Luận văn Thực trạng quản lí thiết bị dạy học ở trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Lời cám ơn

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các hình

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU.1

1. Lý do chọn đề tài .1

2. Mục đích nghiên cứu .3

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.3

4. Giả thuyết khoa học.3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu .3

6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu .3

6.1. Phương pháp luận nghiên cứu .3

6.2. Phương pháp nghiên cứu .4

7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu .5

7.1. Giới hạn nghiên cứu.5

7.2. Phạm vi nghiên cứu .6

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở

TRƯỜNG ĐẠI HỌC .6

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.6

1.1.1. Nghiên cứu ngoài nước.6

1.1.2. Nghiên cứu trong nước .8

1.2. Một số khái niệm cơ bản .10

1.2.1. Quản lí.10

1.2.2. Chức năng quản lí .11

1.2.3. Quản lí giáo dục .14

1.2.4. Quản lí nhà trường .15

1.2.5. Thiết bị dạy học .17

1.2.6. Quản lí thiết bị dạy học.18

1.3. Một số vấn đề về thiết bị dạy học.19

1.3.1. Vai trò của TBDH.19

1.3.2. Chức năng của TBDH.21

1.3.3. Phân loại thiết bị dạy học.22

1.4. Nội dung quản lí TBDH ở trường học.23

1.4.1. Quản lí việc trang bị TBDH.23

1.4.2. Quản lí việc sử dụng TBDH .25

1.4.3. Quản lí việc bảo quản TBDH .27

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác TBDH và quản lí TBDH .291.5.1. Cơ chế phân cấp quản lí.29

1.5.2. Chế độ chính sách dành cho cán bộ quản lí TBDH.30

1.5.3. Nguồn kinh phí dành cho trang bị TBDH.31

1.5.4. Năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên trách.31

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1.33

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.34

2.1. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Trường ĐHSP TP. HCM .34

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .34

2.1.2. Vị trí, vai trò của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh .34

2.1.3. Sứ mạng, mục tiêu và nhiệm vụ của Trường ĐHSP TP. HCM.36

2.1.4. Thực trạng cơ sở vật chất ở Trường ĐHSP TP. HCM .39

2.2. Mô tả mẫu khảo sát.41

2.2.1. Sơ lược mẫu khảo sát.41

2.2.2. Cách xử lý thống kê .42

2.3. Thực trạng TBDH và quản lí TBDH ở Trường ĐHSP TP. HCM.42

2.3.1. Thực trạng thiết bị dạy học .42

2.3.2. Thực trạng quản lí thiết bị dạy học .49

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2.69

CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU

QUẢ QUẢN LÍ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .70

3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp .70

3.1.1. Cơ sở pháp lý .70

3.1.2. Cơ sở lý luận .71

3.1.3. Cơ sở thực tiễn .71

3.2. Các nhóm biện pháp nâng cao hiệu quả QL TBDH ở Trường ĐHSP TP. HCM .72

3.2.1. Nhóm biện pháp về quản lí việc trang bị TBDH .72

3.2.2. Nhóm biện pháp về quản lí việc sử dụng TBDH.74

3.2.4. Nhóm biện pháp về quản lí các điều kiện hỗ trợ .78

3.3. Khảo nghiệm các biện pháp .81

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3.84

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.86

1. Kết luận.86

2. Kiến nghị .87

TÀI LIỆU THAM KHẢO.91

PHỤ LỤC .951

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY