Luận văn Thực trạng quản lý tổ chuyên môn các trường trung học phổ thông huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN. 1

MỤC LỤC . 2

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. 6

DANH MỤC CÁC BẢNG. 7

MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài .1

2. Mục đích nghiên cứu .2

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .2

4. Giả thuyết khoa học .3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu.3

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu .3

7. Phương pháp nghiên cứu.4

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN CÁC

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. 7

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.7

1.2. Lý luận về hoạt động của tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông . 11

1.2.1. Khái niệm về tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn. 11

1.2.2. Vai trò, nhiệm vụ của tổ chuyên môn và tổ trưởng chuyên môn trong

trường THPT. 13

1.2.3. Nội dung hoạt động của tổ chuyên môn ở trường Trung học phổ thông . 16

1.3. Lý luận về quản lý tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông . 22

1.3.1. Khái niệm quản lý, quản lý trường học, quản lý hoạt động dạy học,

quản lý tổ chuyên môn. 22

1.3.2. Các chức năng quản lý tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông . 29

1.3.3. Nội dung quản lý tổ chuyên môn ở trường Trung học phổ thông. 31

1.3.4. Điều kiện đảm bảo cho hoạt động của tổ chuyên môn ở các trường

trung học phổ thông. 44Tiểu kết chương 1 . 46

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN Ở CÁC

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH

BÌNH DƯƠNG. 47

2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, giáo dục Huyện Bến Cát,

Tỉnh Bình Dương . 47

2.1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội. 47

2.1.2. Khái quát về tình hình giáo dục huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 48

2.2. Thực trạng hoạt động của tổ chuyên môn ở các trường THPT Huyện

Bến Cát, Tỉnh Bình Dương . 52

2.2.1. Thực trạng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường THPT Huyện Bến

Cát, Tỉnh Bình Dương . 53

2.2.2. Thực trạng hoạt động của tổ chuyên môn ở các trường THPT Huyện

Bến Cát, Tỉnh Bình Dương . 56

2.3. Thực trạng quản lý tổ chuyên môn ở các trường THPT huyện Bến Cát,

Tỉnh Bình Dương . 61

2.3.1. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm TTCM ở các trường THPT. 61

2.3.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của tổ chuyên môn các

trường THPT Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương . 62

2.3.3. Thực trạng quản lý hoạt động của tổ chuyên môn các trường THPT

Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương . 64

2.3.4. Thực trạng quản lý sự phối hợp giữa tổ chuyên môn và các lực lượng

giáo dục khác trong các trường THPT. 67

2.3.5. Thực trạng công tác kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn ở các

trường THPT Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương . 69

2.3.6. Đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của tổ chuyên môn ở các trường

THPT huyện Bến Cát, Tình Bình Dương . 75

2.4. Nguyên nhân thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường

THPT huyện Bến Cát, Tình Bình Dương. 78Tiểu kết chương 2 . 83

Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN Ở

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BẾN CÁT,

TÌNH BÌNH DƯƠNG. 84

3.1. Căn cứ đề xuất biện pháp. 84

3.1.1. Cơ sở lý luận . 84

3.1.2. Cơ sở thực tiễn. 84

3.2. Biện pháp quản lý tổ chuyên môn ở các trường trung học phổ thông

huyện Bến Cát, Tình Bình Dương. 84

3.2.1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên

môn và giáo viên các trường THPT huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương . 84

3.2.2. Nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cho tổ

trưởng chuyên môn các trường THPT huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương 86

3.2.3. Quy hoạch, bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn các trường THPT huyện

Bến Cát, Tỉnh Bình Dương . 90

3.2.4. Tăng cường quản lý hoạt động của tổ chuyên môn các trường THPT

huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. 93

3.2.5. Quản lý các điều kiện hỗ trợ hoạt động của tổ chuyên môn các trường

THPT huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương . 96

3.2.6. Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá tổ chuyên môn các trường THPT

huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. 98

3.3. Khảo sát sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất .100

Qua bảng kết quả khảo sát tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đề

xuất chúng tôi thấy:. 104

Tiểu kết chương 3 . 107

Hệ thống các biện pháp đề xuất đề có tính cần thiết và khả thi cao.107

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 108

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 114PHỤ LỤC 1. 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY