Luận văn Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại NHTM CP Công thương Việt nam – CN Quảng trị qua 3 năm 2009-2011

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN .ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ .iii

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ. iv

DANH MỤC CÁC BẢNG. v

MỤC LỤC. vi

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ . 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. 1

3. Đối t­ợng và phạm vi nghiên cứu: . 2

3.2 Phạm vi nghiờn cứu. 2

5. Kết cấu nội dung đề tài . 3

PHẦN II: . 4

NỘI DUNG VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 4

CHƯƠNG I: TỔNG QUA VỀ NGHIÊN CỨU. 4

1.1. Hoạt động cho vay ngân hàng. 4

1.1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay. 4

1.1.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay . 5

1.1.3. Những yếu tố cấu thành hoạt động cho vay. 6

1.1.4. Vai trò của hoạt động cho vay . 8

1.2 Chất lượng hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại. 10

1.2.1 Khái niệm về chất l­ợng hoạt động cho vay . 10

1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất l­ợng hoạt động cho vay của NHTM. 11

1.3 Những nhân tố ảnh h­ởng tới chất l­ợng hoạt động cho vay. 15

1.3.1. Các nhân tố bên ngoài . 15

1.3.2. Các nhân tố thuộc về ngân hàng. 17

1.4. ý nghĩa của việc nâng cao hoạt động cho vay . 20

CHƯƠNG 2: Thực trạng chất l­ợng hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP

công th­ơng việt nam – chi nhánh quảng trị qua 3 năm 2009 - 2011. 23

2.1 Khái quát chung về NHCT Quảng Trị . 23

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 23

2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động. 23

2.1.3 Môi trường kinh doanh . 24

2.2 Thực trạng hoạt động cho vay tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương

Quảng Trị . 26

2.2.1. Tình hình huy động vốn tại chi nhánh qua các năm 2009,2010,2011 . 26

2.2.2 Tình hình hoạt động cho vay tại chi nhánh ngân hàng . 27

2.2.3. Kết quả kinh doanh qua các năm 2009 đến 2011 . 29

2.2.4 Thực trạng quản trị rủi ro cho vay tại Ngân hàng TMCP Công thương

Quảng Trị . 32

2.2.2 Các biện pháp đã được áp dụng để quản trị rủi ro cho vay tại Ngân hàng

TMCP công thương Quảng Trị . 39

2.3. Đánh giá chung về chất lượng hoạt động cho vay tại Chi nhánh ngân hàng

TMCP Công thương Quảng Trị qua các chỉ tiêu định lượng. 45

2.3.1 Chỉ tiêu tỉ lệ nợ quá hạn . 45

2.3.2 Chỉ tiêu vòng quay vốn lưu động. 45

2.3.3 Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn. 46

2.3.4 Đánh giá các chỉ tiêu khác . 46

2.4 Đánh giá chất lượng hoạt động cho vay tại Chi nhánh ngân hàng TMCP Công

thương Quảng Trị qua các chỉ tiêu định tính đánh giá sự hài lòng của khách hàng. 52

2.4.1 Thông tin chung về đối tượng khách hàng được điều tra, phỏng vấn. 52

2.4.2 Đánh giá chung về khả năng nội tại của khách hàng và vấn đề chịu sự tác

động của môi trường trong việc sử dụng vốn vay. 54

2.4.3 Mức độ chịu đựng của khách hàng trong việc sử dụng vốn vay đối với tác

động của môi trường ngoại cảnh. 55

Trường Đại học Kinh tế Huếviii

2.4.4 Đánh giá về sự hài lòng của khách hàng vay vốn đối với chi nhánh Ngân hàng

Công thương Quảng Trị . 57

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT

NAM – CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ . 61

3.2.1 Xây dựng một chính sách cho vay phù hợp. 61

3.2.2 Đảm bảo thực hiện tốt quy trình quản lý rủi ro cho vay . . 62

3.2.3 Phân tán rủi ro . 73

3.2.4 Trích lập dự phòng rủi ro . 74

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 77

1.KẾT LUẬN. 77

2. KIẾN NGHỊ . 78

2.1 Đề nghị với Nhà nước và Chính phủ . 78

2.2. Đề nghị với UBND tỉnh Quảng Trị. 79

2.3 Đề nghị đối với Ngân hàng nhà nước, NH TMCP Công thương Việt Nam. 80

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 82

PHỤ LỤC. 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY