Luận văn Thực trạng quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường trung học cơ sở huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Lý do chọn đề tài.6

2. Mục đích nghiên cứu .7

3. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu .7

4. Giả thuyết nghiên cứu .8

5. Nhiệm vụ nghiên cứu.8

6. Phạm vi nghiên cứu .8

7. Các phương pháp nghiên cứu.8

8. Cấu trúc luận văn .9

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 10

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .10

1.1.1. Việc nghiên cứu XHHCTGD ở các nước trên thế giới .10

1.1.2. Việc nghiên cứu XHHCTGD ở Việt Nam, ở tỉnh Vĩnh Long.10

1.1.3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về XHHCTGD.13

1.2. Các khái niệm cơ bản .15

1.2.1. Khái niệm về quản lý giáo dục .15

1.2.2. Khái niệm về nhà trường và nhiệm vụ của nhà trường .16

1.2.3. Khái niệm về xã hội hoá công tác giáo dục .17

1.2.4. Khái niệm về quản lý xã hội hoá công tác giáo dục .22

1.3. Những nội dung cơ bản của việc quản lý XHHCTGD ở các trường THCS hiệnnay .23

1.3.1. Quản lý việc nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và xã hội .23

1.3.2. Quản lý việc huy động các lực lượng xã hội xây dựng môi trường thuận lợi nhất

để phát triển giáo dục.23

1.3.3. Quản lý việc tổ chức các lực lượng xã hội để cùng tham gia xây dựng mục tiêu,

nội dung giáo dục ở trường THCS.24

1.3.4. Quản lý việc huy động các lực lượng xã hội tham gia xây dựng, phát triển hệ

thống trường lớp và các loại hình giáo dục THCS .24

1.3.5. Quản lý việc huy động các lực lượng xã hội đầu tư các nguồn lực cho giáo dục

phát triển .243

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC

GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VŨNG LIÊM TỈNH VĨNHLONG . 27

2.1. Khái quát về đặc điểm tình hình của huyện Vũng liêm, tỉnh Vĩnh Long.27

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long .27

2.1.2. Đặc điểm lịch sử văn hóa, giáo dục của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long .28

2.1.3.Tình hình chung về giáo dục và đào tạo ở trường THCS huyện Vũng Liêm.28

2.2. Thực trạng việc quản lý công tác xã hội hoá công tác giáo dục ở các trường

THCS huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long .35

2.2.1. Quản lý việc nâng cao nhận thức về công tác xã hội hoá công tác giáo dục ở các

trường THCS huyện Vũng Liêm .35

2.2.2. Quản lý việc huy động toàn bộ xã hội xây dựng môi trường giáo dục thuận lợi

nhất để phát triển giáo dục.42

2.2.3. Quản lý việc tổ chức các lực lượng xã hội để cùng tham gia xây dựng mục tiêu,

nội dung giáo dục ở trường THCS.43

2.2.4. Quản lý việc huy động các lực lượng xã hội tham gia xây dựng, phát triển hệ

thống trường lớp và các loại hình giáo dục THCS .45

2.2.5. Quản lý việc huy động các lực lượng xã hội đầu tư các nguồn lực cho giáo dục

phát triển .48

2.3. Những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện xã hội hoá công tác giáo dục ở các

trường THCS huyện Vũng liêm, tỉnh Vĩnh Long.53

2.3.1. Ưu điểm .53

2.3.2. Hạn chế .56

2.3.3. Nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm .57

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÃ

HỘI HOÁ CÔNG TÁC GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VŨNG

LIÊM TỈNH VĨNH LONG. 60

3.1. Cơ sở đề ra biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả xã hội hóa công tác giáo dục ở

các trường THCS huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.60

3.1.1. Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về XHHCTGD .60

3.1.2. Đặc điểm kinh tế, văn hóa và xã hội của huyện Vũng Liêm.61

3.1.3. Tình hình phát triển giáo dục và đào tạo ở các trường THCS của huyện VũngLiêm .61

3.1.4. Thực trạng kết quả điều tra về XHH công tác giáo dục ở một số trường THCS

của huyện Vũng Liêm.61

3.2. Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả xã hội hoá công tác giáo dục ở

trường THCS huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. .664

3.2.1. Quản lý tăng cường công tác tuyên truyền vận động các lực lượng xã hội tham

gia XHHCTGD và quản lý XHHCTGD.66

3.2.2. Quản lý tổ chức huy động các lực lượng xã hội tham gia XHHCTGD ở trườngTHCS .70

3.2.3. Xây dựng hệ thống các văn bản chỉ đạo thực hiện XHHCTGD và quản lý điều

hành XHHCTGD hợp lý của các cấp quản lý giáo dục ở địa phương .71

3.2.4. Quản lý việc xây dựng kế họach thực hiện tốt XHHCTGD đáp ứng yêu cầu phát

triển sự nghiệp giáo dục, kinh tế, xã hội của địa phương .73

3.2.5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch XHHCTGD.74

3.3. Tìm hiểu khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất .75

3.3.1. Tính cấp thiết của biện pháp .75

3.3.2. Tính khả thi của biện pháp.77

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 85

PHỤ LỤC . 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY