Luận văn Thực trạng và một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông công lập tỉnh Bến Tre

MỤC LỤC Trang PHẦN 1. MỞ ĐẦU 11.1.Lý do chọn đề tài. 1 1.2. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 2 1.3. Mục đích của đề tài nghiên cứu. 2 1.4. Nhiệm vụ nghiên cứu. 2 1.5.Giả thuyết khoa học. 3 1.6.Các phương pháp nghiên cứu. 3 PHẦN 2. NỘI DUNG 4Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨCBQL TRƯỜNG HỌC 41.1. Một số khái niệm có liên quan đến đề tài. 4 1.2. Vị trí, nhiệm vụ và quyền hạn của trường THPT . 13 1.3.Đặc trưng cán bộ quản lý trường THPT. 16 1.4.Xây dựng đội ngũ CBQL trường THPT Công lập. 19 Chương 2.THỰC TRẠNG VỀ ĐỘI NGŨ CBQL TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP TỈNH BẾN TRE 222.1.Tự nhiên, kinh tế, văn hoá và xã hội của tỉnh Bến Tre. 22 2.2.Khái quát chung về giáo dục tỉnh Bến Tre giai đoạn 2000-2005. 23 2.3.Tình hình giáo dục THPT công lậptỉnh Bến Tre những năm qua. 32 2.4.Thực trạng về đội ngũ CBQL trường THPTcông lập tỉnh Bến Tre. 39 Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CBQL TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP TẠI BẾN TRE 633.1.Phương hướng phát triển giáo dục tỉnh Bến Tre từ nay đến năm 2010. 63 3.2.Một số giải pháp xây dựng đội ngũ CBQL trường THPT công lập tỉnh Bến Tre trong giai đoạn mới. 66 3.3.Kết quả khảo sát tính cấp thiết, tính thực tiễn và tính khả thi của các giải pháp. 86PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90TÀI LIỆU THAM KHẢO 95PHỤ LỤC

MỤC LỤC

Trang

PHẦN 1. MỞ ĐẦU 1

1.1.Lý do chọn đề tài. 1

1.2. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 2

1.3. Mục đích của đề tài nghiên cứu. 2

1.4. Nhiệm vụ nghiên cứu. 2

1.5.Giả thuyết khoa học. 3

1.6.Các phương pháp nghiên cứu. 3

PHẦN 2. NỘI DUNG 4

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG

ĐỘI NGŨCBQL TRƯỜNG HỌC 4

1.1. Một số khái niệm có liên quan đến đề tài. 4

1.2. Vị trí, nhiệm vụ và quyền hạn của trường THPT . 13

1.3.Đặc trưng cán bộ quản lý trường THPT. 16

1.4.Xây dựng đội ngũ CBQL trường THPT Công lập. 19

Chương 2.THỰC TRẠNG VỀ ĐỘI NGŨ CBQL TRƯỜNG

THPT CÔNG LẬP TỈNH BẾN TRE 22

2.1.Tự nhiên, kinh tế, văn hoá và xã hội của tỉnh Bến Tre. 22

2.2.Khái quát chung về giáo dục tỉnh Bến Tre giai đoạn 2000-2005. 23

2.3.Tình hình giáo dục THPT công lậptỉnh Bến Tre những năm qua. 32

2.4.Thực trạng về đội ngũ CBQL trường THPTcông lập tỉnh Bến Tre. 39

Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ

CBQL TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP TẠI BẾN TRE 63

3.1.Phương hướng phát triển giáo dục tỉnh Bến Tre từ nay đến năm 2010. 63

3.2.Một số giải pháp xây dựng đội ngũ CBQL trường THPT công lập

tỉnh Bến Tre trong giai đoạn mới. 66

3.3.Kết quả khảo sát tính cấp thiết, tính thực tiễn và tính khả thi

của các giải pháp. 86

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY