Luận văn Thực trạng và giải pháp quản lý đào tạo từ xa tại Đại học mở bán công thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2005 - 2010

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 11. Lý do chọn đề tài. 1 2. Mục đích nghiên cứu. 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 2 4. Phạm vi nghiên cứu. 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3 6. Các phương phápnghiên cứu. 4 7. Tổ chức nghiên cứu. 5 7.1. Xây dựng bộ công cụ nghiên cứu. 5 7.2. Chọn mẫu nghiên cứu. 7 7.3. Tổ chức nghiên cứu. 7 8. Đóng góp của đề tài. 9 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐÀO TẠO TỪ XA. 101.1. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu vấn đề. 10 1.1.1. Sự hình thành và phát triển đàotạo từ xa trên thế giới. 10 1.1.2. Xu thế phát triển đào tạotừ xa trên thế giới. 11 1.1.3. Tổng quan về đào tạo từ xa ở Việt Nam. 13 1.2. Một số khái niệm công cụ cơ bản trong việc nghiên cứu đề tài. 17 1.2.1. Khái niệm về quản lý. 12 1.2.2. Khái niệm về hiệu quả quản lý. 20 1.2.3. Khái niệm về chất lượng. 20 1.2.4. Khái niệm về quản lý đào tạo. 21 1.2.5. Chức năng của quản lý đào tạo. 22 1.2.5.1. Kế hoạch hóa. 22 1.2.5.2. Tổ chức. 23 1.2.5.3. Điều khiển. 23 1.2.5.4. Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh. 25 1.2.5.5. Tổng kết. 26 1.2.6. Khái niệm về đàotạo từ xa. 26 1.2.7. Quản lý đào tạo từ xa. 28 1.2.8. Sự khác biệt giữa đào tạo theo hình thức đào tạo đại học từ xa và đào tạo theohình thức đào tạo đạihọc tập trung. 28 1.2.9. Khái niệm quá trình đào tạo từ xa. 30 1.2.9.1. Khái niệm. 30 1.2.9.2. Nội dung quá trình đào tạo từ xa. 30 1.2.9.2.1. Mục tiêu đào tạo từ xa. 30 1.2.9.2.2. Xác định đầu vào theo mục tiêu. 31 1.2.9.2.3. Xác định nội dung chương trình đào tạo. 31 1.2.9.2.4. Xác định các quá trình dạy-học theo mục tiêu. 31 1.2.9.2.5. Xác định quá trình kiểm tra-thi cử theo mục tiêu. 32 1.2.9.2.6. Xác định phương tiện phục vụ cho công tác đào tạo theo mục tiêu. 32 1.2.9.2.7. Xác định học liệu phục vụ cho công tác đào tạo theo mục tiêu. 33 1.2.9.2.8. Xác định công tác chính trị,tư tưởng của đội ngũ giảng viên, quản lý và học viên từ xa. 33 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 342.1. Vài nét về Đại học Mở bán công Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Đào tạo từ xa. 34 2.1.1 Một vài nét về Đại họcMở (Open university). 34 2.1.2 Sư khác biệt giữa các Đại học Mở và Đại học truyền thống. 35 2.1.3 Vài nét về Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm đào tạo từ xa. 39 2.1.3.1 Khái quát đặc điểm, nhiệm vụ của Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh. 39 2.1.3.2 Mục tiêu đào tạo của Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh. 40 2.1.3.3 Phương thức, bậc học và ngành đào tạo tại Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh. 41 2.1.3.4 Bộ máy tổ chức và độingũ cán bộ, giảng viên, nhân viên. 41 2.1.3.5 Tổng quan đào tạo theo hình đào tạo từ xa của Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh. 43 2.1.3.6 Vài nét về Trung tâm đào tạo từ xa. 44 2.2. Thực trạng một số công tác quản lý đào tạo của Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây (từ 2000-2004): 46 2.2.1. Quản lý chương trình đào tạo và Số giờ tập trung. 47 2.2.2. Quản lý quá trình dạy – học. 54 2.2.3. Quản lý quá trình kiểm tra-thi cử. 69 2.2.4. Quản lý phương tiện và học liệu phục vụ cho công tác đào tạo từ xa. 73 2.2.5. Quản lý công tác chính trị, tưtưởng của giảng viên, quản lý và học viên. 82 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐO?N 2005-2010. 923.1. Đổi mới chương trình đào tạo. 93 3.2. Đổi mới công nghệ đào tạo. 97 3.2.1. Đổi mới học liệu. 97 3.2.1.1. Tài liệu in ấn. 100 3.2.1.2. Tài liệu nghe nhìn. 103 3.2.1.3. Thư viện điện tử. 103 3.2.1.4. Truyền thanh và truyền hình. 104 3.2.2. Đổi mới phương pháp dạy-học. 105 3.2.2.1. Dạy học qua sóng truyền thanh, truyền hình. 105 3.2.2.2. Dạy học qua hệ thống mạng internet tốc độ cao. 105 3.2.2.3. Diễn đàn dạy họctrực tuyến. 107 3.2.3. Đổi mới công nghệ đánh giá môn học 110 3.3. Trang bị cơ sở vật chất. 113 3.4. Tổ chức bộ máy quản lý. 114 3.5. Đội ngũ giảng viên. 115 3.6. Huấn luyện – Đào tạo. 116 3.7. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học. 117 3.8. Công tác chính trị-tư tưởng học viên, giảng viên, nhân viên. 118 3.9. Một số đề xuất đối với Chính phủvà Bộ đào tạovà Đào tạo. 118 KẾT LUẬN 120TÀI LIỆU THAM KHẢO 123

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Mục đích nghiên cứu. 2

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 2

4. Phạm vi nghiên cứu. 3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3

6. Các phương phápnghiên cứu. 4

7. Tổ chức nghiên cứu. 5

7.1. Xây dựng bộ công cụ nghiên cứu. 5

7.2. Chọn mẫu nghiên cứu. 7

7.3. Tổ chức nghiên cứu. 7

8. Đóng góp của đề tài. 9

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐÀO TẠO TỪ XA. 10

1.1. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu vấn đề. 10

1.1.1. Sự hình thành và phát triển đàotạo từ xa trên thế giới. 10

1.1.2. Xu thế phát triển đào tạotừ xa trên thế giới. 11

1.1.3. Tổng quan về đào tạo từ xa ở Việt Nam. 13

1.2. Một số khái niệm công cụ cơ bản trong việc nghiên cứu đề tài. 17

1.2.1. Khái niệm về quản lý. 12

1.2.2. Khái niệm về hiệu quả quản lý. 20

1.2.3. Khái niệm về chất lượng. 20

1.2.4. Khái niệm về quản lý đào tạo. 21

1.2.5. Chức năng của quản lý đào tạo. 22

1.2.5.1. Kế hoạch hóa. 22

1.2.5.2. Tổ chức. 23

1.2.5.3. Điều khiển. 23

1.2.5.4. Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh. 25

1.2.5.5. Tổng kết. 26

1.2.6. Khái niệm về đàotạo từ xa. 26

1.2.7. Quản lý đào tạo từ xa. 28

1.2.8. Sự khác biệt giữa đào tạo theo hình thức đào tạo đại học từ xa

và đào tạo theohình thức đào tạo đạihọc tập trung. 28

1.2.9. Khái niệm quá trình đào tạo từ xa. 30

1.2.9.1. Khái niệm. 30

1.2.9.2. Nội dung quá trình đào tạo từ xa. 30

1.2.9.2.1. Mục tiêu đào tạo từ xa. 30

1.2.9.2.2. Xác định đầu vào theo mục tiêu. 31

1.2.9.2.3. Xác định nội dung chương trình đào tạo. 31

1.2.9.2.4. Xác định các quá trình dạy-học theo mục tiêu. 31

1.2.9.2.5. Xác định quá trình kiểm tra-thi cử theo mục tiêu. 32

1.2.9.2.6. Xác định phương tiện phục vụ cho công tác đào tạo theo mục tiêu. 32

1.2.9.2.7. Xác định học liệu phục vụ cho công tác đào tạo theo mục tiêu. 33

1.2.9.2.8. Xác định công tác chính trị,tư tưởng của đội ngũ

giảng viên, quản lý và học viên từ xa. 33

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ

XA TẠI ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 34

2.1. Vài nét về Đại học Mở bán công Thành phố Hồ Chí Minh và

Trung tâm Đào tạo từ xa. 34

2.1.1 Một vài nét về Đại họcMở (Open university). 34

2.1.2 Sư khác biệt giữa các Đại học Mở và Đại học truyền thống. 35

2.1.3 Vài nét về Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh

và Trung tâm đào tạo từ xa. 39

2.1.3.1 Khái quát đặc điểm, nhiệm vụ của Đại học Mở Bán

công Thành phố Hồ Chí Minh. 39

2.1.3.2 Mục tiêu đào tạo của Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh. 40

2.1.3.3 Phương thức, bậc học và ngành đào tạo tại Đại học Mở

Bán công Thành phố Hồ Chí Minh. 41

2.1.3.4 Bộ máy tổ chức và độingũ cán bộ, giảng viên, nhân viên. 41

2.1.3.5 Tổng quan đào tạo theo hình đào tạo từ xa của Đại học

Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh. 43

2.1.3.6 Vài nét về Trung tâm đào tạo từ xa. 44

2.2. Thực trạng một số công tác quản lý đào tạo của Trung tâm Đào tạo

từ xa – Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh trong những

năm gần đây (từ 2000-2004): 46

2.2.1. Quản lý chương trình đào tạo và Số giờ tập trung. 47

2.2.2. Quản lý quá trình dạy – học. 54

2.2.3. Quản lý quá trình kiểm tra-thi cử. 69

2.2.4. Quản lý phương tiện và học liệu phục vụ cho công tác đào tạo từ xa. 73

2.2.5. Quản lý công tác chính trị, tưtưởng của giảng viên, quản lý và học viên. 82

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI

ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIAI ĐO?N 2005-2010. 92

3.1. Đổi mới chương trình đào tạo. 93

3.2. Đổi mới công nghệ đào tạo. 97

3.2.1. Đổi mới học liệu. 97

3.2.1.1. Tài liệu in ấn. 100

3.2.1.2. Tài liệu nghe nhìn. 103

3.2.1.3. Thư viện điện tử. 103

3.2.1.4. Truyền thanh và truyền hình. 104

3.2.2. Đổi mới phương pháp dạy-học. 105

3.2.2.1. Dạy học qua sóng truyền thanh, truyền hình. 105

3.2.2.2. Dạy học qua hệ thống mạng internet tốc độ cao. 105

3.2.2.3. Diễn đàn dạy họctrực tuyến. 107

3.2.3. Đổi mới công nghệ đánh giá môn học 110

3.3. Trang bị cơ sở vật chất. 113

3.4. Tổ chức bộ máy quản lý. 114

3.5. Đội ngũ giảng viên. 115

3.6. Huấn luyện – Đào tạo. 116

3.7. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học. 117

3.8. Công tác chính trị-tư tưởng học viên, giảng viên, nhân viên. 118

3.9. Một số đề xuất đối với Chính phủvà Bộ đào tạovà Đào tạo. 118

KẾT LUẬN 120

TÀI LIỆU THAM KHẢO 123

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY