Luận văn Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị văn phòng tại công ty TNHH Thương Mại Vận Tải An Thái

MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU 41. Tính cấp thiết của đề tài 42. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 43. Đối tượng nghiên cứu 54. Phương pháp nghiên cứu 55. Kết cấu của khoá luận 6CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VĂN PHÒNG VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 71.1.Những vấn đề cơ bản về văn phòng 71.1.1. Khái niệm văn phòng 71.1.2. Chức năng của văn phòng 81.1.3. Nhiệm vụ của văn phòng 101.1.4. Vai trò của văn phòng 161.2. Những vấn đề cơ bản về quản trị văn phòng 171.2.1.Khái niệm quản trị văn phòng 171.2.2. Các nội dung của quản trị văn phòng.161.2.3. Mục tiêu của quản trị văn phòng 201.2.4.Vai trò của quản trị văn phòng 201.2.5.Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị văn phòng 22CHƯƠNG 2 : THỰC TIỄN QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN THÁI 272.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Thương Mại Vận Tải An Thái 272.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 272.1.2. Mục đích hoạt động và trách nhiệm của Công ty 272.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 292.1. 4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 322.1.5. Mèi quan hÖ cña c«ng ty víi c¸c bªn liªn quan 362.1.6. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 362.2 Thực tiễn công tác quản trị văn phòng tại công ty TNHH Thương Mại Vận Tải An Thái 372.2.1. Cơ cấu tổ chức văn phòng trong công ty 372.2.2. Chức năng,nhiệm vụ ,quyền hạn của văn phòng công ty 392.2.3. Trang thiết bị văn phòng 442.2.4. Nội dung công tác quản trị văn phòng 461.Xây dựng chương trình kế hoạch công tác 462. Bố trí, sắp xếp nơi làm việc cho các phòng, cán bộ nhân viên toàn công ty 493. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị văn phòng 514. Phân công phối hợp trong công việc giữa nhân viên trong bộ phận văn phòng và giữa các phòng ban 525. Quản lý chi phí của công tác văn phòng 536. Quản trị cơ sở vật chất.537. Công tác quản lý nhân sự 568. Quản lý con dấu và giấy tờ pháp lý của cơ quan 579. Quy trình quản l ý bản đến, văn bản đi 592.2.5. Đánh giá chung trong quá trình hoạt động của phòng hành chính 65CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN THÁI 683.1. Nâng cao chất lượng nhân sự 683.1.1. Đối với người lãnh đạo 683.1.2. Đối với nhân viên văn phòng 703.1.3. Quản trị nhân sự kết hợp khoa học và nghệ thuật 713.2. Hoàn thiện mô hình tổ chức văn phòng 743.3. Đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý, điều hành trong công ty 743.4. Đổi mơi trang thiết bị , ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 75KẾT LUẬN 77TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

1. Tính cấp thiết của đề tài 4

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 4

3. Đối tượng nghiên cứu 5

4. Phương pháp nghiên cứu 5

5. Kết cấu của khoá luận 6

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VĂN PHÒNG VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 7

1.1.Những vấn đề cơ bản về văn phòng 7

1.1.1. Khái niệm văn phòng 7

1.1.2. Chức năng của văn phòng 8

1.1.3. Nhiệm vụ của văn phòng 10

1.1.4. Vai trò của văn phòng 16

1.2. Những vấn đề cơ bản về quản trị văn phòng 17

1.2.1.Khái niệm quản trị văn phòng 17

1.2.2. Các nội dung của quản trị văn phòng.16

1.2.3. Mục tiêu của quản trị văn phòng 20

1.2.4.Vai trò của quản trị văn phòng 20

1.2.5.Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị văn phòng 22

CHƯƠNG 2 : THỰC TIỄN QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN THÁI 27

2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Thương Mại Vận Tải An Thái 27

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 27

2.1.2. Mục đích hoạt động và trách nhiệm của Công ty 27

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 29

2.1. 4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 32

2.1.5. Mèi quan hÖ cña c«ng ty víi c¸c bªn liªn quan 36

2.1.6. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 36

2.2 Thực tiễn công tác quản trị văn phòng tại công ty TNHH Thương Mại Vận Tải An Thái 37

2.2.1. Cơ cấu tổ chức văn phòng trong công ty 37

2.2.2. Chức năng,nhiệm vụ ,quyền hạn của văn phòng công ty 39

2.2.3. Trang thiết bị văn phòng 44

2.2.4. Nội dung công tác quản trị văn phòng 46

1.Xây dựng chương trình kế hoạch công tác 46

2. Bố trí, sắp xếp nơi làm việc cho các phòng, cán bộ nhân viên toàn công ty 49

3. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị văn phòng 51

4. Phân công phối hợp trong công việc giữa nhân viên trong bộ phận văn phòng và giữa các phòng ban 52

5. Quản lý chi phí của công tác văn phòng 53

6. Quản trị cơ sở vật chất.53

7. Công tác quản lý nhân sự 56

8. Quản lý con dấu và giấy tờ pháp lý của cơ quan 57

9. Quy trình quản l ý bản đến, văn bản đi 59

2.2.5. Đánh giá chung trong quá trình hoạt động của phòng hành chính 65

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN THÁI 68

3.1. Nâng cao chất lượng nhân sự 68

3.1.1. Đối với người lãnh đạo 68

3.1.2. Đối với nhân viên văn phòng 70

3.1.3. Quản trị nhân sự kết hợp khoa học và nghệ thuật 71

3.2. Hoàn thiện mô hình tổ chức văn phòng 74

3.3. Đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý, điều hành trong công ty 74

3.4. Đổi mơi trang thiết bị , ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 75

KẾT LUẬN 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY