Luận văn Thực trạng quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học phổ thông thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN. 3

MỤC LỤC. 4

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 7

DANH MỤC CÁC BẢNG . 8

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ. 9

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ . 10

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THIẾT BỊ

DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. 6

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .6

1.1.1. Ở nước ngoài.6

1.1.2. Ở trong nước .7

1.2. Một số khái niệm liên quan đến đề tài.9

1.2.1. Quản lý .9

1.2.2. Quản lý giáo dục .13

1.2.3. Quản lý nhà trường .15

1.2.4. Thiết bị dạy học .16

1.2.5. Quản lý thiết bị dạy học .17

1.3. Một số vấn đề về thiết bị dạy học.17

1.3.1. Vị trí, vai trò của thiết bị dạy học.17

1.3.2. Phân loại thiết bị dạy học.22

1.3.3. Các yêu cầu đối với thiết bị dạy học .231.3.4. Nguyên tắc quản lý thiết bị dạy học .25

1.4. Nội dung công tác quản lý thiết bị dạy học .26

1.4.1. Lập kế hoạch công tác thiết bị dạy học.27

1.4.2. Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch công tác thiết bị dạy học.28

1.4.3. Quản lý việc kiểm tra, đánh giá công tác thiết bị dạy học.32

Tiểu kết chương 1. 33

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CÁC

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ THỦ DẦU

MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG. 34

2.1. Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giáo dục và đào tạo tỉnh

Bình Dương.34

2.1.1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội.34

2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục và đào tạo .35

2.2. Thực trạng về thiết bị dạy học ở các trường trung học phổ thông thành

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.38

2.2.1. Mẫu khảo sát thực trạng .38

2.2.2. Thống kê thiết bị dạy học ở các trường Trung học phổ thông thành phố

Thủ Dầu Một .39

2.2.3. Thực trạng trang bị thiết bị dạy học ở các trường Trung học phổ thông

thành phố Thủ Dầu Một .40

2.2.4. Thực trạng chất lượng, tính đồng bộ và hiện đại của thiết bị dạy học ở

các trường trung học phổ thông thành phố Thủ Dầu Một .42

2.2.5 Đánh giá mức độ sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên ở các trường

trung học phổ thông thành phố Thủ Dầu Một.462.3. Thực trạng quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học phổ thôngthành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương .48

2.3.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về tầm quan

trọng của nội dung quản lý thiết bị dạy học.48

2.3.2. Thực trạng công tác lập kế hoạch .51

2.3.3. Thực trạng công tác tổ chức, chỉ đạo.54

2.3.4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá công tác thiết bị dạy học .58

2.4. Đánh giá chung thực trạng quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung

học phổ thông thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. .61

2.4.1. Ưu điểm .61

2.4.2. Hạn chế.61

Tiểu kết chương 2. 63

Chương 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY

HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ

THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG . 65

3.1. Những cơ sở đề xuất biện pháp.65

3.2. Một số biện pháp đề xuất.68

3.3. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp.83

Tiểu kết chương 3. 86

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 88

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY