Luận văn Thực thi quyền sử dụng đất ở Huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: LÝ LUẬN VỀ THỰC THI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 1.1. Đất đai và vai trò của đất đai trong phát triển kinh tế - xã hội 5 1.2. Vấn đề thực thi quyền sử dụng đất 11 Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC THI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở HUYỆN HOÀ VANG - ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 36 2.1. Đặc điểm và những tác động về kinh tế - xã hội của việc thực thi quyền sử dụng đất ở Hoà Vang - Đà Nẵng trong thời gian qua 36 2.2. Những mâu thuẫn bức xúc trong quá trình thực thi quyền sử dụng đất ở Hoà Vang - Đà Nẵng hiện nay 59 2.3. Những thành công, hạn chế và nguyên nhân trong thực thi quyền sử dụng đất 64 Chương 3: QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC THI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở HOÀ VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 69 3.1. Quan điểm, mục tiêu và giải pháp thực thi quyền sử dụng đất ở Hoà Vang, thành phố Đà nẵng thời gian đến 69 3.2. Một số giải pháp chủ yếu để thực thi quyền sử dụng đất có hiệu quả trên địa bàn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng 73 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: LÝ LUẬN VỀ THỰC THI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5

1.1. Đất đai và vai trò của đất đai trong phát triển kinh tế - xã hội 5

1.2. Vấn đề thực thi quyền sử dụng đất 11

Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC THI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở HUYỆN HOÀ VANG - ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 36

2.1. Đặc điểm và những tác động về kinh tế - xã hội của việc thực thi quyền sử dụng đất ở Hoà Vang - Đà Nẵng trong thời gian qua 36

2.2. Những mâu thuẫn bức xúc trong quá trình thực thi quyền sử dụng đất ở Hoà Vang - Đà Nẵng hiện nay 59

2.3. Những thành công, hạn chế và nguyên nhân trong thực thi quyền sử dụng đất 64

Chương 3: QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC THI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở HOÀ VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 69

3.1. Quan điểm, mục tiêu và giải pháp thực thi quyền sử dụng đất ở Hoà Vang, thành phố Đà nẵng thời gian đến 69

3.2. Một số giải pháp chủ yếu để thực thi quyền sử dụng đất có hiệu quả trên địa bàn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng 73

KẾT LUẬN 86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY