Luận văn Thực trạng quản lý hoạt động học tập của học viên lớp 10 ở các trung tâm giáo dục thường xuyên – kỹ thuật – hướng nghiệp, tỉnh Bình Dương

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 4

MỞ ĐẦU. 5

1. Lý do chọn đề tài.5

2. Mục đích nghiên cứu .7

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu .7

4. Giả thuyết khoa học.7

5. Nhiệm vụ nghiên cứu.8

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu .8

7. Phương pháp nghiên cứu .8

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ở

CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN – KỸ THUẬT – HƯỚNGNGHIỆP . 10

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .10

1.1.1. Nghiên cứu quản lý hoạt động học tập ở nước ngoài.10

1.1.2. Nghiên cứu quản lý hoạt động học tập ở Việt Nam.12

1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài.14

1.2.1. Quản lý .14

1.2.2. Quản lý giáo dục .15

1.2.3. Quản lý trường học.16

1.2.4. Quản lý hoạt động học tập.18

1.2.5. Quản lý hoạt động dạy học.19

1.3. Hoạt động học tập của HV ở TTGDTX-KT-HN .19

1.3.1. Đặc điểm hoạt động học tập.19

1.3.2. Đặc điểm tâm sinh lý, nhân cách của HV ở TTGDTX – KT – HN.24

1.4. Công tác quản lý hoạt động học tập của HV ở Trung tâm GDTX – KT – HN .25

1.4.1 Chức năng quản lý hoạt động học tập của HV ở TTGDTX – KT – HN .25

1.4.2 Nội dung quản lý hoạt động học tập của HV ở TTGDTX – KT – HN.27

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động học tập của HV ở TTGDTX-KTHN 28

1.5.1. Các yếu tố bên trong.29

1.5.2. Các yếu tố bên ngoài học viên .303

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC

VIÊN LỚP 10 Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN – KỸ

THUẬT – HƯỚNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG. 32

2.1. Một số đặc điểm giáo dục tại tỉnh Bình Dương.32

2.2. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu.35

2.2.1. Mục đích của bảng hỏi .35

2.2.2. Nội dung bảng hỏi .35

2.3. Thực trạng quản lý hoạt động học của HV lớp 10 các ở Trung tâm GDTX – KT

– HN thuộc tỉnh Bình Dương (theo đánh giá của CBQL .37

và GV) .37

2.3.1. Đánh giá của cán bộ quản lý và GV về thực trạng quản lý hoạt động học của của

HV ở TTGDTX – KT – HN Tỉnh Bình Dương. .37

2.3.2. Đánh giá chung của HV về thực trạng quản lý hoạt động học tập của HV ở

TTGDTX – KT – HN tỉnh Bình Dương.57

2.4. Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động học tập của HV lớp 10 tại các TTGDTX –

KT – HN tỉnh Bình Dương.67

2.4.1. Cơ sở đề xuất biện pháp .67

2.4.2. Biện pháp nhằm cải tiến hiệu quả quản lý hoạt động học tập của HV lớp 10 tại

các Trung tâm GDTX – KT – HN tỉnh Bình Dương .69

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 72

1. Kết luận.72

2. Kiến nghị.74

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78

PHỤ LỤC . 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY