Luận văn Thực hiện pháp luật về người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT 8 1.1 Khái niệm, đặc điểm, các hình thức và vai trò thực hiện pháp luật về người khuyết tật 8 1.2. Yêu cầu và điều kiện đảm bảo thực hiện pháp luật về người khuyết tật 21 1.3. Kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật về người khuyết tật 25 Chương 2: THỰC TRẠNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM 45 2.1 Tình hình người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay 45 2.2. Thực trạng thực hiện pháp luật về người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay 54 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT 73 3.1. Quan điểm trong thực hiện pháp luật về người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay 73 3.2. Các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về người khuyết tật ở nước ta hiện nay 75 KẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99101 PHỤ LỤC 104

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT 8

1.1 Khái niệm, đặc điểm, các hình thức và vai trò thực hiện pháp luật về người khuyết tật 8

1.2. Yêu cầu và điều kiện đảm bảo thực hiện pháp luật về người khuyết tật 21

1.3. Kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật về người khuyết tật 25

Chương 2: THỰC TRẠNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM 45

2.1 Tình hình người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay 45

2.2. Thực trạng thực hiện pháp luật về người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay 54

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT 73

3.1. Quan điểm trong thực hiện pháp luật về người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay 73

3.2. Các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về người khuyết tật ở nước ta hiện nay 75

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

101

PHỤ LỤC 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY