học vật lí có tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng .40 2.1. Phân tích chương trình – sách giáo khoa vật lí phổ thông. Các yếu tố kiến thức làm cơ sở cho sản xuất điện năng. .402.1.1. Chương trình – sách giáo khoa Vật lí phổ thông 402.1.2. Các yếu tố kiến thức chủ yếu làm cơ sở cho sản xuất điện năng 442.2. Xây dựng chương trình tích hợp kiến thức về sản xuất điện năng theo chương trình – SGK vật lí.452.2.1. Một số nguyên tắc tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng. 452.2.2. Xây dựng chương trình tích hợp 452.3. Xây dựng tiến trình một số bài cụ thể . 50Giáo án số 1 . 51Giáo án số 2 . 59Giáo án số 3 . 68Kết luận chương II . 76Chương III. Thực nghiệm sư phạm . . 773.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm . 773.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm . 773.3. Đối tượng và cơ sở thực nghiệm sư phạm . 773.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm . . 793.5. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm . 803.6. Tiến hành thực nghiệm sư phạm . 813.7. Kết quả và sử lí kết quả thực nghiệm sư phạm . 853.8. Đánh giá chung . 96Kết luận chương III . 98Kết luận chung . 99Tài liệu tham khảo . 10

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU . . 1

Chương I. Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tích hợp các kiến thức

về sản xuất điện năng trong dạy học vật lí ở trường THPT 5

1.1. Tổng quan . . 5

1.1.1. Thực hiện giáo dục kĩ thuật tổng hợp trong dạy học vật lí. 5

1.1.2. Các nghiên cứu về dạy học tích hợp . 7

1.2. Nhiệm vụ dạy học vật lí ở trường THPT. . 11

1.2.1. Nhiệm vụ dạy học vật lí ở trường THPT và các con đường thực

hiện nhiệm vụ dạy học vật lí.11

1.2.2. Giáo dục KTTH và hướng nghiệp trong dạy học vật lí. . 16

1.3. Điện năng và sản xuất điện năng. . 19

1.3.1. Điện năng và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội . 19

1.3.2. Sự chuyển hoá các dạng năng lượng thành điện năng. 21

1.3.3. Sản xuất điện năng và vấn đề môi trường sinh thái. 21

1.4. Các biện pháp tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng trong

dạy học vật lí ở trường THPT. . .23

1.4.1. Tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng vào các bài học Vật

lí. Các mức độ tích hợp 23

1.4.2. Tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng khi giải các bài tập

có nội dung kĩ thuật .24

1.4.3. Tổ chức tham quan, ngoại khoá . 25

1.4.4. Phối hợp các phương pháp và phương tiện dạy học . 27

1.5. Nghiên cứu thực trạng thực hiện giáo dục KTTH và hướng nghiệp

trong dạy học vật lí. .36

Kết luận chương I . 39

Chương II. Xây dựng tiến trình dạy học một số bài học vật lí có tích

hợp các kiến thức về sản xuất điện năng .40

2.1. Phân tích chương trình – sách giáo khoa vật lí phổ thông. Các yếu

tố kiến thức làm cơ sở cho sản xuất điện năng. .40

2.1.1. Chương trình – sách giáo khoa Vật lí phổ thông 40

2.1.2. Các yếu tố kiến thức chủ yếu làm cơ sở cho sản xuất điện năng 44

2.2. Xây dựng chương trình tích hợp kiến thức về sản xuất điện năng

theo chương trình – SGK vật lí.45

2.2.1. Một số nguyên tắc tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng. 45

2.2.2. Xây dựng chương trình tích hợp 45

2.3. Xây dựng tiến trình một số bài cụ thể . 50

Giáo án số 1 . 51

Giáo án số 2 . 59

Giáo án số 3 . 68

Kết luận chương II . 76

Chương III. Thực nghiệm sư phạm . . 77

3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm . 77

3.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm . 77

3.3. Đối tượng và cơ sở thực nghiệm sư phạm . 77

3.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm . . 79

3.5. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm . 80

3.6. Tiến hành thực nghiệm sư phạm . 81

3.7. Kết quả và sử lí kết quả thực nghiệm sư phạm . 85

3.8. Đánh giá chung . 96

Kết luận chương III . 98

Kết luận chung . 99

Tài liệu tham khảo . 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY