Luận văn Thực trạng quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình ở các trường THPT tỉnh Bình Dương

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH Ở TRƯỜNG

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.7

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.7

1.1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề phối hợp và quản lý sự phối hợp giữa

nhà trường và gia đình ở nước ngoài.7

1.1.2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề phối hợp và quản lý sự phối hợp giữa

nhà trường và gia đình ở trong nước .8

1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài .13

1.2.1. Quản lý .13

1.2.2.Hoạt động .15

1.2.3. Phối hợp.15

1.2.4. Quản lý hoạt động phối hợp .16

1.3. Các yếu tố liên quan đến hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia

đình trong công tác giáo dục học sinh .16

1.3.1. Nhà trường THPT trong công tác giáo dục học sinh.16

1.3.2. Gia đình và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác giáo dụchọc sinh.19

1.4. Lý luận về hoạt động phối hợp giữa nhà trường – gia đình .31

1.4.1. Ý nghĩa của hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình .31

1.4.2. Nội dung phối hợp giữa nhà trường và gia đình .32

1.4.3. Cách thức phối hợp giữa nhà trường và gia đình .331.5. Quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc

giáo dục học sinh.35

1.5.1. Nội dung quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình.35

1.5.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động phối hợp

giữa nhà trường và gia đình.37

1.6. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THPT .39

1.6.1. Đặc điểm phát triển thể lực .39

1.6.2. Nảy sinh cảm nhận về “tính chất người lớn” của bản thân.40

1.6.3. Sự phát triển tự ý thức .41

1.6.4. Sự hình thành thế giới quan.42

1.6.5. Sự phát triển tình cảm .42

1.6.6. Hoạt động học tập.42

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA

NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG

HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BÌNH DƯƠNG.44

2.1. Một số đặc điểm tình giáo dục đào tạo tại tỉnh Bình Dương.44

2.2. Thể thức và phương pháp nghiên cứu: .45

2.2.1. Phiếu thăm dò ý kiến.45

2.2.2. Mẫu chọn.46

2.3. Thực trạng quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình tại

các trường THPT tỉnh Bình Dương (theo đánh giá của cán bộ quản lý

và giáo viên).47

2.3.1. Đánh giá chung của cán bộ quản lý và giáo viên.48

2.3.2. So sánh đánh giá của cán bộ quản lý và giáo viên .78

2.4. So sánh đánh giá (theo thứ bậc) về tính khả thi quản lý hoạt động phối

hợp giữa nhà trường và gia đình tại các trường THPT tỉnh Bình

Dương của CBQL- GV và học sinh.82

2.5. Nguyên nhân của thực trạng quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà

trường và gia đình tại các trường THPT tỉnh Bình Dương.922.5.1. Nguyên nhân từ phía nhà trường.92

2.5.2. Nguyên nhân từ phía gia đình .92

2.5.3. Nguyên nhân từ Ban đại diện cha mẹ học sinh .93

2.5.4. Nguyên nhân từ ngành Giáo dục và Đào tạo .93

2.5.5. Nguyên nhân từ xã hội .93

Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH TẠI CÁC TRƯỜNG

THPT TỈNH BÌNH DƯƠNG .95

3.1. Cơ sở đề ra các biện pháp .95

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình.98

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .108

TÀI LIỆU THAM KHẢO .112

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY