Luận văn Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên ở các trường trung học phổ thông huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 4

MỞ ĐẦU. 5

1. Lý do chọn đề tài.5

2. Mục đích nghiên cứu .7

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .8

4. Giả thiết khoa học.8

5. Nhiệm vụ nghiên cứu.8

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu .8

7. Phương pháp luận nghiên cứu .9

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO

VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. 12

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .12

1.2. Các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài nghiên cứu .14

1.2.1. Khái niệm quản lý, quản lý giáo dục, quản lý trường học.14

1.2.2. Khái niệm đội ngũ, khái niệm giáo viên, khái niệm đội ngũ giáo viên.16

1.2.3. Khái niệm quản lý đội ngũ giáo viên.17

1.3. Lý luận về đội ngũ giáo viên và lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên THPT .18

1.3.1. Mục tiêu quản lý đội ngũ giáo viên ở trường THPT .18

1.3.2.Yêu cầu về phẩm chất và năng lực của đội ngũ giáo viên THPT trong giai đoạnhiện nay.19

1.3.3. Chức năng của công tác quản lý đội ngũ giáo viên .21

1.3.4. Nội dung của công tác quản lý đội ngũ giáo viên.26

1.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý ĐNGV .30

1.3.6. Phương pháp và công cụ quản lý đội ngũ giáo viên.32

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TÂN UYÊN TỈNH BÌNHDƯƠNG. 36

2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hoá giáo dục của huyệnTân Uyên.36

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội địa phương.36

2.1.2. Tình hình GD THPT huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương .363

2.2. Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên ở các trường THPT huyện Tân

Uyên, tỉnh Bình Dương.38

2.2.1. Thực trạng đội ngũ giáo viên các trường THPT huyện Tân Uyên, tỉnh BìnhDương .39

2.2.2. Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên các trường THPT huyện Tân

Uyên, tỉnh Bình Dương.52

2.3. Đánh giá chung về thực trạng ĐNGV và công tác quản lý ĐNGV của hiệu

trưởng các trường THPT huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.66

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TÂN UYÊN TỈNH BÌNHDƯƠNG. 72

3.1. Những cơ sở đề xuất các biện pháp.72

3.1.1.Căn cứ vào cơ sở lý luận về công tác quản lý đội ngũ giáo viên THPT .72

3.1.2. Căn cứ vào cơ sở pháp lý về quản lý đội ngũ giáo viên THPT .72

3.1.3. Căn cứ vào thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên ở các trường THPT

huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.73

3.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ giáo viên các trường THPT huyện

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.73

3.2.1. Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên .73

3.2.2. Nhóm biện pháp về công tác quy hoạch, tuyển dụng ĐNGV .74

3.2.3. Nhóm biện pháp đối với công tác sử dụng ĐNGV.78

3.2.4. Nhóm biện pháp đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng GV THPT.80

3.2.5. Nhóm biện pháp nhằm kích thích hiệu quả hoạt động GD cho ĐNGV .83

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp.85

3.4. Khảo sát tính hợp lý và tính khả thi của các biện pháp.85

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 89

1. Kết luận.89

2. Kiến nghị.91

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 94

PHỤ LỤC . 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY