Luận văn Thực trạng quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình ở các trường mầm non Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Lí do chọn đề tài.6

2. Mục đích nghiên cứu .8

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .8

4. Giả thuyết khoa học.8

5. Nhiệm vụ nghiên cứu.8

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu .9

7. Phương pháp nghiên cứu .9

8. Cấu trúc đề tài.11

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH Ở TRƯỜNG MẦM NON . 12

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .12

1.1.1. Lịch sử nghiên cứu ngoài nước về giáo dục mầm non và quản lí hoạt động phốihợp.12

1.1.2. Lịch sử nghiên cứu trong nước về giáo dục mầm non và quản lí hoạt động phốihợp.13

1.2. Một số khái niệm cơ bản .14

1.2.1. Quản lý, quản lí giáo dục, quản lí nhà trường.14

1.2.2. Quản lí trường mầm non .20

1.2.3. Quản lí hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình .20

1.3. Hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình ở trường mầm non.21

1.3.1. Vai trò của nhà trường và gia đình trong công tác giáo dục ở trường mầm non .21

1.3.2. Ý nghĩa của hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình.26

1.3.3. Mục tiêu, nội dung của hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình ở trườngmầm non .27

1.3.4. Hình thức, biện pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình ở trường mầm non .27

1.4. Quản lí hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình ở trường mầm non .29

1.4.1. Lập kế hoạch hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình.29

1.4.2. Tổ chức, chỉ đạo hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình .29

1.4.3. Kiểm tra- đánh giá hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình .303

1.4.4. Đảm bảo các điều kiện cho hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình.31

1.4.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lí hoạt động phối hợp giữa nhà

trường và gia đình .32

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA NHÀ

TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON QUẬN 3 THÀNH

PHỐ HỒ CHÍ MINH . 35

2.1. Tổng quan Giáo dục mầm non ở Quận 3 Tp.HCM.35

2.1.1. Một số đặc điểm giáo dục tại Quận 3 Tp.HCM .35

2.1.2. Quy mô, cơ cấu .36

2.1.3. Chất lượng giáo dục .36

2.2. Thực trạng hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình ở một số trường

mầm non Quận 3.40

2.2.1. Thực trạng nội dung hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình.41

2.2.2. Thực trạng hình thức và biện pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình.50

2.3. Thực trạng quản lí hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình ở một số

trường mầm non Quận 3.59

2.3.1. Thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình 59

2.3.2. Thực trạng tổ chức, chỉ đạo hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình .62

2.3.3. Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình.64

2.3.4. Thực trạng quản lí các điều kiện đảm bảo hoạt động phối hợp giữa nhà trường vàgia đình .68

2.4. Nguyên nhân của thực trạng.72

2.4.1. Nguyên nhân của ưu điểm.72

2.4.2. Nguyên nhân của hạn chế.75

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH Ở TRƯỜNG MẦM NON QUẬN 3,

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . 80

3.1. Căn cứ đề xuất biện pháp.80

3.1.1. Định hướng phát triển giáo dục mầm non Quận 3, Tp. HCM .80

3.1.2. Cơ sở lí luận và thực tiễn .81

3.2. Một số biện pháp quản lí.82

3.2.1. Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức về hoạt động phối hợp giữa nhà trường vàgia đình. .82

3.2.2. Nhóm biện pháp tăng cường xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường và giađình.84

3.2.3. Nhóm biện pháp tăng cường tổ chức, chỉ đạo hoạt động phối hợp giữa nhà trường

và gia đình .854

3.2.4. Nhóm biện pháp tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động phối hợp giữa nhà

trường và gia đình .86

3.2.5. Nhóm biện pháp đảm bảo các điều kiện cho hoạt động phối hợp giữa nhà trường

và gia đình .87

3.3. Khảo nghiệm ý kiến về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất.88

3.3.1. Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức cho CBQL, GV và cha mẹ trẻ về hoạt động

phối hợp giữa nhà trường và gia đình .89

3.3.2. Nhóm biện pháp tăng cường xây dựng kế hoạch hoạt động phối hợp giữa nhà

trường và gia đình .94

3.3.3. Nhóm biện pháp tăng tổ chức, chỉ đạo hoạt động phối hợp giữa nhà trường và giađình.95

3.3.4. Nhóm biện pháp tăng cường kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động

phối hợp giữa nhà trường và gia đình .97

3.3.5. Nhóm biện pháp tăng cường các điều kiện đảm bảo cho hoạt động phối hợp giữa

nhà trường và gia đình.99

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 102

1. Kết luận.102

2. Kiến nghị.104

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 107

PHỤ LỤC . 109

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY