Luận văn Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường tiểu học tỉnh Bình Phước và một số giải pháp

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .3

MỤC LỤC .4

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.6

DANH MỤC CÁC BẢNG .7

MỞ ĐẦU.8

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .8

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI.10

3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.10

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU .10

5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC.11

6. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.11

7. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.11

8. CÂU TRÚC LUẬN VĂN.13

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI.14

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề : .14

1.2. Một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài:.16

1.2.1 Một số khái niệm cơ bản liên quan trực tiếp đến đề tài:.16

1.2.2. Đặc điểm hoạt động quản lý trong nhà trường tiểu học: .22

1.2.3. Người cán bộ quản lý trường tiểu học .26

1.2.4. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học : .31

Chương 2 : THỰC TRẠNG VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH BÌNH PHƯỚC.36

2.1. Khái quát tình hình giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước.36

2.1.1. Khái quát chung .36

2.1.2. Tình hình giáo dục tiểu học : .37

2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học tỉnh Bình Phước41

2.2.1. Quy mô về số lượng, trình độ đào tạo các mặt:.415

2.2.2. Thực trạng phẩm chất, năng lực của đội ngũ CBQL.43

2.2.3. Thực trạng hoạt động quản lý nhà trường của đội ngũ CBQL.49

2.2.4 Đánh giá chung về ưu điểm, nhược điểm của đội ngũ cán bộ quản lý

trường tiểu học của tỉnh. .57

2.2.5. Phân tích nguyên nhân.59

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH BÌNH PHƯỚC .63

3.1. Đề xuất một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu

học tỉnh Bình Phước.63

3.1.1. Cơ sở đề xuất các giải pháp: .63

3.1.2. Các giải pháp đề xuất:.67

3.2. Ý kiến về các giải pháp do đề tài đề xuất.85

3.2.1. Tính cấp thiết của các giải pháp xây dựng đội ngũ CBQL trường tiểu

học tỉnh Bình Phước.85

3.2.2. Tính khả thi của các giải pháp xây dựng đội ngũ CBQL trường tiểu

học tỉnh Bình Phước.87

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .90

1. Kết luận:.90

2. Kiến nghị:.92

TÀI LIỆU THAM KHẢO .95

PHỤ LỤC .98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY