Luận văn Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội

Lời mở đầu. 0Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI. 1 1.1. Khái niệm về kinh tế trang trại. 1 1.2. Tiêu chí Để nhận dạng trang trại. 2 1.2.1. Giá trị sản phẩm hàng hoá tạo ra trong một năm. 2 1.2.2. Quy mô sản xuất phải tương đối lớn và vượt trội so với kinh tế hộ tương ứng với từng ngành sản xuất và vùng kinh tế. 2 1.2.3. Quy mô đầu tư cho sản xuất kinh doanh. 3 1.3. Điều kiện ra đời và phát triển kinh tế trang trại . 4 1.3.1 Điều kiện về cơ chế chính sách . 4 1.3.1.1. Có sự tác động tích cực của Nhà Nước. . 4 1.3.1.2 Có quỹ đất cần thiết và các chính sách để tập trung, tích tụ ruộng đất. 5 1.3.1.3 Có sự phát triển nhất định của kết cấu hạ tầng trước hết là hạ tầng phục vụ cho nông nghiệp. 7 1.3.1.4. Có sự hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên môn hoá. 8 1.3.1.5. Có sự hỗ trợ của công nghiệp chế biến nông sản sau thu hoạch. 9 1.3.1.6. Có môi trường pháp lý thuận lợi cho trang trại ra đời và phát triển. 9 1.3.2. Các điều kiện về chủ trang trại. 10 1.3.2.1 Các chủ trang trại phải là những người có ý chí và quyết tâm làm giầu từ nhà nông. 10 1.3.2.2. Chủ trang trại phải có sự tích luỹ nhất định về kinh nghiệm, về tri thức và năng lực sản xuất kinh doanh. 11 1.3.2.3. Chủ trang trại phải là người biết tổ chức sản xuất hoạch toán kinh doanh. 11 1.3.3. Điều kiện về các yếu tố sản xuất . 12 1.4. Vai trò và vị trí của kinh tế trang trại trong phát triển nông nghiêp . 12 1.5. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích . 13 1.5.1. Các chỉ tiêu phản ánh các yếu tố sản xuất. 13 1.5.2. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của trang trại. 14 1.5.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế . 15 1.6. Khái quát quá trình hình thành và phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam . 15 Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở NGOẠI THÀNH HÀ NỘI . 19 2.1. Đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - xã hội của vùng ngoại thành Hà Nội ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế trang trại . 19 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên. 19 2.1.1.1. Vị trí địa lý. 19 2.1.1.2. Đất đai và địa hình. 19 2.1.1.3. Thời tiết, khí hậu, thuỷ văn. 20 2.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội. 21 2.1.2.1. Dân số và nguồn lao động. 21 2.1.2.2. Cơ sở hạ tầng. 21 2.1.2.3. Đặc điểm về kinh tế vùng ngoại thành. 23 2.2. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội. 25 2.2.1. Thực trạng về nguồn lực của các trang trại. 27 2.2.1.1. Chủ trang trại . 28 2.2.1.2. Đất đai . 29 2.2.1.3. Vốn và nguồn vốn. 34 2.2.1.4. Lao động. 38 2.2.2. Tổ chức hoạt động sản xuất của các trang trại. 39 2.3. Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của trang trại ở ngoại thành Hà Nội . 43 2.3.1. Giá trị sản phẩm hàng hoá của các trang trại . 43 2.3.2. Tổng thu và mức đầu tư chi phí sản xuất của các trang trại. 44 2.3.3. Tổng thu nhập và chi đời sống của các trang trại. 45 2.4. Nhận xét, đánh giá những vấn đề về kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội và vận dụng vào đánh giá kinh tế trang trại ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào (CHDCND Lào). . 48 2.4.1. Về các loại hình kinh tế trang trại . 48 2.4.2. Về Quy mô sản xuất của kinh tế trang trại . 49 2.4.3. Về Thị trường tiêu thụ sản phẩm. 50 2.4.4. Về Trình độ kỹ thuật sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất. 52 2.4.5. Về đất đai . 52 2.4.6. Về hệ thống cơ sở hạ tầng. 53 2.4.7. Về vay vốn. 53 Chương 3. VẬN DỤNG KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CỦA HÀ NỘI VÀO NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO . 55 3.1. Phương hướng phát triển kinh tế trang trạI ở CHDCND Lào. 55 3.1.1. Một số đặc điểm khó khăn và thuận lợi trong phát triển kinh tế trang trại nói riêng và kinh tế xã hội nói chung của CHDCND Lào . 55 3.1.2. Những quan điểm về phát triển kinh tế trang trại . 60 3.1.3. Phương hướng phát triển kinh tế trang trại ở CHDCND Lào. 61 3.1.3.1. Phương hướng chung về phát triển nông nghiệp CHDCND Lào . 61 3.1.3.2. Phương hướng phát triển kinh tế trang trại ở CHDCND Lào 62 3.2. Các giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế trang trại ở CHDCND Lào. 65 3.2.1. Đất đai. 67 3.2.2. Vốn . 69 3.2.3. Nhân lực. 71 3.2.4. Thị trường. 71 3.2.5. Khoa học - công nghệ - môi trường. 74 3.2.6. Thuế. 75 3.2.7. Cơ sở hạ tầng . 75 3.2.8. Công nghệp chế biến. 76 3.2.9. Quản lý Nhà nước. 77 KẾT LUẬN. 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 83

Lời mở đầu. 0

Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI. 1

1.1. Khái niệm về kinh tế trang trại. 1

1.2. Tiêu chí Để nhận dạng trang trại. 2

1.2.1. Giá trị sản phẩm hàng hoá tạo ra trong một năm. 2

1.2.2. Quy mô sản xuất phải tương đối lớn và vượt trội so với kinh tế hộ tương ứng với từng ngành sản xuất và vùng kinh tế. 2

1.2.3. Quy mô đầu tư cho sản xuất kinh doanh. 3

1.3. Điều kiện ra đời và phát triển kinh tế trang trại . 4

1.3.1 Điều kiện về cơ chế chính sách . 4

1.3.1.1. Có sự tác động tích cực của Nhà Nước. . 4

1.3.1.2 Có quỹ đất cần thiết và các chính sách để tập trung, tích tụ ruộng đất. 5

1.3.1.3 Có sự phát triển nhất định của kết cấu hạ tầng trước hết là hạ tầng phục vụ cho nông nghiệp. 7

1.3.1.4. Có sự hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên môn hoá. 8

1.3.1.5. Có sự hỗ trợ của công nghiệp chế biến nông sản sau thu hoạch. 9

1.3.1.6. Có môi trường pháp lý thuận lợi cho trang trại ra đời và phát triển. 9

1.3.2. Các điều kiện về chủ trang trại. 10

1.3.2.1 Các chủ trang trại phải là những người có ý chí và quyết tâm làm giầu từ nhà nông. 10

1.3.2.2. Chủ trang trại phải có sự tích luỹ nhất định về kinh nghiệm, về tri thức và năng lực sản xuất kinh doanh. 11

1.3.2.3. Chủ trang trại phải là người biết tổ chức sản xuất hoạch toán kinh doanh. 11

1.3.3. Điều kiện về các yếu tố sản xuất . 12

1.4. Vai trò và vị trí của kinh tế trang trại trong phát triển nông nghiêp . 12

1.5. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích . 13

1.5.1. Các chỉ tiêu phản ánh các yếu tố sản xuất. 13

1.5.2. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của trang trại. 14

1.5.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế . 15

1.6. Khái quát quá trình hình thành và phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam . 15

Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở NGOẠI THÀNH HÀ NỘI . 19

2.1. Đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - xã hội của vùng ngoại thành Hà Nội ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế trang trại . 19

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên. 19

2.1.1.1. Vị trí địa lý. 19

2.1.1.2. Đất đai và địa hình. 19

2.1.1.3. Thời tiết, khí hậu, thuỷ văn. 20

2.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội. 21

2.1.2.1. Dân số và nguồn lao động. 21

2.1.2.2. Cơ sở hạ tầng. 21

2.1.2.3. Đặc điểm về kinh tế vùng ngoại thành. 23

2.2. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội. 25

2.2.1. Thực trạng về nguồn lực của các trang trại. 27

2.2.1.1. Chủ trang trại . 28

2.2.1.2. Đất đai . 29

2.2.1.3. Vốn và nguồn vốn. 34

2.2.1.4. Lao động. 38

2.2.2. Tổ chức hoạt động sản xuất của các trang trại. 39

2.3. Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của trang trại ở ngoại thành Hà Nội .

43

2.3.1. Giá trị sản phẩm hàng hoá của các trang trại . 43

2.3.2. Tổng thu và mức đầu tư chi phí sản xuất của các trang trại. 44

2.3.3. Tổng thu nhập và chi đời sống của các trang trại. 45

2.4. Nhận xét, đánh giá những vấn đề về kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội và vận dụng vào đánh giá kinh tế trang trại ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào (CHDCND Lào). . 48

2.4.1. Về các loại hình kinh tế trang trại . 48

2.4.2. Về Quy mô sản xuất của kinh tế trang trại . 49

2.4.3. Về Thị trường tiêu thụ sản phẩm. 50

2.4.4. Về Trình độ kỹ thuật sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất. 52

2.4.5. Về đất đai . 52

2.4.6. Về hệ thống cơ sở hạ tầng. 53

2.4.7. Về vay vốn. 53

Chương 3. VẬN DỤNG KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CỦA HÀ NỘI VÀO NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO . 55

3.1. Phương hướng phát triển kinh tế trang trạI ở CHDCND Lào. 55

3.1.1. Một số đặc điểm khó khăn và thuận lợi trong phát triển kinh tế trang trại nói riêng và kinh tế xã hội nói chung của CHDCND Lào . 55

3.1.2. Những quan điểm về phát triển kinh tế trang trại . 60

3.1.3. Phương hướng phát triển kinh tế trang trại ở CHDCND Lào. 61

3.1.3.1. Phương hướng chung về phát triển nông nghiệp CHDCND Lào . 61

3.1.3.2. Phương hướng phát triển kinh tế trang trại ở CHDCND Lào 62

3.2. Các giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế trang trại ở CHDCND Lào. 65

3.2.1. Đất đai. 67

3.2.2. Vốn . 69

3.2.3. Nhân lực. 71

3.2.4. Thị trường. 71

3.2.5. Khoa học - công nghệ - môi trường. 74

3.2.6. Thuế. 75

3.2.7. Cơ sở hạ tầng . 75

3.2.8. Công nghệp chế biến. 76

3.2.9. Quản lý Nhà nước. 77

KẾT LUẬN. 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY