Luận văn Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên trường THPT thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN. - 3 -

MỤC LỤC. - 4 -

NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN . - 7 -

DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ. - 8 -

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG

NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT. 7

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .7

1.2. Lý luận về năng lực sư phạm của người giáo viên trường THPT hiện nay8

1.2.1. Khái niệm năng lực .8

1.2.2. Khái niệm năng lực sư phạm của người giáo viên, cấu trúc của nó

trong nhân cách người giáo viên.8

1.2.3. Những yêu cầu về năng lực sư phạm của người giáo viên trường

THPT trong giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục của nước tahiện nay.18

1.3. Lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên

trường THPT hiện nay .22

1.3.1. Khái niệm bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên.22

1.3.2. Hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên THPT .24

1.3.3. Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên THPT.24

1.3.4. Khái niệm quản lý .24

1.3.5. Khái niệm quản lý giáo dục .26

1.3.6. Khái niệm quản lý trường học.28

1.3.7. Khái niệm quản lý đội ngũ giáo viên trong trường học .29

1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực

sư phạm cho giáo viên trường THPT hiện nay.301.4.1. Sự chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo về bồi dưỡng năng lực sưphạm cho giáo viên trường THPT hiện nay .30

1.4.2. Năng lực và phẩm chất của hiệu trưởng trường THPT trong quản lý

hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên .30

1.4.3. Năng lực và phẩm chất của giáo viên trường THPT trong việc bồi

dưỡng để đổi mới và nâng cao năng lực sư phạm của bản thân, để đáp ứng

yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục của nước ta hiện nay.32

1.4.4. Các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và tài chính.33

Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG

NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG THPT

THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG. 36

2.1. Khái quát tình hình kinh tế – xã hội và giáo dục THPT thị xã Dĩ An, tỉnhBình Dương.36

2.1.1. Khái quát tình hình kinh tế – xã hội của thị xã Dĩ An, tỉnh BìnhDương .36

2.1.2. Khái quát tình hình giáo dục thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.37

2.2. Thực trạng năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên THPT các trường thị

xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.42

2.2.1. Thực trạng về những nhân tố ảnh hưởng tới năng lực sư phạm của

giáo viên của các trường THPT ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương .42

2.2.1.2. Cơ cấu đội ngũ giáo viên.43

2.2.2. Kết quả khảo sát năng lực sư phạm cho giáo viên ở các trường THPT

thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương .46

2.3. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên ở các

trường THPT thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương qua kết quả khảo sát ý kiến củaCBQL.56

2.3.1. Thực trạng về những nhân tố ảnh hưởng tới sự quản lý hoạt động bồi

dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên các trường THPT thị xã Dĩ An, tỉnh

Bình Dương .57

2.3.2. Những hình thức bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên ở các

trường THPT thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương .592.3.3. Những nội dung bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên ở cáctrường THPT thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương .61

Chương 3 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN Ở CÁC

TRƯỜNG THPT THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG. 64

3.1. Các nguyên tắc cơ bản của việc đề xuất các biện pháp .64

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu quản lý trường THPT.64

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện.64

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả.64

3.1.4. Nguyên tắc tính khả thi.65

3.2. Các cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn của việc đề xuất các biện pháp .65

3.2.1. Cơ sở khoa học .65

3.2.2. Cơ sở pháp lý .65

3.2.3. Cơ sở thực tiễn.65

3.3. Các biện pháp đề xuất việc nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên ở

các trường THPT thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.65

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp.87

3.4.1. Ý kiến của CBQL.87

3.4.1. Ý kiến của đội ngũ giáo viên.89

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 93

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY