Luận văn Thực trạng về công tác quản lý việc dạy và học ở trường tiểu học của một số phòng giáo dục - Đào tạo quận (huyện) tại TP. Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .3

MỤC LỤC.4

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN .8

PHẦN I : MỞ ĐẦU .9

1. Lí do chọn đề tài: .9

2. Mục đích nghiên cứu:.10

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu : .10

4. Giả thuyết khoa học :.10

5. Nhiệm vụ nghiên cứu :.11

6. Phương pháp nghiên cứu :.11

7. Địa điểm nghiên cứu : .12

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN.13

1.1. Khái niệm công cụ :.13

1.1.1. Khái niệm về quản lý:.13

1.1.2. Khái niệm về quản lý giáo dục :.15

1.1.3. Khái niệm về dạy và học : .17

1.1.4. Khái niệm về quản lý dạy và học: .19

1.1.5. Khái niệm về trưởng Tiểu học :.20

1.1.5.1. Bậc Tiểu học : .20

1.1.5.2. Trường Tiểu học: .21

1.1.6. Vai trò và nhiệm vụ của Phòng giáo dục và đào tạo .22

1.1.6.1. Vai trò của Trưởng phòng giáo dục và đào tạo :.225

1.1.6.2. Nhiệm vụ của trưởng phòng giáo dục và đào tạo: .23

1.1.6.3. Chức trách và nhiệm vụ của cán bộ chỉ đạo Phòng giáo dục -đào tạo: .24

1.2. Lịch sử nghiên cứu.26

1.3. Những vấn đề lý luận.27

1.3.1. Đặc điểm về trường Tiểu học. .27

1.3.2. Công tác quản lý dạy và học ở trường Tiểu học. .30

1.3.2.1. Quản lí hoạt động của thầy : .30

1.3.2.2. Quản lí hoạt động của trò :.31

1.3.2.3. Quản lí cơ sở vật chất phục vụ dạy và học: .32

1.3.3. Quản lý của Phòng giáo dục Quận (Huyện) đối vôi việc dạy và học của trường Tiểuhọc. .32

1.3.3.1. Quản lý việc thực hiện cổng tác phổ cập tiểu học và tham gia xóa mù chữ trong

phạm vi cộng đồng :.32

1.3.3.2. Chỉ đạo các trường Tiểu học bảo đảm chất lượng giảng dạy, học tập theo kế

hoạch, mục tiêu giáo dục Tiểu học..34

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU.38

2.1. Khái quát về nghiên cứu đề tài..38

2.2. Công cụ nghiên cứu : .40

2.3. Tổ chức nghiên cứu :.40

2.3.1. Tiến hành nghiên cứu:.40

2.3.2. Xử lý số liệu: theo phương phấp toán học thống kê.41

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆC DẠY VÀ HỌC Ở

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA MỘT SỐ PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TẠI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .43

3.1. Thực trạng về công tác quản lý dạy (giảng dạy) ở một số Quận..436

3.1.1. Quản lý việc xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ Giáo viên..43

3.1.1.1. Phân công giáo viên:.43

3.1.1.2. Quản lý việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên:.47

3.1.2. Quản lý việc thực hiên chương trình..55

3.1.3. Quản lý việc cải tiến phương pháp giảng dạy..61

3.1.4. Quản lý hoạt động ngoài giờ..69

3.1.5. Quản lý việc thi đua giảng dạy.79

3.2. Thực trạng về công tác quản lý việc học hiện nay ở một số Quận..86

3.2.1. Quản lý việc tổ chức học tập của học sinh..86

3.2.1.1. Quản lý việc tổ chức học tập của học sinh ở các trường trong thành phố:.86

3.2.1.2. Quản lý việc tổ chức học táp của học sinh ở các trường trong một Quận(Huyện): .89

3.2.2. Quản lý việc cải tiến phương pháp học tập..103

3.2.3. Quản lý hoạt động ngoài giờ học..108

3.2.4. Quản lý thi đua học tập. .114

CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CÔNG

TÁC QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TẠI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC .119

4.1. Giải pháp về quản lý giảng dạy..119

4.1.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý của Phòng giáo dục-đào tạo:.119

4.1.2. Xây dựng mạng lưới chuyên môn, cốt cán của Quận (Huyện) :.120

4.1.3. Chỉ đạo chung cho các trường thực hiện việc sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáoviên: .122

4.2. Giải pháp về quản lý học tập. .1237

4.2.1. Chỉ đạo các trường tổ chức thi kiểm tra đầu năm thật nghiêm túc với đề thi chung

của Phòng giáo dục-đào tạo: .123

4.2.2. Chỉ đạo thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục ở địa phương:.123

PHẨN 3 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.129

1.Kết luận:.129

2.Nhược điểm, thiếu sót của đề tài:.131

3.Kiến nghị:.131

3.1. Đối với Sở giáo dục-đào tạo: .131

3.2. Đối với Phòng giáo dục-đào tạo:.133

TÀI LIỆU THAM KHẢO .134

PHẦN PHỤ LỤC.138

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY