Luận văn Thực trạng họat động quản lý việc dạy nghề cho học viên các trường cai nghiện ma túy của thành phố Hồ Chí Minh và các giải pháp

MỤC LỤC Trang phụ bìa .2 Lời cảm ơn . 3 Mục lục . 4 Danh mục các chữ viết tắt 6 Danh mục các bảng . . 7 Danh mục các hình vẽ, sơ đồ . . . 8 MỞ ĐẦU . . . .9 Chương 1. Cơ sở lý luận của đề tài . 15 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề hoạt động quản lý việc dạy nghề cho người cai nghiện 15 1. 2. Những vấn đề lý luận liên quan tới đề tài . 19 Chương 2. Thực trạng hoạt động quản lý việc dạy nghề cho học viên các trường cai nghiện ma túy của TP. Hồ Chí Minh 2. 1. Khái quát về các trường cai nghiện ma túy của TP. HCM 46 2. 2. Thực trạng về quản lý việc dạy nghề cho học viên tại các trường cai nghiện ma túy của TP. HCM 48 2. 2. 1. Thực trạng việc xác định mục tiêu dạy nghề cho học viên 48 2. 2. 2. Thực trạng việc tổ chức thực hiện nội dung chương trình dạy nghề 542. 2. 3. Thực trạng quản lý học viên 64 2. 2. 4. Thực trạng việc quản lý giáo viên 70 2. 2. 5. Thực trạng về quản lý cơ sở vật chất dạy nghề 72 2. 2. 6. Hiệu quả hoạt động dạy nghề . 75 2. 2. 7. Kết luận về thực trạng quản lý việc dạy nghề 79 2. 3. Phân tích nguyên nhân của tồn tại . . 83 Chương 3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý việc dạy nghề cho học viên các trường cai nghiện của Thành phố Hồ Chí Minh 3. 1. Cơ sở đề xuất giải pháp . . 87 3. 2. Một số giải pháp . . 88 3. 3. Tính cấp thiết và khả thi của giải pháp . 96KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận về thực trạng quản lý việc dạy nghề cho học viên . . 97 2. Kiến nghị 101TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 107PHỤ LỤC . . . 112

MỤC LỤC

Trang phụ bìa .2

Lời cảm ơn . 3

Mục lục . 4

Danh mục các chữ viết tắt 6

Danh mục các bảng . . 7

Danh mục các hình vẽ, sơ đồ . . . 8

MỞ ĐẦU . . . .9

Chương 1. Cơ sở lý luận của đề tài . 15

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề hoạt động quản lý việc dạy nghề cho người cai nghiện 15

1. 2. Những vấn đề lý luận liên quan tới đề tài . 19

Chương 2. Thực trạng hoạt động quản lý việc dạy nghề cho học viên

các trường cai nghiện ma túy của TP. Hồ Chí Minh

2. 1. Khái quát về các trường cai nghiện ma túy của TP. HCM 46

2. 2. Thực trạng về quản lý việc dạy nghề cho học viên tại các trường

cai nghiện ma túy của TP. HCM 48

2. 2. 1. Thực trạng việc xác định mục tiêu dạy nghề cho học viên 48

2. 2. 2. Thực trạng việc tổ chức thực hiện nội dung chương trình dạy nghề 54

2. 2. 3. Thực trạng quản lý học viên 64

2. 2. 4. Thực trạng việc quản lý giáo viên 70

2. 2. 5. Thực trạng về quản lý cơ sở vật chất dạy nghề 72

2. 2. 6. Hiệu quả hoạt động dạy nghề . 75

2. 2. 7. Kết luận về thực trạng quản lý việc dạy nghề 79

2. 3. Phân tích nguyên nhân của tồn tại . . 83

Chương 3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý việc dạy nghề

cho học viên các trường cai nghiện của Thành phố Hồ Chí Minh

3. 1. Cơ sở đề xuất giải pháp . . 87

3. 2. Một số giải pháp . . 88

3. 3. Tính cấp thiết và khả thi của giải pháp . 96

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận về thực trạng quản lý việc dạy nghề cho học viên . . 97

2. Kiến nghị 101

TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 107

PHỤ LỤC . . . 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY