Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất rau an toàn ở xã Văn Đức- Gia Lâm

Lời mở đầu 11.Tính cấp thiết của đề tài. 12. Mục đích nghiên cứu: 23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 24. Kết cấu chuyên đề. 2Chương I: Cơ sở lý luận của việc tổ chức sản xuất rau an toàn 31.Các khái niệm và các vấn đề liên quan đến tổ chức sản xuất rau an toàn. 31.1- Các khái niệm 31.2- Các vấn đề liên quan. 62. Sự cần thiết phải tổ chức sản xuất rau an toàn. 132.1. Nhu cầu tiêu dùng rau an toàn ở nước ngoài. 132.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau ở nước ta. 142.3. Nhược điểm của rau thường và sản xuất rau thường. 172.4. Yêu cầu sản xuất rau thực phẩm. 203. Đặc điểm của tổ chức sản xuất rau an toàn. 213.1.Trình độ kĩ thuật cao. 213.2. Chi phí sản xuất rau an toàn cao hơn rau thường. 233.3. Tiêu thụ bước đầu gặp nhiều khó khăn. 244. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn: 254.1- Tình hình sản xuất. 254.1.1. Tổ chức sản xuất 254.1.2. Quy trình sản xuất rau an toàn. 27 4.2.Tình hình tiêu thu rau an toàn. 30 4.3. Kết luận. 31Chương 2: Thực trạng tổ chức rau an toàn ở Văn Đức – Gia Lâm 341. Đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội ở Văn Đức - gia Lâm ảnh hưởng đến tổ chức rau an toàn. 341.1. Đặc điểm tự nhiên. 341.2. Tình hình kinh tế – xã hội. 361.2.1. Đất đai. 361.2.2. Dân số và lao động. 361.2.3. Cơ sở hạ tầng. 381.2.4. Các tổ chức chính trị, xã hội. 391.3. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế –xã hội của xã Văn đức – Gia Lâm đến sản xuất rau an toàn. 392. Khái quát tình hình sản xuất nông nghiệp ở xã Văn Đức – Gia Lâm. 412.1. Ngành trồng trọt. 412.2. Ngành chăn nuôi. 442.3. Ngành thuỷ sản. 462.4. Thu nhập và đời sống. 463.Tình hình tổ chức sản xuất và tiêu thụ rau an toàn ở Văn Đức - Gia Lâm. 473.1. Bố trí sản xuất rau an toàn. 473.2. Thực trạng thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn ở Văn Đức – Gia Lâm. 493.3. Mô hình sản xuất rau an toàn ở Văn Đức – Gia Lâm. 523.4. Sơ chế và chế biến. 533.5. Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất rau an toàn. 533.6. Tổ chức tiêu thụ rau an toàn của xã Văn Đức. 533.7. Các chính sách liên quan đến sản xuất rau an toàn ở Văn Đức trong thời gian qua. 554. Đánh giá chung. 594.1. Kết quả tổ chức sản xuất rau an toàn ở Văn Đức – Gia Lâm trong những năm qua. 594.2. Một số tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến sản xuất rau an toàn ở Văn Đức – Gia Lâm. 644.3. Hiệu quả của việc sản xuất rau an toàn ở Văn Đức. 69Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất rau an toàn ở Văn Đức – Gia Lâm trong thời gian tới. 721. Căn cứ tổ chức sản xuất rau an toàn ở Văn Đức- Gia Lâm. 721.1. Quan điểm về phát triển rau an toàn ở Văn Đức- Gia Lâm. 721.2. Dự báo một số vấn đề liên quan đến phát triển sản xuất rau an toàn . 722. Phương hướng tổ chức sản xuất rau an toàn ở Văn Đức- Gia Lâm. 732.1. Định hướng chung. 732.2. Định hướng của xã Văn Đức- Gia Lâm. 743. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiêu quả tổ chức sản xuất rau an toàn ở Văn Đức- Gia Lâm trong thời gian tới. 753.1. Qui vùng diện tích trồng rau an toàn. 753.2. Giải pháp kĩ thuật trong sản xuất rau an toàn của xã Văn Đức. 773.3. Đầu tư cơ sở hạ tầng và các tiến bộ kĩ thuật. 843.4. Sơ chế, chế biến. 853.5. Giải pháp về dịch vụ kĩ thuật. 853.6. Giải pháp về tổ chức và quản lý rau an toàn. 863.7. Giải pháp về thị trường và tiêu thụ rau an toàn. 873.8. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế chính sách đối với phát triển sản xuất rau an toàn. 90Kết luận và kiến nghị. 931. Kết Luận. 932. Kiến nghị. 932.1. Đối với nhà nước, uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. 942.2. Đối với uỷ ban nhân dân huyện Gia Lâm, uỷ ban nhân dân xã Văn Đức. 942.3. Đối với hộ gia đình trong xã Văn Đức. 94Tài liệu tham khảo. 95

Lời mở đầu 1

1.Tính cấp thiết của đề tài. 1

2. Mục đích nghiên cứu: 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

4. Kết cấu chuyên đề. 2

Chương I: Cơ sở lý luận của việc tổ chức sản xuất rau an toàn 3

1.Các khái niệm và các vấn đề liên quan đến tổ chức sản xuất rau an toàn. 3

1.1- Các khái niệm 3

1.2- Các vấn đề liên quan. 6

2. Sự cần thiết phải tổ chức sản xuất rau an toàn. 13

2.1. Nhu cầu tiêu dùng rau an toàn ở nước ngoài. 13

2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau ở nước ta. 14

2.3. Nhược điểm của rau thường và sản xuất rau thường. 17

2.4. Yêu cầu sản xuất rau thực phẩm. 20

3. Đặc điểm của tổ chức sản xuất rau an toàn. 21

3.1.Trình độ kĩ thuật cao. 21

3.2. Chi phí sản xuất rau an toàn cao hơn rau thường. 23

3.3. Tiêu thụ bước đầu gặp nhiều khó khăn. 24

4. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn: 25

4.1- Tình hình sản xuất. 25

4.1.1. Tổ chức sản xuất 25

4.1.2. Quy trình sản xuất rau an toàn. 27

4.2.Tình hình tiêu thu rau an toàn. 30

4.3. Kết luận. 31

Chương 2: Thực trạng tổ chức rau an toàn ở Văn Đức – Gia Lâm 34

1. Đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội ở Văn Đức - gia Lâm ảnh hưởng đến tổ chức rau an toàn. 34

1.1. Đặc điểm tự nhiên. 34

1.2. Tình hình kinh tế – xã hội. 36

1.2.1. Đất đai. 36

1.2.2. Dân số và lao động. 36

1.2.3. Cơ sở hạ tầng. 38

1.2.4. Các tổ chức chính trị, xã hội. 39

1.3. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế –xã hội của xã Văn đức – Gia Lâm đến sản xuất rau an toàn. 39

2. Khái quát tình hình sản xuất nông nghiệp ở xã Văn Đức – Gia Lâm. 41

2.1. Ngành trồng trọt. 41

2.2. Ngành chăn nuôi. 44

2.3. Ngành thuỷ sản. 46

2.4. Thu nhập và đời sống. 46

3.Tình hình tổ chức sản xuất và tiêu thụ rau an toàn ở Văn Đức - Gia Lâm. 47

3.1. Bố trí sản xuất rau an toàn. 47

3.2. Thực trạng thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn ở Văn Đức – Gia Lâm. 49

3.3. Mô hình sản xuất rau an toàn ở Văn Đức – Gia Lâm. 52

3.4. Sơ chế và chế biến. 53

3.5. Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất rau an toàn. 53

3.6. Tổ chức tiêu thụ rau an toàn của xã Văn Đức. 53

3.7. Các chính sách liên quan đến sản xuất rau an toàn ở Văn Đức trong thời gian qua. 55

4. Đánh giá chung. 59

4.1. Kết quả tổ chức sản xuất rau an toàn ở Văn Đức – Gia Lâm trong những năm qua. 59

4.2. Một số tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến sản xuất rau an toàn ở Văn Đức – Gia Lâm. 64

4.3. Hiệu quả của việc sản xuất rau an toàn ở Văn Đức. 69

Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất rau an toàn ở Văn Đức – Gia Lâm trong thời gian tới. 72

1. Căn cứ tổ chức sản xuất rau an toàn ở Văn Đức- Gia Lâm. 72

1.1. Quan điểm về phát triển rau an toàn ở Văn Đức- Gia Lâm. 72

1.2. Dự báo một số vấn đề liên quan đến phát triển sản xuất rau an toàn . 72

2. Phương hướng tổ chức sản xuất rau an toàn ở Văn Đức- Gia Lâm. 73

2.1. Định hướng chung. 73

2.2. Định hướng của xã Văn Đức- Gia Lâm. 74

3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiêu quả tổ chức sản xuất rau an toàn ở Văn Đức- Gia Lâm trong thời gian tới. 75

3.1. Qui vùng diện tích trồng rau an toàn. 75

3.2. Giải pháp kĩ thuật trong sản xuất rau an toàn của xã Văn Đức. 77

3.3. Đầu tư cơ sở hạ tầng và các tiến bộ kĩ thuật. 84

3.4. Sơ chế, chế biến. 85

3.5. Giải pháp về dịch vụ kĩ thuật. 85

3.6. Giải pháp về tổ chức và quản lý rau an toàn. 86

3.7. Giải pháp về thị trường và tiêu thụ rau an toàn. 87

3.8. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế chính sách đối với phát triển sản xuất rau an toàn. 90

Kết luận và kiến nghị. 93

1. Kết Luận. 93

2. Kiến nghị. 93

2.1. Đối với nhà nước, uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. 94

2.2. Đối với uỷ ban nhân dân huyện Gia Lâm, uỷ ban nhân dân xã Văn Đức. 94

2.3. Đối với hộ gia đình trong xã Văn Đức. 94

Tài liệu tham khảo. 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY