Luận văn Thực trạng và một số biện pháp thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu giầy ở Công ty Giầy Ngọc Hà - Hà Nội

MỤC LỤC. Lời mở đầu 1 Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động gia công xuất khẩu trong nền kinh tế thị trường. 2 1.1. Hình thức và nội dung của hoạt động gia công xuất khẩu của các doanh nghiệp. 2 1.1.1. Ý nghĩa của gia công xuất khẩu. 2 1.1.1.1. Khái niệm về thương mại quốc tế. 2 1.1.1.2. Các đặc trưng của thương mại quốc tế. 2 1.1.1.3. Đặc trưng cơ bản của sản xuất gia công xuất khẩu. 2 1.1.2. Các hình thức gia công xuất khẩu. 3 1.1.3. Nội dung của gia công xuất khẩu. 4 1.1.3.1. Nghiên cứu, tiếp cận thị trường gia công và tìm đối tác. 4 1.1.3.2. Đàm phán, ký kết hợp đồng gia công xuất khẩu. 5 1.1.3.3. Tổ chức thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu. 6 1.2.Các thị trường giầy gia công lớn nhất thế giới. 6 1.2.1. Thị trường Đông Âu. 7 1.2.2. Thị trường chung Châu Âu và thị trường Tây Âu. 7 1.2.3. Thị trường Nhật Bản. 7 1.2.4. Thị trường trong nước. 8 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến gia công xuất khẩu và tiềm năng gia công giầy của Việt Nam. 8 1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến gia công xuất khẩu 8 1.3.1.1. Nhóm nhân tố trong nước. 8 1.3.1.2. Nhóm nhân tố nước ngoài. 9 1.3.2. Tiềm năng gia công giầy của Việt Nam. 9 Chương 2: Thực trạng gia công xuất khẩu giầy của Công ty Giầy Ngọc Hà trong những năm qua. 11 2.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty Giầy Ngọc Hà. 11 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Giầy Ngọc Hà. 11 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Công ty Giầy Ngọc Hà. 13 2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty. 13 2.1.2.2. Tổ chức bộ máy của Công ty. 13 2.1.3. Đặc điểm sản xuất của Công ty Giầy Ngọc Hà. 15 2.2. Tình hình gia công xuất khẩu của Công ty Giầy Ngọc Hà. 17 2.2.1. Phân tích kết quả gia công xuất khẩu. 17 2.2.2. Phương thức xuất khẩu và nghiệp vụ gia công xuất khẩu của Công ty. 18 2.2.3. Mối quan hệ của Công ty với các bạn hàng. 19 2.2.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu giầy của Công ty. 21 2.2.4.1. Những công việc chuẩn bị giao dịch. 21 2.2.4.2. Các bước giao dịch. 21 2.2.4.3. Thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu. 22 2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu giầy của Công ty Giầy Ngọc Hà. 24 2.3.1. Những mặt đã làm tốt. 24 2.3.2. Những tồn tại chủ yếu. 25 2.3.3. Những nguyên nhân cơ bản của các tồn tại. 26 Chương 3: Phương hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công giầy có hiệu quả của Công ty Giầy Ngọc Hà. 28 3.1. Phương hướng của Công ty. 28 3.2. Các giải pháp của Công ty nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu. 28 3.2.1. Về nhân tố con người. 28 3.2.2. Nâng cao năng lực trình độ sản xuất gia công. 29 3.2.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm gia công xuất khẩu. 30 3.2.4. Củng cố quan hệ truyền thống, phát triển quan hệ mới. 30 3.3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả gia công xuất khẩu giầy của Công ty. 32 3.3.1. Biện pháp tiết kiệm vật tư gia công. 32 3.3.2. Tổ chức lại bộ máy quản lý. 33 3.3.3. Vấn đề giá gia công. 33 3.3.4. Xác định rõ đúng đắn phương hướng của Công ty. 34 Kết Luận. 35

MỤC LỤC.

Lời mở đầu 1

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động gia công xuất khẩu

trong nền kinh tế thị trường. 2

1.1. Hình thức và nội dung của hoạt động gia công xuất khẩu của

các doanh nghiệp. 2

1.1.1. Ý nghĩa của gia công xuất khẩu. 2

1.1.1.1. Khái niệm về thương mại quốc tế. 2

1.1.1.2. Các đặc trưng của thương mại quốc tế. 2

1.1.1.3. Đặc trưng cơ bản của sản xuất gia công xuất khẩu. 2

1.1.2. Các hình thức gia công xuất khẩu. 3

1.1.3. Nội dung của gia công xuất khẩu. 4

1.1.3.1. Nghiên cứu, tiếp cận thị trường gia công và tìm đối tác. 4

1.1.3.2. Đàm phán, ký kết hợp đồng gia công xuất khẩu. 5

1.1.3.3. Tổ chức thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu. 6

1.2.Các thị trường giầy gia công lớn nhất thế giới. 6

1.2.1. Thị trường Đông Âu. 7

1.2.2. Thị trường chung Châu Âu và thị trường Tây Âu. 7

1.2.3. Thị trường Nhật Bản. 7

1.2.4. Thị trường trong nước. 8

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến gia công xuất khẩu và tiềm năng

gia công giầy của Việt Nam. 8

1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến gia công xuất khẩu 8

1.3.1.1. Nhóm nhân tố trong nước. 8

1.3.1.2. Nhóm nhân tố nước ngoài. 9

1.3.2. Tiềm năng gia công giầy của Việt Nam. 9

Chương 2: Thực trạng gia công xuất khẩu giầy của

Công ty Giầy Ngọc Hà trong những năm qua. 11

2.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty Giầy Ngọc Hà. 11

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

Giầy Ngọc Hà. 11

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Công ty

Giầy Ngọc Hà. 13

2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty. 13

2.1.2.2. Tổ chức bộ máy của Công ty. 13

2.1.3. Đặc điểm sản xuất của Công ty Giầy Ngọc Hà. 15

2.2. Tình hình gia công xuất khẩu của Công ty Giầy Ngọc Hà. 17

2.2.1. Phân tích kết quả gia công xuất khẩu. 17

2.2.2. Phương thức xuất khẩu và nghiệp vụ gia công xuất khẩu

của Công ty. 18

2.2.3. Mối quan hệ của Công ty với các bạn hàng. 19

2.2.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu giầy

của Công ty. 21

2.2.4.1. Những công việc chuẩn bị giao dịch. 21

2.2.4.2. Các bước giao dịch. 21

2.2.4.3. Thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu. 22

2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu giầy

của Công ty Giầy Ngọc Hà. 24

2.3.1. Những mặt đã làm tốt. 24

2.3.2. Những tồn tại chủ yếu. 25

2.3.3. Những nguyên nhân cơ bản của các tồn tại. 26

Chương 3: Phương hướng và giải pháp thúc đẩy

hoạt động gia công giầy có hiệu quả của

Công ty Giầy Ngọc Hà. 28

3.1. Phương hướng của Công ty. 28

3.2. Các giải pháp của Công ty nhằm thúc đẩy hoạt động

gia công xuất khẩu. 28

3.2.1. Về nhân tố con người. 28

3.2.2. Nâng cao năng lực trình độ sản xuất gia công. 29

3.2.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm gia công xuất khẩu. 30

3.2.4. Củng cố quan hệ truyền thống, phát triển quan hệ mới. 30

3.3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả gia công xuất khẩu

giầy của Công ty. 32

3.3.1. Biện pháp tiết kiệm vật tư gia công. 32

3.3.2. Tổ chức lại bộ máy quản lý. 33

3.3.3. Vấn đề giá gia công. 33

3.3.4. Xác định rõ đúng đắn phương hướng của Công ty. 34

Kết Luận. 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY