Luận văn Thực trạng và một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp than Cao Thắng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 11.1 Những vấn đề chung về nguyên vật liệu 11.1.1 Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu 11.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 51.2.1 Thủ tục, chứng từ kế toán 51.2.2 Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 61.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 91.3.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 91.3.2 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 11CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP THAN CAO THẮNG 132.1 Tổng quan về xí nghiệp than Cao Thắng 132.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp than Cao Thắng 132.1.2 Chức năng sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp: 142.1.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của XN Than Cao Thắng 142.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý của XN Than Cao Thắng) 142.1.5 T×nh h×nh tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp 2 n¨m gÇn ®©y: 152.1.6 Hình thức tổ chức công tác kế toán tại XN than Cao Thắng 162.1.7 Tổ chức bộ máy kế toán tại XN 162.1.8 Các chính sách kế toán áp dụng tại Xí nghiệp : 172.2 Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp than Cao Thắng 182.2.1 Đặc điểm, phân loại và đánh giá NVL sử dụng trong Xí nghiệp 182.2.1.1 Đặc điểm NVL sử dụng trong Xí nghiệp 182.2.1.2 Phân loại NVL trong Xí nghiệp 192.2.2 Tổ chức kế toán chi tiết NVL tại XN Than Cao Thắng 212.2.2.1 Tài khoản sử dụng 212.2.2.2 Chứng từ và thủ tục kế toán 222.2.2.3 Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại XN Than Cao Thắng 242.2.4 Tổ chức kiểm kê kho nguyên vật liệu 28CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP THAN CAO THẮNG 303.1 Nhận xét về thực trạng kế nguyên vật liệu tại xí nghiệp than Cao Thắng 303.1.1 Những ưu điểm 313.1.2 Tồn tại 333.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp than Cao Thắng 33KẾT LUẬN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1

1.1 Những vấn đề chung về nguyên vật liệu 1

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu 1

1.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 5

1.2.1 Thủ tục, chứng từ kế toán 5

1.2.2 Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 6

1.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 9

1.3.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 9

1.3.2 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 11

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP THAN CAO THẮNG 13

2.1 Tổng quan về xí nghiệp than Cao Thắng 13

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp than Cao Thắng 13

2.1.2 Chức năng sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp: 14

2.1.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của XN Than Cao Thắng 14

2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý của XN Than Cao Thắng) 14

2.1.5 T×nh h×nh tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp 2 n¨m gÇn ®©y: 15

2.1.6 Hình thức tổ chức công tác kế toán tại XN than Cao Thắng 16

2.1.7 Tổ chức bộ máy kế toán tại XN 16

2.1.8 Các chính sách kế toán áp dụng tại Xí nghiệp : 17

2.2 Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp than Cao Thắng 18

2.2.1 Đặc điểm, phân loại và đánh giá NVL sử dụng trong Xí nghiệp 18

2.2.1.1 Đặc điểm NVL sử dụng trong Xí nghiệp 18

2.2.1.2 Phân loại NVL trong Xí nghiệp 19

2.2.2 Tổ chức kế toán chi tiết NVL tại XN Than Cao Thắng 21

2.2.2.1 Tài khoản sử dụng 21

2.2.2.2 Chứng từ và thủ tục kế toán 22

2.2.2.3 Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại XN Than Cao Thắng 24

2.2.4 Tổ chức kiểm kê kho nguyên vật liệu 28

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP THAN CAO THẮNG 30

3.1 Nhận xét về thực trạng kế nguyên vật liệu tại xí nghiệp than Cao Thắng 30

3.1.1 Những ưu điểm 31

3.1.2 Tồn tại 33

3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp than Cao Thắng 33

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY