Luận văn Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm giáo dục thường xuyên kỹ thuật-hướng nghiệp ở tỉnh Bình Dương

MỤC LỤC

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng, sơ đồ

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

QUẢN LÝ CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - KỸ

THUẬT - HƯỚNG NGHIỆP. 6

1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề .6

1.2. Một số khái niệm cơ bản .9

1.2.1. Đội ngũ, cán bộ, đội ngũ cán bộ. 9

1.2.2. Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường .11

1.3. Cơ sở lý luận về trung tâm và CBQL trung tâm GDTX-KT-HN.19

1.3.1. Vị trí, nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm GDTX-KT-HN.19

1.3.2. Vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ CBQL trung tâm GDTX-KT-HN.22

1.3.3. Năng lực, phẩm chất của đội ngũ CBQL trung tâm GDTX-KT-HN.23

1.4. Xây dựng đội ngũ CBQL trung tâm GDTX-KT-HN.27

1.4.1. Mục tiêu, nội dung xây dựng đội ngũ.27

1.4.2. Quản lý xây dựng đội ngũ CBQL trung tâm GDTX-KT-HN.29

1.4.3. Phân cấp công tác quản lý trung tâm GDTX.31

1.5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng đội ngũ CBQL.32

Tiểu kết chương 1. 33

Chương 2. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂMGIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN-KỸ THUẬT - HƯỚNG NGHIỆP Ở TỈNH

BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010-2013. 34

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá và xã hội của tỉnh Bình Dương.34

2.1.1. Về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.34

2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương.35

2.1.3. Tình hình phát triển các trung tâm GDTX-KT-HN .39

2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm GDTX-KT-HN ở tỉnh BìnhDương.41

2.2.1. Mẫu nghiên cứu.43

2.2.2. Thực trạng năng lực, phẩm chất của đội ngũ CBQL trung tâm GDTX-KTHN ở tỉnh Bình Dương.44

2.2.4. Thực trạng các giải pháp xây dựng đội ngũ CBQL trung tâm GDTX-KT-HN

ở tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2010-2013).64

2.3. Nguyên nhân của thực trạng đội ngũ CBQL các trung tâm GDTX-KT-HN.69

2.3.1. Nguyên nhân chủ quan.71

2.3.2. Nguyên nhân khách quan.72

Tiểu kết chương 2. 73

Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN-KỸ THUẬT

HƯỚNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG. 75

3.1. Định hướng phát triển các trung tâm GDTX-KT-HN ở tỉnh Bình Dương

(giai đoạn 2013-2020).75

3.1.1. Những cơ sở pháp lý để phát triển GD&ĐT của Đảng và Nhà nước.75

3.1.2. Những cơ sở pháp lý để phát triển GD&ĐT, GDTX và đội ngũ CBQL của

tỉnh Bình Dương.763.1.3. Những định hướng phát triển GDTX, đội ngũ CBQL trung tâm GDTX đến

năm 2020.77

3.2.1. Đảm bảo tính hệ thống - cấu trúc.79

3.2.2. Đảm bảo tính thực tiễn.80

3.2.3. Đảm bảo tính hiệu quả .80

3.3. Một số nhóm giải pháp xây dựng đội ngũ CBQL trung tâm GDTX-KT-HN

ở tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2013-2020) .80

3.3.1. Nhóm giải pháp Nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL.80

3.3.2. Nhóm giải pháp Kế hoạch hóa công tác xây dựng đội ngũ CBQL.82

3.3.3. Nhóm giải pháp Tuyển chọn và sử dụng đúng năng lực đội ngũ.82

3.3.4. Nhóm giải pháp Xây dựng quy hoạch đội ngũ CBQL.84

3.3.5. Nhóm giải pháp Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL.87

3.3.6. Nhóm giải pháp Xây dựng môi trường tạo động lực phát triển đội ngũ CBQL.88

3.4. Khảo nghiệm tính khả thi của các nhóm giải pháp xây dựng đội ngũ

CBQL trung tâm GDTX-KT-HN ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2020 .91

3.4.1. Nhóm giải pháp Nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL.96

3.4.2. Nhóm giải pháp Kế hoạch hóa công tác xây dựng đội ngũ.98

3.4.3. Nhóm giải pháp Xây dựng quy hoạch đội ngũ.100

3.4.4. Nhóm giải pháp Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL 101

3.4.5. Nhóm giải pháp Tuyển chọn và sử dụng đúng năng lực đội ngũ.103

3.4.6. Nhóm giải pháp Xây dựng môi trường tạo động lực phát triển.105

3.5. Quan hệ giữa các giải pháp.107

Tiểu kết chương 3. 108

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 109

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 113PHỤ LỤC. 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY