Luận văn Thực trạng quản lý công tác xã hội hóa giáo dục mầm non của các phòng giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

LỜI CẢM ƠN. 3

MỤC LỤC. 4

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. 9

DANH MỤC CÁC BẢNG . 10

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ. 11

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ

HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON . 8

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .8

1.1.1. Các nghiên cứu về công tác xã hội hóa giáo dục ở một số nước trên thếgiới.8

1.1.2. Các nghiên cứu về công tác xã hội hóa giáo dục và xã hội hóa giáo dục

Mầm non tại Việt Nam.11

1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài .14

1.2.1. Xã hội hóa.14

1.2.2. Xã hội hóa giáo dục.14

1.2.3. Xã hội hóa giáo dục Mầm non .16

1.2.4. Quản lý .17

1.2.5. Quản lý giáo dục .18

1.2.6. Quản lý công tác xã hội hóa giáo dục Mầm non .18

1.3. Cơ sở lý luận về công tác xã hội hóa giáo dục Mầm non .19

1.3.1. Cơ sở pháp lý của công tác xã hội hóa giáo dục Mầm non .191.3.2. Mục tiêu xã hội hóa giáo dục Mầm non.22

1.3.3. Nguyên tắc xã hội hóa giáo dục Mầm non.23

1.3.4. Nội dung của xã hội hóa giáo dục Mầm non .25

1.3.5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác xã hội hóa giáo dục Mầm non .29

1.4. Cơ sở lý luận về quản lý công tác xã hội hóa giáo dục Mầm non.31

1.4.1. Chức năng của Phòng giáo dục – đào tạo .31

1.4.2. Nhiệm vụ - quyền hạn của Phòng giáo dục – đào tạo.31

1.4.3. Chức năng quản lý công tác xã hội hóa giáo dục mầm non của Phònggiáo dục – đào tạo .33

1.4.4. Nội dung quản lý tác xã hội hóa giáo dục mầm non của Phòng giáo dục– đào tạo .35

1.5 Điều kiện đảm bảo thực hiện XHHGD thành công.36

1.5.1. Nguồn lực phi vật chất .36

1.5.2. Nguồn lực vật chất.39

Tiểu kết chương 1. 41

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO

DỤC MẦM NON CỦA CÁC PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỈNH

BÌNH DƯƠNG – GIAI ĐOẠN 2010-2013. 42

2.1. Khái quát về giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương.42

2.1.1. Đặc điểm địa bàn tỉnh Bình Dương .42

2.1.2. Khái quát tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Dương .43

2.1.3. Khái quát tình hình giáo dục – đào tạo của tỉnh Bình Dương.44

2.2. Khái quát về mẫu nghiên cứu và cách thức xử lý số liệu.47

2.3. Thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục Mầm non của các phòng giáo

dục – đào tạo tỉnh Bình Dương (2010 – 2013).492.3.1. Thực trạng quy mô, mạng lưới trường lớp Mầm non .49

2.3.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên Mầm non.52

2.3.3. Đánh giá mức độ thực hiện và kết quả thực hiệnvề công tác xã hội hóa

giáo dục Mầm non tại tỉnh Bình Dương.58

2.4. Thực trạng quản lý công tác xã hội hóa giáo dục Mầm non của các phòng

giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương (2010 – 2013).64

2.4.1. Quản lý công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ .64

2.4.2. Quản lý việc huy động các lực lượng xã hội phát triển quy mô, mạng

lưới, đa dạng hóa các loại hình giáo dục Mầm non của các phòng giáo dục –đào tạo .65

2.4.3. Quản lý việc huy động các nguồn lực nâng cao chất lượng chăm sóc,

nuôi dưỡng, giáo dục trẻ .70

2.4.4. Đánh giá mức độ thực hiện và kết quả thực hiện về quản lý công tác xã

hội hóa giáo dục mầm non .74

2.5. Đánh giá chung về công tác xã hóa giáo dục Mầm non của tỉnh.79

2.5.1. Mặt mạnh.79

2.5.2. Mặt yếu – Nguyên nhân.80

2.5.3. Thời cơ.81

2.5.4. Thách thức .82

Tiểu kết chương 2. 83

Chương 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC

XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON TỈNH BÌNH DƯƠNG . 84

3.1. Những cơ sở đề xuất các biện pháp.84

3.1.1. Căn cứ vào cơ sở lý luận về quản lý công tác xã hội hóa giáo dục Mầmnon .84

3.1.2. Định hướng phát triển giáo dục Mầm non và xã hội hóa giáo dục Mầm

non tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2015 .84

3.1.3. Căn cứ vào thực trạng quản lý công tác xã hội hóa giáo dục Mầm non

của các phòng giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương.86

3.2. Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp.87

3.3. Các biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục Mầm non trên địa bàn

tỉnh Bình Dương.87

3.3.1. Đảm bảo hành lang pháp lý khi thực hiện công tác xã hội hóa giáo dụcMầm non.87

3.3.2. Quản lý chỉ đạo việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về giáo dụcMầm non.89

3.3.3. Quản lý chỉ đạo nâng cao năng lực sư phạm, kỹ năng nghề nghiệp cho

đội ngũ giáo dục Mầm non.93

3.3.4. Củng cố, phát triển hệ thống trường Mầm non ngoài công lập, đa dạng

hóa các nguồn đầu tư cho giáo dục Mầm non .96

3.3.5. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm về công tác xã hội hóa giáo dục Mầmnon .98

3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp.99

3.5. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp tăng cường

xã hội hóa giáo dục Mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương.100

3.5.1 Mục đích .100

3.5.2 Đối tượng khảo nghiệm .100

3.5.3 Kết quả khảo nghiệm.101

Tiểu kết chương 3. 105KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 107

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 113

PHỤ LỤC. 119

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY