Luận văn Thực trạng công tác quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

MỤC LỤC . 2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 6

DANH MỤC CÁC BẢNG. 7

MỞ ĐẦU. 1

1. Lí do chọn đề tài.1

2. Mục đích nghiên cứu.2

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.2

4. Giả thuyết khoa học.2

5. Nhiệm vụ nghiên cứu .2

6. Phương pháp nghiên cứu.2

7. Phạm vi nghiên cứu .2

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆC BỒI DƯỠNG CHUYÊN

MÔN CHO GIÁO VIÊN. 4

Ở TRƯỜNG MẦM NON. 4

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.4

1.2. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu.4

1.2.1. Khái niệm về quản lý. 4

1.2.2. Khái niệm về quản lý giáo dục . 6

1.2.3. Khái niệm về quản lý trường học. 7

1.2.4. Khái niệm quản lý trường mầm non . 8

1.3. Một số vấn đề lý luận về bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non.9

1.3.1. Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non. 9

1.3.1.1. Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng.9

1.3.1.2. Học, tự học, đào tạo .10

1.3.1.3. Chuyên môn.11

1.3.2. Mục tiêu và nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non . 11

1.3.2.1. Mục tiêu bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non.11

1.3.2.2. Nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non.121.3.3. Hình thức, phương pháp bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN. 13

1.3.3.1. Hình thức bồi dưỡng.13

1.3.3.2. Phương pháp bồi dưỡng.14

1.4. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng, giáo viên trong trường mầm non . 14

1.4.1. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trong trường mầm non. 14

1.4.2. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên trong trường mầm non. 16

1.5. Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN . 17

1.5.1. Chức năng của quản lý. 17

1.5.2. Mục tiêu quản lý. 19

1.5.3. Nội dung quản lý. 19

1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên của

Hiệu trưởng trường Mầm non. 21

1.6.1. Các yếu tố khách quan . 21

1.6.2. Các yếu tố chủ quan. 21

Kết luận chương 1 . 22

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆC. 23

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 23

2.1. Khái quát chung về sự phát triển kinh tế- xã hội- giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. 23

2.1.1. Khái quát về sự phát triển kinh tế- xã hội TP HCM. 23

2.1.2. Khái quát về giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. 24

2.2. Thực trạng về GDMN Thành phố Hồ Chí Minh. 24

2.2.1. Quy mô trường, lớp, GV- HS bậc học MN TP HCM. 25

2.2.2. Chất lượng và hiệu quả GDMN TP HCM. 26

2.3. Thực trạng về công tác bồi dưỡng chuyên môn cho GV ở các trường MN TP HCM. 28

2.3.1. Số lượng và chất lượng đội ngũ CBQL và GV ở các trường MN Thành Phố Hồ ChíMinh . 28

2.3.2. Tình hình bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường MN Thành Phố Hồ Chí

Minh . 292.3.3. Nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường MN Thành Phố Hồ ChíMinh . 30

2.4. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho GV ở một số trường mầm non tại TP HCM. 30

2.4.1. Thực trạng nhận thức về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN. 33

2.4.1.1. Đánh giá về tính cần thiết của hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN.33

2.4.1.2. Đánh giá về mục tiêu bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN.34

2.4.2. Đánh giá về nội dung hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN. 35

2.4.2.1. Tính cần thiết của các nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN.35

2.4.2.2. Mức độ thực hiện các nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN .38

2.4.3. Hình thức, phương pháp bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN. 40

2.4.3.1. Hình thức bồi dưỡng chuyên môn.40

2.4.3.2 Phương pháp bồi dưỡng chuyên môn.42

2.4.4. Thời gian tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN . 43

2.4.5. Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN. 44

2.5. Thực trạng công tác quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn cho GV ở một số trường mầm non tại TP

HCM . 45

2.5.1. Thực trạng xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng chuyên môn. 45

2.5.2. Tổ chức, chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng chuyên môn. 50

2.5.3. Quản lý việc kiểm tra- đánh giá hoạt động bồi dưỡng chuyên môn. 54

2.6. Nguyên nhân của thực trạng công tác quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở một số

trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh. 56

Kết luận chương 2 . 61

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VIỆC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO

GIÁO VIÊN Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 62

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp . 62

3.1.1. Phải bám sát mục tiêu GDMN. 62

3.2. Đề xuất một số biện pháp quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở một số trường mầm

non tại Thành phố Hồ Chí Minh. 643.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về công tác quản lýviệc bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN . 64

3.2.2. Biện pháp 2: Đổi mới xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn. 65

3.2.3. Biện pháp 3: Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng chuyên môn. 66

3.2.4. Biện pháp 4: Tổ chức tốt bộ máy hoạt động bồi dưỡng chuyên môn trong trường, giao

trách nhiệm và tạo điều kiện hoạt động. 69

3.2.5. Biện pháp 5: Tổ chức thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích GV học tập, bồi dưỡng

chuyên môn. 71

3.2.6. Biện pháp 6: Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng chuyên môn bằng

nhiều hình thức. 72

3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp. 74

Kết luận chương 3 . 80

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 81

1. Kết luận. 81

2. Kiến nghị . 82

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 85

PHỤ LỤC. 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY