Luận văn Thực trạng và biện pháp quản lý nguồn nhân lực khách sạn Hoà Bình

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHÁCH SẠN 3

1.1 Khái niệm vÒ kinh doanh kh¸ch s¹n 3

1.2.Những đặc điểm kinh doanh khách sạn. 3

1.3 Nhân lực trong khách sạn : 5

1.3. Công tác quản lý nhân lực trong khách sạn. 5

1.3.1 Vai trò bộ phận quản trị nguồn nhân lực 5

1.3.2 Mục tiêu quản lý nguồn nhân lực trong khách sạn 6

1.3.3 Các nhân tố ảnh hưỏng đến công tác quản lý nhân lực trong khách sạn: 6

1.3.4 Những yêu cầu với đối với công tác quản lý nguồn nhân lực trong khách sạn. 8

2.3.5 Các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực trong khách sạn. 9

1.3.6. Nội dung quản lý nhân lực trong khách sạn. 11

1.4. Các biện pháp quản lý lao động: 15

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN HOÀ BÌNH 17

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty khách sạn Hoà Bình. 17

2.2. Đặc điểm cơ sở vật chất trong khách sạn. 19

2.2.1.Cơ sở vật chất khu lẽ tân . 19

2.2.2.Cơ sở vật chất kỹ thuật của bộ phận ăn uống 20

2.2.3.Cơ sở vật chất kỹ thuật của bộ phận lưu trú: 21

2.2.4. Cơ sở vật chất cña c¸c dÞch vô bổ sung : 21

2.3 Nguồn khách đến khách sạn Hoà Bình 22

2.3.1: kết quả hoạt động sản xuât kinh doanh trong khách sạn năm 2006-2007 24

2.4 Cơ cấu tổ chức và phân công sắp xếp lao động trong khách sạn. 25

2.4.1 cơ cấu tổ chức : 25

2.4.2.Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực khách sạn 30

2.3. Biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực 30

2.3.1. Chế độ khen thưởng kỷ luật: 30

2.3.2. Các hình thức kỷ luật : 31

2.3.3 Tổ chức tiền lương 31

2.3.4 Quản lý lao động bằng hành chính . 31

2.3.5 Công tác đào tạo và phát triển đội ngũ lao động : 32

2.3.6 Đánh giá chung về công tác quan lý nguồn nhân lực : 32

CHƯƠNG III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN (HOÀ B ÌNH) 33

3.1 Phưong pháp và mục tiêu của khách sạn Hòa Bình trong thời gian tới. 33

3.2.Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng nhân lực tại khách sạn Hoà Bình. 35

3.2.1 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức: 36

3.2.2 Công tác đổi mới tuyển chọn nhân lực 36

3.2.3. Nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực 37

3.2.4 Cải tiến công tác tiền lương. 38

3.2.5 kết luận nhận xét chương III. 39

KẾT LUẬN 40

TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY