Luận văn Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hóa

MỤC LỤC

Contents

MỞ ĐẦU.7

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

ĐÔ THỊ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA.14

1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN.14

1.1.1. Một số khái niệm .14

1.1.2. Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp đô thị .16

1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp đô thị.24

1.1.4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị.27

1.1.5. Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp đô thị.27

1.1.6. Các loại hình sản xuất nông nghiệp đô thị.30

1.2. KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ TRÊN

THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA .33

1.2.1. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp đô thị trên thế giới.33

1.2.2. Thực tiễn phát triển nông nghiệp đô thị ở Việt Nam trong quá trình đô thị hóa36

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ Ở THÀNH

PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA.40

2.1. TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở TP. HỒ CHÍ MINH.40

2.1.1. Khái quát về Tp. Hồ Chí Minh .40

2.1.2. Tổng quan về quá trình đô thị hóa ở Tp. Hồ Chí Minh .43

2.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ Ở

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.46

2.2.1. Vị trí địa lí.46

2.2.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.46

2.2.3. Nhân tố kinh tế - xã hội .53

2.2.4. Đánh giá chung.58

2.3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ Ở TP. HỒ CHÍ MINH.59

2.3.1. Tổng quan về phát triển nông nghiệp đô thị.59

2.3.2. Thực trạng phát triển nông nghiệp đô thị theo ngành.70

2.3.3. Các hình thức tổ lãnh thổ nông nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh .99

2.3.4. Một số mô hình nông nghiệp đô thị đặc trưng.103

2.4. NHẬN XÉT THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ Ở TP. HỒCHÍ MINH.106

2.4.1. Thành tựu.106

2.4.2. Hạn chế .107

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA.108

3.1. CƠ SỞ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP.108

3.1.1. Định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đếnnăm 2020.108

3.3.2. Các dự báo về tác động đến sản xuất nông nghiệp.113

3.2. ĐỊNH HƯỚNG CỤ THỂ .114

3.2.1. Quan điểm phát triển nông nghiệp đô thị .114

3.3.2. Định hướng sử dụng tài nguyên và nhân lực.1166

3.3.3. Định hướng phát triển theo ngành .119

3.3.4. Định hướng phát triển theo lãnh thổ.121

3.3. CÁC GIẢI PHÁP.122

3.3.1. Giải pháp về thị trường tiêu thụ.122

3.3.2. Giải pháp về vốn và tín dụng.122

3.3.3. Giải pháp về xây dựng hệ thống liên kết trong sản xuất nông nghiệp.123

3.3.4. Giải pháp về khoa học - công nghệ.124

3.3.5. Giải pháp về đất đai .125

3.3.6. Giải pháp về thủy lợi.126

3.3.7. Giải pháp về giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao .127

3.3.8. Giải pháp phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái.129

3.3.9. Giải pháp về tăng cường hợp tác với các địa phương trong cả nước và mở rộng

hợp tác quốc tế.129

3.3.10. Giải pháp định hình vùng sản xuất tập trung.130

3.4. KIẾN NGHỊ.131

KẾT LUẬN.133

TÀI LIỆU THAM KHẢO.135

PHỤ LỤC.141

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY