Luận văn Thực tiễn giải quyết ly hôn tại tòa án nhân dân quận hai bà trưng, thành phố Hà Nội theo luật hôn nhân và gia đình năm 2000

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ LY HÔN VÀ HẬU QUẢ

PHÁP LÝ CỦA LY HÔN7

1.1. Khái niệm ly hôn 7

1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về ly hôn 11

1.2.1. Quyền yêu cầu ly hôn là quyền tự do cá nhân của vợ,

chồng (quyền dân sự)14

1.2.2. Căn cứ ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

năm 200016

1.3. Hậu quả pháp lý của ly hôn 30

1.3.1. Hậu quả pháp lý của ly hôn dưới góc độ pháp luật 30

1.3.2. Ảnh hưởng của việc ly hôn đối với gia đình và xã hội 43

Chương 2: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT LY HÔN TẠI TÕA

ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG THÀNH

PHỐ HÀ NỘI NHỮNG NĂM QUA THEO

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAMNĂM 200047

2.1. Vài nét về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của quận Hai

Bà Trưng thành phố Hà Nội tác động đến quan hệ hôn

nhân và gia đình nói chung và ly hôn nói riêng47

2.2. Thực trạng ly hôn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành

phố Hà Nội52

2.2.1. Nhận xét chung 52

2.2.2. Tình hình ly hôn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành

phố Hà Nội được nghiên cứu trên một số phương diện53

2.3. Một số nguyên nhân cơ bản của ly hôn trên địa bàn quận

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội60

2.3.1. Một số nguyên nhân khách quan 60

2.3.2. Một số nguyên nhân chủ quan 68

2.4. Thực tiễn áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000

giải quyết các trường hợp ly hôn tại Tòa án nhân dân quận

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội88

2.4.1. Các trường hợp ly hôn tại Tòa án nhân dân quận Hai Bà

Trưng, thành phố Hà Nội88

2.4.2. Hậu quả pháp lý của ly hôn 96

Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP

LUẬT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT

LƯỢNG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC LY

HÔN TẠI TÕA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI

BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI99

3.1. Nhận xét chung về thực tiễn áp dụng Luật Hôn nhân và

gia đình năm 2000 để giải quyết các vụ việc ly hôn tại Tòa

án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội99

3.1.1. Thuận lợi 100

3.1.2. Khó khăn 102

3.2. Sự cần thiết phải hạn chế ly hôn 106

3.3. Một số giải pháp hạn chế ly hôn 108

3.3.1. Giải pháp trong lĩnh vực pháp luật 109

3.3.2. Giải pháp về mặt xã hội 111

3.3.3. Giải pháp từ mỗi cá nhân 115

3.3.4. Giải pháp kinh tế 115

KẾT LUẬN 117

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 119

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY