Luận văn Thực trạng quản lý cơ sở vật chất ở trường Đại học Tiền Giang

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng và sơ đồ

PHẦN MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI.4

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.4

1.1.1. Ở nước ngoài.4

1.1.2. Ở Việt Nam .6

1.2. Một số khái niệm liên quan đến đề tài.8

1.2.1. Khái niệm quản lý .8

1.2.2. Quản lý giáo dục .10

1.2.3. Quản lý trường học (QLTH) .11

1.2.4. Các chức năng quản lý .12

1.2.5. Khái niệm về cơ sở vật chất trong trường đại học .16

1.2.6. Chủ thể quản lý cơ sở vật chất .17

1.3. Lý luận về cơ sở vật chất trong trường đại học .20

1.3.1. Vị trí, vai trò của cơ sở vật chất trong trường đại học .20

1.3.2. Nguyên tắc và cách thức sử dụng cơ sở vật chất trong trường đại học .22

1.3.3. Mua sắm và xây dựng .23

1.3.4. Sử dụng và bảo quản.24

1.3.5. Thanh lý và thay thế.25

1.3.6. Bảo trì và sửa chữa.26

1.4. Nội dung quản lý cơ sở vật chất .28

1.4.1. Kế hoạch hóa việc quản lý cơ sở vật chất.30

1.4.2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc quản lý cơ sở vật chất .31

1.4.3. Kiểm tra đánh giá việc quản lý cơ sở vật chất .31Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT Ở TRƯỜNG ĐẠIHỌC TIỀN GIANG.33

2.1. Khái quát về Trường Đại học Tiền Giang .33

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .33

2.1.2. Cơ cấu tổ chức.34

2.1.3 Cơ cấu đội ngũ cán bộ viên chức .36

2.1.4. Cơ cấu ngành nghề và quy mô đào tạo .37

2.1.5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị .37

2.1.6. Cơ chế quản lý tài chính.38

2.2. Công cụ và các mẫu khảo sát.39

2.2.1. Mục đích khảo sát .39

2.2.2. Công cụ khảo sát .39

2.2.3. Đối tượng và nội dung khảo sát .39

2.2.4. Cách thu thập và xử lý số liệu.39

2.3. Thực trạng cơ sở vật chất ở Trường Đại học Tiền Giang.40

2.3.1. Thực trạng các hạng mục công trình của cơ sở vật chất ở Trường Đại học

Tiền Giang.40

2.3.2. Sự bố trí các khối công trình.42

2.3.3. Kết quả sử dụng cơ sở vật chất .44

2.3.4. Tình hình bảo quản cơ sở vật chất tại Trường Đại học Tiền Giang .45

2.3.5. Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất tại Trường Đại học Tiền Giang.47

2.4. Thực trạng quản lý cơ sở vật chất ở Trường Đại học Tiền Giang.49

2.4.1. Nhận thức về các nội dung quản lý cơ sở vật chất ở Trường Đại học Tiền Giang49

2.4.2. Thực trạng kế hoạch hóa công tác quản lý cơ sở vật chất ở Trường ĐHTG.52

2.4.3. Thực trạng công tác tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch quản lý cơ sở vật

chất ở Trường Đại học Tiền Giang .54

2.4.4. Thực trạng kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý cơ sở vật chất ở Trường

Đại học Tiền Giang .562.5. Đánh giá thực trạng quản lý cơ sở vật chất ở Trường Đại học Tiền Giang.59

Chương 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT Ở

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG .61

3.1. Cở sở đề xuất các biện pháp .61

3.1.1. Cơ sở về pháp lý.61

3.1.2. Cơ sở về thực tiễn .63

3.2. Các nhóm biện pháp đề xuất.63

3.2.1. Nhóm biện pháp về công tác kế hoạch – tài chính .63

3.2.2. Nhóm biện pháp về công tác xây dựng cơ bản .67

3.2.3. Nhóm Biện pháp về tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý cơ sở vật chất trườnghọc.70

3.2.4. Mối quan hệ giữa các nhóm biện pháp .74

3.3. Nhóm các biện pháp bổ sung.75

3.3.1. Nâng cao nhận thức bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất cho cán bộ quản lý,

giảng viên, sinh viên .75

3.3.2. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất một cách trọng tâm, trọng điểm cho các bộ

môn, các ngành đào tạo một cách hợp lý.75

3.3.3. Thực hiện quy trình quản lý cơ sở vật chất (mua sắm, lắp đặt, sử dụng, bảo

dưỡng, kiểm tra).77

3.3.4. Phân cấp quản lý đầy đủ hơn cho các đơn vị, các khoa, các trung tâm.78

3.3.5. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong việc quản lý sử dụng cơ sở

vật chất của nhà trường .79

3.4. Khảo cứu tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp .79

3.4.1. Khảo cứu tính cần thiết của các biện pháp.80

KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ .85

TÀI LIỆU THAM KHẢO.92

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY