Luận văn Thực trạng quản lý việc thực hiện chương trình dạy học của hiệu trưởng các trường tiểu học tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .3

MỤC LỤC .4

MỞ ĐẦU.7

1. Lý do chọn đề tài .7

2. Mục đích nghiên cứu .8

4. Giả thuyết khoa học .8

5. Nhiệm vụ nghiên cứu.8

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.9

7. Phương pháp nghiên cứu .9

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG

TRÌNH DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC .11

1.1 . Lịch sử nghiên cứu vấn đề .11

1.2 . Một số khái niệm cơ bản.13

1.2.1. Quản lý .13

1.2.2. Quản lý giáo dục .20

1.2.3. Khái niệm dạy học .22

1.3. Quản lý trường tiểu học .23

1.3.1. Đặc điểm của trường tiểu học .23

1.3.2. Vai trò của hiệu trưởng trong việc quản lý trường tiểu học.24

1.4 . Chương trình giáo dục tiểu học mới .27

1.4.1. Đổi mới chương trình giáo dục tiểu học .27

1.4.2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức và phương tiện dạy học

của chương trình tiểu học mới .28

1.5 . Quản lý thực hiện chương trình dạy học ở trường tiểu học trong giai đoạn hiệnnay.32

41.5.1. Quản lý việc phân công giảng dạy.34

1.5.2. Quản lý việc lập kế hoạch bài học của giáo viên tiểu học .35

1.5.3. Quản lý đổi mới phương pháp và phương tiện dạy học của giáo viên tiểuhọc.36

1.5.4. Quản lý cơ sở vật chất, môi trường học tập phục vụ việc thực hiện chương

trình dạy học tiểu học.38

1.5.5. Kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chương trình dạy học tiểu học .39

1.5.6. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ giảng dạy cho giáo viên nhằm đáp

ứng việc thực hiện chương trình dạy học mới ở trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay40

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI QUẬN TÂN

BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .42

2.1. Khái quát về giáo dục tiểu học ở Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.42

2.1.1. Một số nét về quận Tân Bình .42

2.1.2. Những thành tựu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo quận Tân Bình.44

2.1.3. Những mặt còn hạn chế.45

2.2. Thực trạng việc thực hiện chương trình dạy học ở các trường tiểu học thuộc

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.46

2.2.1 Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tiểu học trong năm.46

2.2.2. Thực trạng về cơ sở vật chất thực hiện chương trình.52

2.3. Thực trạng quản lý việc thực hiện chương trình dạy học của hiệu trưởng ở các

trường tiểu học thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.53

2.3.1. Thực trạng quản lý việc thực hiện chương trình dạy học của giáo viên.53

2.3.2. Thực trạng quản lý phân công giảng dạy cho giáo viên tiểu học.55

2.3.3. Thực trạng quản lý việc lập kế hoạch bài học của giáo viên .57

2.3.4. Thực trạng quản lý việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên.59

2.3.5. Thực trạng quản lý phương tiện, điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học.62

52.3.6. Thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên.64

2.3.7. Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chương trình dạyhọc.66

2.3.8. Thực trạng các biện pháp quản lý việc thực hiện chương trình dạy học .67

2.4. Đánh giá chung .70

2.4.1. Ưu điểm.70

2.4.2. Hạn chế.71

2.4.3. Nguyên nhân .72

Chương 3: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

TẠI QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.74

3.1. Một số nguyên tắc đề xuất các biện pháp .74

3.2. Đề xuất các biện pháp.75

3.2.1. Nhóm các biện pháp tác động đến nhận thức của cán bộ quản lý và giáoviên.75

3.2.2. Nhóm các biện pháp tổ chức.76

3.2.3. Biện pháp phát triển cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động dạy học.84

3.2.4. Biện pháp tạo động lực .86

3.3. Quan hệ của các biện pháp .87

3.4. Trưng cầu ý kiến về tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.89

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.92

PHỤ LỤC .9

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY