Luận văn Thực trạng sử dụng bộ công cụ đánh giá sự phát triển ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ 5 tuổi tại tỉnh Bình Dương

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT

TRIỂN NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP CỦA TRẺ 5 TUỔI . 5

1.1. Lịch sử nghiên cứu về bộ công cụ đánh giá sự phát triển ngôn ngữ và

giao tiếp của trẻ 5 tuổi. 5

1.1.1. Những nghiên cứu trên thế giới. 5

1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam. 10

1.2. Những vấn đề chung về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi Việt Nam . 13

1.2.1. Khái niệm chuẩn phát triển trẻ em. 13

1.2.2. Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi Việt Nam. 13

1.3. Sự phát triển ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ 5 tuổi. 16

1.3.1. Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ 5 tuổi. 16

1.3.2. Sự phát triển giao tiếp của trẻ 5 tuổi. 19

1.4. Những vấn đề chung về đánh giá sự phát triển của trẻ. 20

1.4.1. Khái niệm đánh giá sự phát triển của trẻ . 20

1.4.2. Chức năng của đánh giá trong giáo dục mầm non . 21

1.4.3. Phân loại đánh giá. 21

1.4.4. Các phương pháp đánh giá trẻ mầm non:. 23

1.5. Bộ công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non. 34

1.5.1. Khái niệm. 34

1.5.2. Cấu trúc bộ công cụ . 35

1.5.3. Bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ. 351.6. Bộ công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi do Sở GD&ĐT tỉnh

Bình Dương triển khai. 44

Tiểu kết chương 1. 46

Chương 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ SỰ

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP CỦA TRẺ

5 TUỔI DO SỞ GD&ĐT TỈNH BÌNH DƯƠNG TRIỂN

KHAI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI THÀNH

PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG. 47

2.1. Tổ chức nghiên cứu. 47

2.1.1. Vài nét về địa bàn và khách thể nghiên cứu . 47

2.1.2. Khái quát về quá trình tổ chức nghiên cứu thực trạng . 48

2.2. Kết quả khảo sát thực trạng sử dụng bộ công cụ đánh giá sự phát

triển ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ 5 tuổi do Sở GD&ĐT tỉnh Bình

Dương triển khai. . 51

2.2.1. Thực trạng nhận thức của CBQL, GVMN về vai trò của bộ

công cụ đánh giá sự phát triển ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ 5

tuổi do Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương triển khai . 51

2.2.2. Thực trạng nội dung bộ công cụ đánh giá sự phát triển ngôn ngữ

và giao tiếp của trẻ 5 tuổi do Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương triển

khai. .52

2.2.3. Thực trạng sử dụng bộ công cụ đánh giá sự phát triển ngôn ngữ và

giao tiếp của trẻ 5 tuổi do Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương triển khai. .54

2.2.4. Những thuận lợi, khó khăn khi sử dụng bộ công cụ đánh giá sự

phát triển ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ 5 tuổi do Sở GD&ĐT

tỉnh Bình Dương triển khai. . 68

2.2.5. Những đề xuất của CBQL và GVMN về việc sử dụng bộ công

cụ đánh giá sự phát triển ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ 5 tuổi do

Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương triển khai. . 802.3. Đề xuất các biện pháp hỗ trợ cán bộ quản lí, giáo viên mầm non sửdụng bộ công cụ đánh giá sự phát triển ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ

5 tuổi do Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương triển khai. . 82

2.3.1. Cơ sở của việc đề xuất các biện pháp:. 82

2.3.2. Một số biện pháp hỗ trợ cán bộ quản lí, giáo viên mầm non sử

dụng BCC đánh giá sự phát triển ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ 5

tuổi do Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương triển khai. . 82

2.3.3. Kết quả khảo sát ý kiến tính khả thi của các biện pháp hỗ trợ

cán bộ quản lí, giáo viên mầm non sử dụng BCC đánh giá sự

phát triển ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ 5 tuổi do Sở GD&ĐT

tỉnh Bình Dương triển khai. . 90

Tiểu kết chương 2. 94

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 100

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY