Luận văn Thực trạng và giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay

MỤC LỤC TrangLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ1.1 Khái quát chung về Kiểm soát nội bộ 011.1.1 Lịch sử hình thành . 011.1.2 Khái niệm kiểm soát nội bộ . . . . 071.1.3 Các nhân tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ . . 101.1.3.1 Môi trường kiểm soát . . 101.1.3.1.1 Tính chính trực và các giá trị đạo đức . 101.1.3.1.2 Năng lực của đội ngũ nhân viên . 111.1.3.1.3 Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán . 121.1.3.1.4 Triết lý quản lý và phong cách điều hành . 131.1.3.1.5 Cơ cấu tổ chức 141.1.3.1.6 Phân chia quyền hạn và trách nhiệm . 141.1.3.1.7 Chính sách nhân sự . 151.1.3.1.8 Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ . . 151.1.3.2 Đánh giá rủi ro . . 161.1.3.2.1 Phân loại rủi ro 171.1.3.2.2 Đánh giá rủi ro . 181.1.3.2.3 Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ . 201.1.3.3 Hoạt động kiểm soát . . 211.1.3.3.1 Phân loại kiểm soát theo mục đích quản trị rủi ro . . 211.1.3.3.2 Phân loại kiểm soát theo tính chất sử dụng 221.1.3.3.3 Hoạt động kiểm soát . 231.1.3.3.4 Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ . . 251.1.3.3 Thông tin và truyền thông . 251.1.3.4.1 Thông tin 251.1.3.4.2 Truyền thông . 271.1.3.4.3 Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ . . 281.1.3.5 Giám sát . 291.1.3.5.1 Giám sát thường xuyên . 291.1.3.5.2 Đánh giá định kì . 291.1.3.5.3 Báo cáo phát hiện . 301.1.3.5.4 Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ . 311.2 Hạn chế vốn có của hệ thống kiểm soát nội bộ 311.3 Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ . . . 321.3.1 Trên thế giới . . . 321.3.2 Ở Việt Nam . . 36 CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAY2.1 Mục đích, đối tượng và phương pháp khảo sát thực trạng . . 392.1.1 Mục đích khảo sát . . 392.1.2 Đối tượng khảo sát . 402.1.3 Phương pháp khảo sát . 402.2 Đặc điểm và thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát . . 412.2.1 Môi trường kiểm soát . . . 412.2.2 Đánh giá rủi ro . . 532.2.3 Hoạt động kiểm soát . . 562.2.4 Thông tin và truyền thông 612.2.5 Giám sát . 642.3 Tổng hợp các đánh giá chung về thực trạng áp dụng kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ 67CHƯƠNG 3MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAY3.1 Cơ sở nền tảng của các giải pháp . . 723.1.2 Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế hiện tại . 723.1.3 Ảnh hưởng của các quy định pháp luật Việt Nam đến hoạt động của doanh nghiệp . 743.2 Giải pháp về các quy định vĩ mô . . 753.2.2 Xây dựng hệ thống lý luận kiểm soát nội bộ của Việt Nam . . . 753.2.3 Thể chế hoá những quy định về luật pháp . . .763.3 Giải pháp về phía doanh nghiệp . . 763.3.1 Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của môi trường kiểm soát . . 763.3.2 Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hoạt động đánh giá rủi ro . . 773.3.3 Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hoạt động kiểm soát . . 783.3.4 Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của thông tin và truyền thông . 803.3.5 Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hoạt động giám sát 813.4 Lợi ích đạt được từ các giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ 3.4.1 Lợi ích cho doanh nghiệp . . 813.4.2 Lợi ích cho xã hội . . 82KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

1.1 Khái quát chung về Kiểm soát nội bộ 01

1.1.1 Lịch sử hình thành . 01

1.1.2 Khái niệm kiểm soát nội bộ . . . . 07

1.1.3 Các nhân tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ . . 10

1.1.3.1 Môi trường kiểm soát . . 10

1.1.3.1.1 Tính chính trực và các giá trị đạo đức . 10

1.1.3.1.2 Năng lực của đội ngũ nhân viên . 11

1.1.3.1.3 Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán . 12

1.1.3.1.4 Triết lý quản lý và phong cách điều hành . 13

1.1.3.1.5 Cơ cấu tổ chức 14

1.1.3.1.6 Phân chia quyền hạn và trách nhiệm . 14

1.1.3.1.7 Chính sách nhân sự . 15

1.1.3.1.8 Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ . . 15

1.1.3.2 Đánh giá rủi ro . . 16

1.1.3.2.1 Phân loại rủi ro 17

1.1.3.2.2 Đánh giá rủi ro . 18

1.1.3.2.3 Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ . 20

1.1.3.3 Hoạt động kiểm soát . . 21

1.1.3.3.1 Phân loại kiểm soát theo mục đích quản trị rủi ro . . 21

1.1.3.3.2 Phân loại kiểm soát theo tính chất sử dụng 22

1.1.3.3.3 Hoạt động kiểm soát . 23

1.1.3.3.4 Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ . . 25

1.1.3.3 Thông tin và truyền thông . 25

1.1.3.4.1 Thông tin 25

1.1.3.4.2 Truyền thông . 27

1.1.3.4.3 Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ . . 28

1.1.3.5 Giám sát . 29

1.1.3.5.1 Giám sát thường xuyên . 29

1.1.3.5.2 Đánh giá định kì . 29

1.1.3.5.3 Báo cáo phát hiện . 30

1.1.3.5.4 Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ . 31

1.2 Hạn chế vốn có của hệ thống kiểm soát nội bộ 31

1.3 Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ . . . 32

1.3.1 Trên thế giới . . . 32

1.3.2 Ở Việt Nam . . 36

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAY

2.1 Mục đích, đối tượng và phương pháp khảo sát thực trạng . . 39

2.1.1 Mục đích khảo sát . . 39

2.1.2 Đối tượng khảo sát . 40

2.1.3 Phương pháp khảo sát . 40

2.2 Đặc điểm và thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát . . 41

2.2.1 Môi trường kiểm soát . . . 41

2.2.2 Đánh giá rủi ro . . 53

2.2.3 Hoạt động kiểm soát . . 56

2.2.4 Thông tin và truyền thông 61

2.2.5 Giám sát . 64

2.3 Tổng hợp các đánh giá chung về thực trạng áp dụng kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ 67

CHƯƠNG 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAY

3.1 Cơ sở nền tảng của các giải pháp . . 72

3.1.2 Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế hiện tại . 72

3.1.3 Ảnh hưởng của các quy định pháp luật Việt Nam đến hoạt động của doanh nghiệp . 74

3.2 Giải pháp về các quy định vĩ mô . . 75

3.2.2 Xây dựng hệ thống lý luận kiểm soát nội bộ của Việt Nam . . . 75

3.2.3 Thể chế hoá những quy định về luật pháp . . .76

3.3 Giải pháp về phía doanh nghiệp . . 76

3.3.1 Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của môi trường kiểm soát . . 76

3.3.2 Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hoạt động đánh giá rủi ro . . 77

3.3.3 Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hoạt động kiểm soát . . 78

3.3.4 Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của thông tin và truyền thông . 80

3.3.5 Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hoạt động giám sát 81

3.4 Lợi ích đạt được từ các giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ

3.4.1 Lợi ích cho doanh nghiệp . . 81

3.4.2 Lợi ích cho xã hội . . 82

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY