Luận văn Thực trạng quản lý đội ngũ cố vấn học tập tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Lý do chọn đề tài.6

2. Mục đích nghiên cứu .8

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .8

4. Giả thuyết khoa học.8

5. Nhiệm vụ nghiên cứu.8

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu .9

7. Phương pháp nghiên cứu .9

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CỐ VẤN HỌC TẬP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC. 12

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .12

1.1.1. Ngoài nước .12

1.1.2. Trong nước .14

1.2. Một số khái niệm cơ bản .15

1.2.1. Khái niệm quản lý, quản lý giáo dục, quản lý trường học .15

1.2.2. Khái niệm đội ngũ, khái niệm cố vấn học tập, khái niệm đội ngũ cố vấn học tập21

1.3. Lý luận về đội ngũ cố vấn học tập trường đại học.22

1.3.1. Vị trí, vai trò, mục tiêu của trường đại học .22

1.3.2. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của cố vấn học tập trường đại học.24

1.4. Lý luận về công tác quản lý đội ngũ cố vấn học tập trường đại học.28

1.4.1. Ý nghĩa của công tác quản lý đội ngũ cố vấn học tập trường đại học .28

1.4.2. Chức năng của công tác quản lý đội ngũ CVHT trường đại học .28

1.4.3. Nội dung của công tác quản lý đội ngũ cố vấn học tập.34

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý đội ngũ CVHT trường Đại học .38

1.5.1. Yếu tố chủ quan.38

1.5.2. Yếu tố khách quan.39

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CỐ VẤN HỌC TẬP TẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐẠI HỌC QUỐC

GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 423

2.1. Khái quát về trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh.42

2.1.1. Sơ lược quá trình phát triển của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh .42

2.1.2. Cơ cấu tổ chức trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh .44

2.1.3. Hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân

văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh .44

2.2. Thực trạng đội ngũ CVHT tại trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TPHCM .45

2.2.1. Số lượng .46

2.2.2. Trình độ .47

2.2.3. Cơ cấu giới, độ tuổi và thâm niên công tác.48

2.2.4. Thực trạng về chất lượng đội ngũ cố vấn học tập tại trường Đại học Khoa học Xã

hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.49

2.3. Thực trạng công tác quản lý đội ngũ cố vấn học tập tại trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.64

2.3.1. Công tác quy hoạch đội ngũ cố vấn học tập.64

2.3.2. Công tác tuyển chọn và sử dụng đội ngũ cố vấn học tập.67

2.3.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cố vấn học tập .69

2.3.4. Công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ cố vấn học tập .71

2.3.5. Chế độ chính sách đối với đội ngũ CVHT .73

2.4. Nhận xét chung.74

2.4.1. Những mặt mạnh về công tác quản lý đội ngũ cố vấn học tập tại trường ĐH

KHXH&NV – ĐHQG Tp.HCM .74

2.4.2. Những mặt yếu về công tác quản lý đội ngũ CVHT tại trường ĐH KHXH&NV –

ĐHQG Tp.HCM.75

2.5. Nguyên nhân của thực trạng.75

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CỐ VẤN HỌC TẬP

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐẠI HỌC

QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 79

3.1. Những cơ sở đề xuất giải pháp .79

3.1.1. Cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ cố vấn học tập .79

3.1.2. Cơ sở pháp lý về quản lý đội ngũ cố vấn học tập .79

3.1.3. Cơ sở thực tiễn về thực trạng quản lý đội ngũ cố vấn học tập tại trường ĐH

KHXH&NV – ĐHQG Tp.HCM .79

3.1.4. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp.804

3.2. Giải pháp quản lý đội ngũ cố vấn học tập tại trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG

Tp.HCM.80

3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác CVHT cho

các lực lượng giáo dục trong nhà trường .80

3.2.2. Nhóm giải pháp bồi dưỡng phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội

ngũ cố vấn học tập.82

3.2.3. Nhóm giải pháp quy hoạch, tuyển chọn, phân công, bố trí đội ngũ cố vấn học tập.84

3.2.4. Nhóm giải pháp quản lý hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác CVHT của độingũ CVHT .87

3.2.5. Nhóm giải pháp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của đội ngũ

cố vấn học tập.89

3.2.6. Nhóm giải pháp quản lý các điều kiện hỗ trợ cho công tác CVHT .91

3.2.7. Mối quan hệ giữa các nhóm giải pháp .93

3.3. Khảo nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi của các nhóm giải pháp .94

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 99

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 102

PHỤ LỤC . 106

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY