Luận văn Thực trạng và giải pháp marketing cho dịch vụ vận tải ôtô tại công ty vận tải và đại lý vận tải

MỤC LỤC Lời nói đầu 1  Chương1: Thị trường vận tảI ôtô &thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Vitranimex giai đoạn 1997-2001.I. Tổng quan về thị trường vận tảI ôtô 3 1.Đặc đIểm thị trường vận tảI ôtô 3 2.Thực trạng thị trường vận tảI ôtô. 4II. Thực trạng hoạt động kinh doanh tạI công ty vận tảI và đạI lý vận tảI giai đoạn 1997-2001. 11 1.Giới thiệu kháI quát về công ty vận tảI và đạI lý vận tảI 112.Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 1997-2001. 16  Chương2:Thực trạng hoạt động marketing tạI công ty vận tảI và đạI lý vận tải. 21 I. Thực trạng hoạt động marketing nói chung tạI công ty. 21 II. Hoạt động marketing –mix tạI công ty 23 1. Dịch vụ cung ứng 23 2. Chính sách giá trong dịch vụ vận tảI 26 3. Con người trong cung ứng dịch vụ 29 4. Chính sách giao tiếp trong dịch vụ 31  Chương 3:Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống Marketing-mix cho công ty vận tảI và ĐạI lý vận tảI 34I. Các giảI pháp trong việc ngiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu. 35 1.Hình thành lực lượng tổ chức các hoạt động marketing 35 2.Công tác nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu 35II. Các chính sách công cụ của marketing mix 36 1. Chính sách dịch vụ cung ứng 36 2. Chính sách giá 393. Chiến lược con người trong cung ứng dịch vụ 404. Chính sách giao tiếp trong dịch vụ 42III. Một số kiến nghị đối với công ty vận tảI và đạI lý vận tảI 43 Kết luận 45

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương1: Thị trường vận tảI ôtô &thực trạng hoạt động

kinh doanh của công ty Vitranimex giai đoạn 1997-2001.

I. Tổng quan về thị trường vận tảI ôtô 3

1.Đặc đIểm thị trường vận tảI ôtô 3

2.Thực trạng thị trường vận tảI ôtô. 4

II. Thực trạng hoạt động kinh doanh tạI công ty

vận tảI và đạI lý vận tảI giai đoạn 1997-2001. 11

1.Giới thiệu kháI quát về công ty vận tảI và đạI lý vận tảI 11

2.Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 1997-2001. 16

Chương2:Thực trạng hoạt động marketing tạI công ty

vận tảI và đạI lý vận tải. 21

I. Thực trạng hoạt động marketing nói chung tạI công ty. 21

II. Hoạt động marketing –mix tạI công ty 23

1. Dịch vụ cung ứng 23

2. Chính sách giá trong dịch vụ vận tảI 26

3. Con người trong cung ứng dịch vụ 29

4. Chính sách giao tiếp trong dịch vụ 31

Chương 3:Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống Marketing-mix

cho công ty vận tảI và ĐạI lý vận tảI 34

I. Các giảI pháp trong việc ngiên cứu thị trường và

lựa chọn thị trường mục tiêu. 35

1.Hình thành lực lượng tổ chức các hoạt động marketing 35

2.Công tác nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu 35

II. Các chính sách công cụ của marketing mix 36

1. Chính sách dịch vụ cung ứng 36

2. Chính sách giá 39

3. Chiến lược con người trong cung ứng dịch vụ 40

4. Chính sách giao tiếp trong dịch vụ 42

III. Một số kiến nghị đối với công ty vận tảI và đạI lý vận tảI 43

Kết luận 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY