Luận văn Thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

MỤC LỤC

Lời cam đoan. i

Lời cám ơn . ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các chữ viết tăt và ký hiệu . iv

Danh mục sơ đồ. vi

Danh mục các bảng . viii

Mục lục. ix

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ GTGT VÀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT.4

1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ.4

1.1.1 Nguồn gốc và bản chất thuế.4

1.1.1.1 Nguồn gốc của thuế.4

1.1.1.2 Bản chất của thuế .4

1.1.2 Khái niệm, đặc điểm của thuế.5

1.1.2.1 Khái niệm về thuế .5

1.1.2.2 Đặc điểm của thuế.6

1.1.3 Chức năng, vai trò của thuế.7

1.1.3.1 Chức năng của thuế.7

1.1.3.2 Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường.8

1.1.4 Phân loại thuế.9

1.1.4.1 Khái niệm phân loại thuế .9

1.1.4.2 Các cách phân loại thuế.9

1.1.5 Những vấn đề chung về quản lý thuế.9

1.1.5.1 Quan niệm chung về chính sách thuế và quản lý thuế.9

1.1.5.2 Quá trình ra đời, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật quản lý

thuế ở Việt Nam .10

1.1.5.3 Nội dung, nguyên tắc quản lý thuế ở Việt Nam.11

1.2 QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DNNQD.11

1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế GTGT.11

1.2.2 Nội dung cơ bản của luật thuế GTGT.13

1.2.2.1 Đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế GTGT .13

1.2.2.2 Căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế .13

1.2.2.3 Qui định về hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ đối với thuế GTGT.15

1.2.3 Quản lý thu thuế GTGT ở các DNNQD .16

1.2.3.1 Tổng quan về DNNQD .16

1.2.3.2 Đặc điểm quản lý thuế GTGT ở các DNNQD.18

1.2.3.3 Quản lý thuế GTGT các DNNQD.19

1.2.3.4 Thất thu thuế GTGT ở các DNNQD.26

1.2.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thu thuế .28

1.2.3.6 Các chỉ tiêu đánh giá việc quản lý thu thuế GTGT.29

1.3 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ THUẾ GTGT MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

VÀ Ở VIỆT NAM.31

1.3.1 Kinh nghiệm các nước trên thế giới.31

1.3.1.1 Một số nước áp dụng thuế GTGT .31

1.3.1.2 Một số nước kinh tế phát triển chưa áp dụng thuế GTGT .34

1.3.2 Kinh nghiệm ở Việt Nam.35

1.3.2.1 Những thành tựu đạt được.35

1.3.2.2 Những tồn tại, hạn chế .38

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.38

CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DNNQD TẠI CHI CỤC

THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH .39

2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆNQUẢNG TRẠCH.39

2.1.1 Điều kiện tự nhiên.39

2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội .40

2.2 TỔNG QUAN VỀ CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH.41

2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển .41

2.2.2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy.42

2.2.3 Chức năng nhiệm vụ của các Đội thuế.43

2.2.4 Bố trí cán bộ công chức tại các Đội thuế .45

2.3 QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DNNQD TẠI CHI CỤC THUẾ

QUẢNG TRẠCH GIAI ĐOẠN 2008 – 2010.47

2.3.1 Tình hình DNNQD trên địa bàn huyện Quảng Trạch.47

2.3.2 Phân cấp quản lý thuế đối với các DNNQD .49

2.3.3 Qui trình quản lý thuế theo chức năng đối với doanh nghiệp.50

2.3.4 Phân tích, đánh giá công tác quản lý thu thuế GTGT ở Chi cục Thuế huyện

Quảng Trạch giai đoạn 2008 – 2010.55

2.3.4.1 Thu ngân sách thực tế trên địa bàn.55

2.3.4.2 Thu thuế GTGT thực tế trên địa bàn.57

2.3.4.3 Tổ chức quản lý thuế GTGT đối với các DNNQD trên địa bàn.58

2.4 ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT VỀ QUẢN LÝ THUẾ

GTGT Ở CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH .71

2.4.1 Đặc điểm phiếu điều tra doanh nghiệp, cán bộ thuế và người tiêu dùngcuối cùng .71

2.4.2. Kiểm định độ tin cậy của các biến số phân tích với hệ số Cronbach’s Alpha.74

2.4.3. Phân tích nhân tố.76

2.4.4 Phân tích hồi qui để xác định cụ thể các nhân tố ảnh hưởng việc quản lý thu

thuế GTGT ở Chi cục Thuế huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.79

2.4.5 Đánh giá của các doanh nghiệp và cán bộ thuế .81

2.4.5.1 Đánh giá chung về các mặt .81

2.4.5.2 Phân tích so sánh ý kiến đánh giá giữa cán bộ thuế và doanh nghiệp về các

nội dung điều tra khảo sát .86

2.5 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT TRÊN ĐỊA BÀN .93

2.5.1 Những thành tựu đạt được.93

2.5.2 Những tồn tại, hạn chế .95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY